Tag Archives: Bart Stals

Burgemeester en schepenen van Diest bezoeken mijnenjager Lobelia

Het klinkt een beetje vreemd maar Diest is de peterstad van de BNS Lobelia, een van de vijf mijnenjagers van de Belgische marine. Het schip werd op 25 februari 1989 gedoopt door Anne Van De Kerckhof, de echtgenote van de toenmalige burgemeester Van De Kerckhof.

De Lobelia heeft als hoofdopdracht om alle soorten zeemijnen op te sporen en te neutraliseren: op en in de zeebodem of zwevend in het water. De bemanning van de Lobelia bestaat uit 36 militairen: vier officieren, vijftien onderofficieren en zeventien matrozen.

Burgemeester en schepenen op bezoek

Dit weekend vinden in Antwerpen de Bevrijdingsfeesten plaats. In september is het 75 jaar geleden dat de stad werd bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Er is onder meer een grote parade en ook de M921 Lobelia is er aangemeerd. Het publiek heeft de kans om een bezoek te brengen aan het schip. Dat gebeurde overigens vandaag ook al door burgemeester Christophe De Graef, schepen Bart Stals en schepen Maurits Vande Reyde. Ook oud-burgemeester Jan Laurys was van de partij. Marieke Vervoort was eveneens uitgenodigd maar zij kan momenteel de verplaatsing naar Antwerpen fysiek niet aan. De bemanning van de Lobelia doet er alles aan om dat op een later tijdstip alsnog te verwezenlijken!

Ring rond Diest opnieuw open

De werken op de ring rond Diest (R26) werden vrijdagochtend afgerond. Het wegdek tussen de Schaffensepoort en Leuvensepoort is volledig vernieuwd. De Omer Vanaudenhovelaan kreeg een comfortabel fietspad langs beide zijden van de weg.

Op de Omer Vanaudenhovelaan zal de aannemer vanaf maandag 2 september de laatste aanpassingen uitvoeren.  Omdat de scholen opnieuw starten zal dat buiten de spitsuren tussen 9 uur en 15 uur gebeuren. Een korte werfzone aan de binnenzijde van de ring schuift iedere dag op. Autoverkeer in beide richtingen kan deze werken beurtelings passeren met tijdelijke verkeerslichten.

Werf in Klappijstraat afgewerkt voor start werken Turnhoutsebaan

Voor schepen van Openbare Werken Bart Stals zijn het drukke dagen. Vanaf maandag 2 september zal, in opdracht van de Stad Diest, in de Klappijstraat en Rodestraat de eindlaag aangebracht worden.  Daarmee zijn de rioleringswerken in deze straat ook beëindigd.  Naast een nieuw rioleringsstelsel, kreeg de straat nieuwe fietspaden langs beide zijden. Het is belangrijk dat deze straat opnieuw kan gebruikt worden voordat de werken aan de turnhoutsebaan beginnen.

Werken in Schoonaarde

Verder wordt het wegdek van Schoonaarde (N29) vanaf maandag 2 september over een afstand van ongeveer 650 meter vernieuwd: vanaf de brug over de spoorweg (kruispunt niet inbegrepen) tot enkele meters voor de eerste bebouwing in Schoonaarde. Tijdens de werken kan het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen passeren over versmalde rijstroken.  Deze werken duren tot einde september. 

Vanaf 16 september starten de werken aan de Turnhoutsebaan. Die werf duurt tot de zomer van 2021. Donderdagavond was er een infomoment over de impact die de inwoners mogen verwachten. Het Molenhuis in Molenstede zat afgeladen vol. Wat er verteld werd lees je later op onze website.

Voorzitter Bart Stals van Lions Diest mag ongeveer 9000 eendjes in de Demer laten zwemmen

Zondagmiddag vindt de tweede eendjesrace plaats in Diest. De Lions hebben de verkoop van de plastic beestjes zaterdagavond afgesloten met een fantastisch resultaat. Omstreeks 17 uur waren er meer dan 9000 exemplaren verkocht. Meer dan 8000 daarvan waren op dat moment ook effectief geregistreerd.

