Abdij van Park gaat 4de vijver opnieuw vullen om amfibieën te helpen

In 2022 werd de vijver van de abdij van Park drooggelegd om de amfibiepopulaties te beschermen tegen de invasieve exoten die aanwezig waren. Begin februari wordt de vijver opnieuw gevuld zodat de amfibieën zich in het ondiepe water kunnen voortplanten.

De stad zoekt volgens schepen van openbaar groen Lalynn Wadera samen met experten naar optimale beheersmethodes om de planten en dieren te beschermen en liefst te versterken. Een vijver droogleggen lijkt misschien ingrijpend, maar de methode is al eeuwen succesvol en volledig gebaseerd op natuurlijke processen. ​

Chris Van den Haute is bioloog, ecoloog en amfibieën en reptielen expert bij de Hyla werkgroep van Natuurpunt. Hij wijst er op dat de vijvers in Abdij van Park een grote ecologische waarde hebben. Ze huisvesten verschillende soorten zoals voorn, paling, stekelbaars, zwanen, reigers, kikkers, padden en kleine watersalamanders. De amfibieën werden de voorbije jaren bedreigd door de aanwezigheid van invasieve exoten in de vierde vijver. Onder meer de Aziatische blauwbandgrondel, Noord-Amerikaanse zonnebaars en Chinese wolhandkrab werden teruggevonden. Na de ontdekking hiervan werd er beslist om de vijver droog te leggen, met als doel deze vijver visvrij te krijgen. De vierde vijver is namelijk ideaal voortplantingsgebied, niet alleen de kleine watersalamander, maar ook kikkers, padden, libellen en waterjuffers, profiteren van het ondiepe water dat sneller opwarmt. Daardoor is de 4de vijver van groot belang in het natuurbehoud van het abdijdomein.

Begin februari wordt de vierde vijver opnieuw gevuld waardoor amfibieën er zich kunnen voortplanten en hun larven kunnen opgroeien zonder opgegeten te worden door aanwezige vissen. ​ Bij de Abdij van Park willen ze deze vijver op regelmatige tijdstippen droogleggen. Door het afwateren van de vijver droogt de aanwezige slibmassa uit en krimpt deze. De aanwezige vijvervegetatie (voornamelijk riet) kan vervolgens gemaaid en afgevoerd worden. Wat daarna overblijft is een verarmde bodem. Daarnaast zorgt deze methode ervoor dat ongewenste soorten tijdelijk verdwijnen. Met deze maatregel van periodieke drooglegging wil Abdij van Park de aanwezige inheemse dieren- en plantensoorten beschermen en het natuurbehoud in het abdijdomein in stand houden.

Geef een reactie