Alle geregistreerde eendjes krijgen een uniek nummer en dat wordt aangebracht op een ander exemplaar dat mee zal doen aan de race. Om 15 uur gaan dus ongeveer 9000 beestjes de Demer op. De eigenaar van het eendje dat als eerste finisht mag een spinkslinternieuwe Volvo V40 ophalen. Om alle misverstanden daarover op te lossen. De wagen wordt ook effectief eigendom en de BTW is betaald. De winnaar moet enkel een jaar lang publiciteit van Garage Rutten op de carrosserie laten staan. Daarna kan je er gewoon anoniem mee verder karren.

Opbrengst integraal naar Home Martine Van Camp

De opbrengst van de eendjesverkoop gaat integraal naar de nieuwbouw voor Home Martine Van Camp. Binnenkort wordt de Sint-Jan Berchmanskerk in de wijk van Poelske afgebroken. Zij maakt plaats voor die nieuwbouw.

Bart Stals is de nieuwe voorzitter van Lions Diest

De Lions hebben deze week ook een nieuwe voorzitter gekozen. Schepen van Openbare Werken Bart Stals neemt minstens een jaar lang die functie waar. Hij kan dus meteen aan de slag met dit ambitieuze project.

De Lions besteden overigens niet alleen de opbrengst van dit initiatief aan Home Martine Van Camp. De serviceclub stelt zich de volgende twintig jaar garant om de leningslast voor het project mee te dragen.

Plan inrichting Oosterlindeveld is klaar

Schaffen is een van de snelstgroeiende deelgemeenten van Diest. Vooral jonge gezinnen met kinderen lijken te kiezen voor de groene omgeving. Dat is tegelijkertijd ook een stimulans voor het verenigingsleven maar de infrastructuur voor die verenigingen was ondermaats. Net omwille van haar groene karakter waren er ook niet zoveel mogelijkheden om bijkomende infrastructuur te creëren.

Herbestemming Oosterlindeveld

In 2010 opteerde het toenmalige stadsbestuur ervoor om het Oosterlindeveld te herbestemmen naar een gebied voor zonevreemde recreatie. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zonevreemde recreatie – deelplan 3 recreatie Oosterlindeveld werd datzelfde jaar goedgekeurd.  Dit plan zorgde ervoor dat er in de kern van Schaffen ruimte is voor laagdrempelig recreatie.  Dit was van cruciaal belang voor het overleven van de 3 verenigingen die er eigenlijk al gebruik van maakten: Chiro, Sparta Schaffen en de ruiters.  Maar het biedt ook ruimere recreatie-mogelijkheid voor de Schaffense gemeenschap.

Buurtbewoners en verenigingsleven nauw betrokken

Het college van burgemeester en schepenen gunde op 10 oktober 2016 de opdracht voor de opmaak van een inrichtingsplan voor de recreatiezone Oosterlindenveld te Schaffen’ aan Atelier Romain uit Gent. De opmaak van dit inrichtingsplan gebeurde onder leiding van een stuurgroep en in nauw overleg met de betrokken stakeholders als de buurtbewoners die uitgebreid de kans kregen hun wensen en bezorgdheden te formuleren.

Dat inrichtingsplan werd door de gemeenteraad op 19 juni 2017 goedgekeurd.  Ondertussen werden door de stad alle noodzakelijke gronden aangekocht.

Op 26/02/2018 werd er door het schepencollege een studiebureel aangesteld met als opdracht de opmaak van een bestek voor de inrichting van Oosterlindeveld.  Nadat het studiebureel het terrein had opgemeten en een voorontwerp had opgemaakt werd er op 5 juni 2018 een overleg georganiseerd met alle betrokken partijen (voetbalclub Sparta Schaffen, de ruitersclub en de gemeentelijke basisschool Schaffen) zodat overgegaan kon worden tot de opmaak van de plannen waarbij rekening werd gehouden met de opmerkingen van de verschillende partijen. 

Kostprijs nu al meer dan een miljoen euro

In het bestek dat voorligt zijn volgende werkzaamheden voorzien:

 1. het rooien van bomen en beplantingen op het bestaand terrein
 2. het bouwrijp maken van het terrein (nivelleren, aanleg drainage en wadi’s, aanleg riolering)
 3. aanleg van een voetweg in asfalt (school-parking)
 4. aanleg van 111 parkeerplaatsen in grasbetontegels
 5. aanleg toegangsweg parking in asfalt
 6. aanleg van een fietsenstalling (20 fietsen)
 7. herprofileren van bermen, herstellen van grazige vegetatie en planten van 54 bomen

De aanleg van de voetbalvelden (inzaaien en onderhoud grasvelden) en de oefenpiste voor paarden is niet mee opgenomen in de uit te voeren werken.  De raming bedraagt 860.397,63 euro exclusief btw of 1.041.081,13 inclusief 21% btw. De aanbesteding zal op naitionaal niveau gebeuren.

Amper 20 fietsparkeerplaatsen

Raadslid Frederik Boone (N-VA) vroeg zich wel af of het bestuur bij de opmaak van dat inrichtingsplan rekening gehouden had met de evolutie van de mobiliteit. Boone vond het enigszins vreemd dat er parkeerplaats is voor meer dan 100 wagens is en amper 20 voor fietsen. Schepen Bart Stals antwoordde dat die aantallen indicatief zijn. De parking zal ook gebruikt worden door de ouders die hun kinderen naar school brengen.

Uitbreidingsmogelijkheden

Fractieleieder van DDS Joeri Buttiens, zelf van Schaffen en een van de grote promotors van het project, drukte uitgebreid zijn tevredenheid uit. Hij ziet in de toekomst nog heel wat bijkomende mogelijkheden. Buttiens noemde onder anderen de aanleg van een speelweide, petanquebanen en volkstuintjes.

Stationsknoop eindelijk ontward

Het station van Diest is een belangrijke schakel voor pendelaars die naar Leuven of Brussel moeten. Bijna 3000 reizigers nemen er elke dag de trein en dat leidt ook iedere dag weer tot chaotische situaties in de omgeving. De parking van de NMBS is een geïmproviseerde jungle van haastig achtergelaten voertuigen. Naast de Turnhoutsebaan beletten wildgeparkeerde wagens dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen en de invalswegen rond het station worden honderden meters ver geflankeerd door de auto’s van pendelaars. Het stationsplein zelf is een inspiratieloos, onaantrekkelijk en vuil stuk beton waar bussen af- en aan rijden en auto’s zich zonder veel beschikbare aanwijzingen inweven in dat openbaar vervoersgeweld.

Vijftien jaar stilstand

Alle betrokken actoren beseffen al heel lang dat dit veel beter kan. Een aangename en veilige stationsomgeving helpt om mensen te overtuigen dat het openbaar vervoer een goed alternatief kan zijn. Ondanks dat besef zorgen ingewikkelde procedures en administratieve rompslomp er nu al bijna vijftien jaar voor dat aan de publieke infrastructuur nog geen steen verlegd is. De ontwikkeling van de woonzone en de industriezone is wel op kruissnelheid. De bedrijven en de inwoners die nu kiezen voor de site dreigen jarenlang op een werf terecht te komen als ook het publieke luik van het dossier eindelijk op gang komt.

Piste Interleuven wordt verlaten

In 2005, u leest het goed, in 2005 dus, werd beslist om een wedstrijd uit te schrijven voor de herinrichting van de stationsomgeving. Die wedstrijd werd gewonnen door het studiebureau BUUR. De aanleiding voor de wedstrijd was het voortschrijdend inzicht dat het woon- en bedrijvengedeelte van die site niet via Interleuven kon gerealiseerd worden en dat men de private eigenaars van de gronden moest betrekken. BUUR zou een visie ontwikkelen voor dat woon- en bedrijvengedeelte.

Private gedeelte op kruissnelheid

Er was echter ook een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Dat kwam er bij Ministerieel Besluit van 15 juni 2009. BUUR leverde het gevraagde inrichtingsplan voor de woon- en bedrijvensite af op 10.10.2011. In dat plan ontwikkelt het studiebureau de zone tussen de Turnhoutsebaan en de Demer tot een plaats waar op een toekomstgerichte manier kwaliteitsvol kan gewoond worden en waar de bedrijven die er momenteel eerder desolaat ingepland zijn, de kans krijgen om zich te hervestigen. BUUR deelt die zone op in negen deelgebieden. Vijf daarvan zijn bedoeld voor particuliere bewoning. De andere vier zijn de zogenaamde brownfields van Desco en Vanerum. De realisatie van die plannen is ondertussen op volle snelheid. Aan de Gilbert Cluckersstraat staan de eerste lofts, Desco en Vanerum verhuizen op termijn. De gronden worden gesaneerd en er komen  een paar nieuwe bedrijven bij. Onder meer Bpost zal hier een distributiecentrum bouwen. Het plan voorziet verder 80 nieuwe rijwoningen langs drie woonerven en ruimte voor 211 appartementen langs de Demerloop. Aan het Zwartebeekplein moet een nieuwe woonontwikkeling de stationsomgeving een gezicht geven naar de binnenstad toe. Hier zal de stad op termijn op haar eigen gronden een woonproject realiseren met 10 rijwoningen en 20 appartementen.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd herzien omdat een aantal bepalingen de ontwikkeling en het vergunningsbeleid van de woonzone hinderden. De nieuwe versie wordt goedgekeurd in december 2013.

Publieke luik dobbert verder

Het tweede luik om van die site het nieuwe mobiliteitsknooppunt van de regio te maken is de zogenaamde stationsknoop met het station en spoorweginfrastructuur, de voorzieningen van De Lijn, de parkeerinfrastructuur en de voorzieningen voor een ecologisch slim mobiliteitsmodel.

Na de aanleg van de westelijke ontsluiting in 2010 wordt vanaf 2011 en 2012 gewerkt aan de opstart van de heraanleg van de stationsknoop. Het is de bedoeling om een vernieuwd verkeersluw stationsplein te realiseren, gekoppeld aan de bouw van een nieuw busstation, fietsenstallingen, en een kiss&ride zone. Eind 2012 stelt het stadsbestuur het stubiebureau Technum, ondertussen Tractebel Technum, aan als ontwerper voor de stationsknoop. Op dat moment voorziet de planning om met de bouw van een nieuw busstation te starten in 2014. Daarna zou de heraanleg van het stationsplein starten. Technum maakt ook het ontwerp op voor de vernieuwing van de Turnhoutsebaan, het Zwartebeekplein en de Ford Leopoldlaan. Die werken zijn echter afhankelijk van de realisatie van de nieuwe pendelparking. In het oorspronkelijke masterplan staat die parking ingepland in de noordelijke berm, aan de overkant van de sporen tegenover het station. Het zou een ondergrondse constructie worden met minder dan 1000 parkeerplaatsen. Begin 2018 zouden alle grote infrastructuurwerken, voorzien in het masterplan voor de stationsomgeving, afgerond moeten zijn en de afwerking van de volledige stationsknoop wordt op dat moment in 2020 ingepland.

Discussie over inplanting van parkeergarage

Er ontstaat echter discussie over die situering maar ook over de capaciteit van de parkeertoren. Er komen metingen van de verkeersstromen aan te pas en uiteindelijk moet de provincie een subsidie van 250.000 euro op tafel leggen om alle kosten te betalen.

Gisteren is dat gedeelte van de stationsknoop eindelijk ontward. Het oorspronkelijke masterplan wordt gewijzigd. De locatie van de pendelparking wordt aangepast en komt nu  ten zuiden van de sporen op de zogenaamde strip. Dat is in feite de locatie van de huidige parkeerjungle van de NMBS.  In de mededeling van de provincie staat dat de NMBS en stad samen de grootte en exacte vormgeving van deze parking bekijken. Over de capaciteit van de parkeergarage was eerder al discussie omdat die lager is dan wat momenteel beschikbaar is. Er zijn op dit moment meer dan 1400 plaatsen terwijl de parkeertoren slechts 1250 plaatsen zou krijgen. Schepen van ruimtelijke Ordening Bart Stals pareerde dat argument eerder al met de aankondiging van flankerende maatregelen (lees: parkeerverbod of blauwe zone) en een extra aanbod aan vernieuwde fietsenstallingen. Daar zijn ook argumenten voor. Meer dan veertig procent van de reizigers komt uit de onmiddellijke buurt van Diest. Het concept om een ondergrondse parking te bouwen lijkt ook van de baan. Er zou een bovengrondse toren komen omdat die goedkoper is. De inplanting op de strip heeft gevolgen voor het verkeer op de Turnhoutsebaan. Ter hoogte van de parkeertoren komt een knip. Je kan de parking enkel bereiken vanuit de richting van Garage Rutten. Wegrijden kan wel richting station.

Inrichting op basis van STOP-principe

Uiteindelijk is het de bedoeling om de stationsomgeving in te richten volgens het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar Vervoer en dan naar Personenwagens gaat. De routes van en naar het station worden aangepakt. Er komt een fietssnelweg langs de Demer en een nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de stationswijk als bijkomende verbinding over de Demer naar de stad. Boven de sporen komt een nieuwe passerelle die de perrons rechtstreeks bereikbaar maakt voor alle reizigers, inclusief liften voor de personen met een beperkte mobiliteit. In 2020 start De Lijn met de bouw van het nieuwe busstation.  Daarna kan de stad het Stationsplein herinrichten. De bouw van de parkeergarage zal tussen 2022 en 2024 gebeuren. Als die planning gehaald wordt heeft het twintig jaar geduurd om dit cruciale project voor de verdere ontwikkeling van Diest als slim mobiliteitsknooppunt te realiseren.

Nieuwe riolering en nieuw wegdek voor omgeving winkelwandelstraat

De Felix Moonsstraat in Diest heeft al jarenlang een charmante bijnaam. De straat is namelijk autoluw en wordt daardoor in de volksmond de winkelwandelstraat genoemd. Winkelen is er inderdaad mogelijk maar wandelen doe je er op eigen risico. Het wegdek is aangelegd met kasseitjes wat op zich een leuk idee is. Oude binnenstad, kasseitjes…het voegt wat romantiek toe aan de winkelbeleving. Alleen liggen die kasseitjes dermate slecht dat enig atletisch vermogen geen overbodige luxe is om er heelhuids doorheen te komen.

De handelaars proberen die situatie al enkele jaren te verbergen door een wandeltapijt in de straat te leggen maar het bestuur heeft nu ook beslist om de situatie structureel op te lossen. De oorzaak van al dat gehobbel is de riolering. Volgens schepen van Openbare Werken Bart Stals is die volledig rot. Dat blijkt uit een onderzoek met camera’s. Het rioleringsnet is ook al meer dan 80 jaar oud.

De straat, de vermaledijde riolering maar ook alle andere nutsleidingen worden opnieuw aangelegd. Niet alleen in de Felix Moonsstraat overigens. Ook de Ketelstraat, de Schotelstraat, Cabaretstraat, Scholenstraat en Hallestraat worden aangepakt. De plannen zijn voor 2019, de werken zelf gebeuren pas in 2020. Kostprijs 1.500.000 euro en die is volledig ten laste van het stadsbestuur. Er komt een overleg met de handelaars om de concrete aanpak te bekijken. 

Na tien jaar inertie kiest men voor de bouw van een nu al te kleine parkeergarage aan het station

In september hebben wij een grondige analyse gemaakt van de stand van zaken over de herinrichting van de stationsomgeving in Diest. U kan die hier lezen. Reeds in 2008 leverde het studiebureau BUUR een masterplan af voor de site maar vandaag, tien jaar later, is er nog geen steen verlegd. Ondertussen is de verkeers- en parkeerchaos sterk toegenomen. De woondensiteit in de buurt blijft groeien en er komen nieuwe industriële vestigingen.

Blijkbaar is er nu echter wel vooruitgang. Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar verduidelijkte schepen van Openbare Werken Bart Stals (DDS) de nieuwe visie op de inplanting van de parkeergarage. Dat is een cruciaal element in het ganse dossier. Het station van Diest is bijzonder populair en de jungle van al dan niet correct geparkeerde auto’s is bijzonder groot en ook gevaarlijk.

Masterplan houdt geen rekening met maatschappijke trends

In 2007 wees een studie uit dat er nood was aan 854 parkeerplaatsen. Studiebureau BUUR ging met dat cijfer aan de slag en publiceerde in 2008 een masterplan voor de herinrichting van de stationsbuurt. In dat plan blijft het studiebureau blind voor de maatschappelijke trends en houdt men geen rekening met de groeiende parkeerbehoefte. De parkeerinfrastructuur wordt door hen ingepland aan de noordzijde van het station, naast de Fort Leopoldlaan. Tien jaar later is er nog niks gebeurd in het ganse dossier maar ondertussen is de behoefte stevig verhoogd. Er is nu nood aan 1406 plaatsen. (cijfers 2015) en dat cijfer zal alleen maar vergroten. De toenemende woondensiteit in de omgeving en de nieuwe industriële vestigingen die er gepland zijn, verdragen dergelijke bestuurlijke inertie niet langer.

De verhoging van de capaciteit maar ook de noodzaak om de Fort Leopoldlaan aan te passen voor de bouw van een parkeergarage met die capaciteit, maakt dat het project verdubbelt in prijs. De NMBS was daarom niet meer bereid om de optie aan te houden. In het alternatief waar men nu voor kiest komt het parkeerhuis aan de zuidzijde van het station op de zogenaamde strip. Dat is de strook tussen de Turnhoutsebaan en de sporen richting Zichem, waar nu ook al een eerder geïmproviseerde parking is aangelegd.

Parkeerhuis gecombineerd met kiss&ride en fietsenparkings

De parkeerinfrastructuur wordt bovengronds gebouwd. In de oorspronkelijke plannen zou het om een ondergrondse parkeergarage  gaan. In dat parkeerhuis worden 1260 plaatsen voorzien. Dat is dus minder dan de behoefte die er momenteel is maar er komen ook drie kiss&ride zones met een parking voor fietsen. 40% van de reizigers blijkt immers uit een straal van minder dan 5 kilometer rond Diest te komen. In de fietsenparking zal plaats zijn voor 975 fietsen. De fietsenparkings komen aan de noordzijde van het station aan de Fort Leopoldlaan, op de plaats van de huidige fietsenparking en aan de zuidzijde in de omgeving van het nieuw te bouwen busstation. De provincie bereidt de aanleg van een fietssnelweg tussen het Zwartebeekplein en het station van Zichem voor.

Voor de kiss& ride aan de noordkant wordt een nieuwe voetgangersbrug gebouwd. Die maakt het gebruik van de smalle tunnel overbodig. Ook de perrons worden comfortabeler ingericht.

Halve knip op Turnhoutsebaan

De bouw van het parkeerhuis wordt gecombineerd met een halve knip op de Turnhoutsebaan. Je kan de garage in en uitrijden vanuit de westkant.(richting Zichem) Je kan ook uitrijden richting station maar inrijden vanuit die richting zal niet mogelijk zijn.

Schepen Stals bevestigde nog dat De Lijn in 2019 de aanvraag voor de bouw van een nieuw busstation zal indienen. Infrabel zal volgend jaar ook starten met de heraanleg van perrons en de bouw van de nieuwe voetgangersbrug.

Budgetaire beperkingen leggen nu al hypotheek op project

Na een tussenkomst van raadslid Renaat Rijnders (N-VA) bleek er nog een gevoelig angeltje in het dossier te zitten. Parkeren langs de gewestwegen in de buurt van het station zou sterk ingeperkt worden. Het schepencollege besliste ondertussen  al dat de Gilbert Cluckersstraat blauwe zone wordt. Het alternatief voor dat wildparkeren is de nog te bouwen parkeergarage maar die zal allicht niet gratis zijn. Het is aan de NMBS om daarover te beslissen. De parkeerbehoefte is nu reeds groter dan de capaciteit van het parkeerhuis. In de omgeving van het station verdwijnen nog een aantal parkeerplaatsen. Onder meer het Zwartebeekplein krijgt een herbestemming. De flankerende maatregelen om mensen uit de ruimere omgeving  op de fiets te krijgen zal dus sterk moeten aangemoedigd worden. Op zich is dat een goede zaak maar het blijft een vreemde keuze om een parkeerhuis te bouwen dat op dit moment al een te lage capaciteit heeft. De behoefte zal immers nog stijgen omdat de aanzet voor een gemengd mobiliteitsmodel met een combinatie van eigen vervoersmiddelen en openbaar vervoer, algemeen maatschappelijk populairder wordt. Het parkeerhuis zou ook een uitstekende hub kunnen zijn om inrijdend verkeer naar het centrum te vermijden. Er komt dan wel beweging in een cruciaal dossier maar de keuze om budgetair te beknibbelen en niet te kiezen voor een toekomstgerichte visie, lijkt nu al een hypotheek te leggen de oplossing.

Het stadsbestuur van Diest keurde het addendum aan het masterplan maandagavond goed. Alle andere betrokken partijen in het dossier moeten zich ook nog buigen over deze  principiële keuzes. 

Schepenen in Diest bekend maar er blijven nog opties open

De samenstelling van het college van burgemeesters en schepenen in Diest is bekend. Toekomstig burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) krijgt drie schepenen uit zijn eigen partij en drie van coalitiepartner DDS naast zich. Beide partijen kiezen voor de kandidaten met de meeste voorkeursstemmen. Enkel Jan Laurys doorbreekt die logica maar hij kondigde op voorhand aan dat hij geen uitvoerend mandaat zou opnemen. Open Diest profileert zich op die manier opvallend jeugdig. Rick Brans en Maurits Vande Reyde krijgen worden schepen. Ook huidig fractieleidster Pascale Vanaudenhove wordt schepen.

Bij DDS behouden Geert Cluckers en Bart Stals een zetel in het college. Monique De Dobbeleer verovert het derde mandaat. Daardoor zal Diest alleszins een nieuwe schepen van Financiën krijgen. Erwin Jennes (DDS) verliest die functie. Huidig schepen Gaby Feyaerts (DDS) raakte zelfs niet meer verkozen in de gemeenteraad. De huidig schepenen van sp.a, Jos Uyttebroeck, Willy Goos en Murat Celik, verdwijnen naar de oppositiebanken.

Extra mandaten mogelijk

De gemeenteraad kan opteren om een voorzitter aan te duiden die niet uit het college van burgemeester en schepenen komt. Tijdens de vorige legislatuur combineerde burgemeester Jan Laurys die functies. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat Christophe De Graef ervoor kiest om die cumul niet door te trekken. De voorzitter van de gemeenteraad wordt vanaf 2019 automatisch ook voorzitter van de ocmw-raad en dat lijkt een zeer intensieve combinatie met het mandaat van burgemeester.

Verder kan er, naast de zes bevestigde schepenen, alsnog een zevende mandaat van rechtswege worden toegevoegd. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeenteraad krijgen zowel de gemeenteraadsleden als de schepenen vanaf 2019 een dubbele functie. De gemeenteraad functioneert tevens als OCMW-raad. De leden van het schepencollege zijn ook de leden van het vast comité van het OCMW. Dat OCMW heeft echter nog een derde orgaan, het bijzonder comité voor de sociale dienst. Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst geen deel uitmaakt van het vast bureau, wordt hij/zij ook lid van het vast bureau en dus ook van het schepencollege. Het is een pure speculatie van onze kant maar dat zou een optie kunnen zijn om alsnog Erwin Jennes opnieuw aan boort te heisen van het college, weliswaar in een totaal andere bevoegdheid.

In dat scenario ontstaat er een pariteit tussen de twee meerderheidspartijen maar Open Diest heeft via het mandaat van burgemeester uiteraard meer gewicht.

Een mogelijk scenario

De verdeling van de bevoegdheden van de schepenen is nog niet bekend maar wij willen toch al een volkomen eigengereide prognose maken. Het lijkt logisch dat de schepenen Stals en Cluckers hun bevoegdheid behouden. Ze hebben beiden een stevige expertise opgebouwd in respectievelijk onroerend erfgoed (Cluckers) en ruimtelijke ordening (Stals). Monique De Dobbeleer heeft een jarenlange ervaring in de sociale sector. Zij leek de geknipte vrouw om het mandaat van Willy Goos over te nemen maar omdat ze meteen als schepen is aangeduid wordt er blijkbaar aan een ander scenario gewerkt en lijkt ze de bevoegdheden van Gaby Feyaerts over te gaan nemen. De Dobbeleer is van Deurne en landbouw is voor die deelgemeente een belangrijk mandaat. Het mandaat van Murat Celik in de sectoren jeugd en sport zijn op het lijf geschreven van Rick Brans. Maurits Vande Reyde zou in die constellatie cultuur kunnen krijgen en Pascale Vanaudenhove komt dan op financiën.

We herhalen het, het is een pure speculatie. Misschien gooien de nieuwe bewindvoerders van de demerstad de bevoegdheden helemaal door mekaar en gaan we op 1 januari 2019 met een compleet herschikte ploeg van start.

Verslag | Gemeenteraad Diest – 22.10.2018

De eerste gemeenteraad na de verkiezingen kreeg een bizar verloop in Diest. De impact van de nieuwe coalitievorming woog duidelijk op de debatten. Vreemd genoeg slaagde de oppositie er in om voor de eerste keer tijdens deze legislatuur, de meerderheid te breken in het stemgedrag.

Open Diest zwijgt

Winnaar van de verkiezingen Open Diest kwam op geen enkel moment tussen tijdens de vergadering, op een korte technische interventie van toekomstig burgemeester Christophe De Graef na. De raadsleden van Open Diest leken zich op die manier al te plooien naar hun nieuwe coalitiepartners van DDS.

Mak DDS

De raadsleden van DDS gaven een eerder makke indruk. Burgemeester Jan Laurys startte de vergadering enigszins onzeker maar viel snel in zijn gewone routine. Enkel schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals kwam met een inhoudelijk sterke tussenkomst. Schepen van Financiën Erwin Jennes, meestal een voorbeeld van visueel sterk onderbouwde inhoud, maakte snel komaf met zijn uitleg over een begrotingswijziging.

Sterk verdeeld sp.a breekt toch meerderheid

Raadsleden Rob Colin en Marc Florquin van sp.a leken hun rol van toekomstige oppositie nu al op te nemen. Dat zou later in de vergadering leiden naar het doorbreken van de huidige meerderheid. Het werd ook pijnlijk duidelijk dat sp.a een diep verdeelde partij is in Diest. Marc Florquin viel openlijk zijn fractievertegenwoordiger in het schepencollege aan.

N-VA verteert verlies verkiezingen slecht

Bij N-VA namen enkel Renaat Rijnders en Lydia Mertens hun actieve rol in de oppositie op. De partij sleept de zware afstraffing van de verkiezingen duidelijk mee.

De vertegenwoordiger van Vlaams-Belang kwam op geen enkel moment tussen en bleef zich ook na zes jaar wentelen in kleurloos stemgedrag door zich te onthouden voor inhoudelijk belangrijke punten.

Besperking van de agenda

 1. Goedkeuring lijst erkende jeugdwerkinitiatieven 2018-2019

De lijst dient als basis voor de toewijzing van de subsidies en werd met 27/27 stemmen goedgekeurd

 1. Goedkeuring van statutenwijziging Projectvereniging de Merode

Het gaat om een formele goedkeuring waarin onder meer de uittreding van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen uit de projectvereniging werd bevestigd.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Principiële goedkeuring voor plaatsing van een ANPR-camera in de Nieuwe Dijkstraat als onderdeel van het ANPR-cameranetwerk van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

De provincie Limburg plaatst een ANPR-cameranetwerk in alle gemeenten. Een van de camera’s  van de politiezone Beringen staat echter op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De locatie is erg gunstig en daarom opteren de overheden om die camera te laten staan. Het stadsbestuur van Diest moet dat formeel bevestigen.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint Sulpitius

Raadslid Marc Florquin merkt op dat de tussenkomst voor sommige kerkfabrieken wel zeer hoog oploopt. Het raadslid noemt expliciet Sint-Sulpitius en Sint-Engelbertus in Deurne.

De kerkfabriek van Molenstede vraagt geen tussenkomst en blijkt over veel eigen middelen te beschikken. Ze kopen zelfs drie appartementen aan.

Raadslid Florquin stelt voor om alle kerkfabrieken te clusteren in een enkele kerkfabriek. Op die manier kunnen alle eigen middelen worden samengevoegd. Het raadslid erkent echter zelf dat dit geen bevoegdheid van de stad is en dat zijn tussenkomst enkel toekomstgericht is.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) beklemtoont dat het voorstel van Florquin geen bevoegdheid van het gemeentebestuur is. Hij voegt nog toe dat de kerkfabriek zich wettelijk niet mag verarmen.

Alle kennisnames (agendapunten 4 tot en met 12) werden met 27/27 stemmen goedgekeurd.

 1. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilige Familie
 2. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef
 3. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek SintHubertus
 4. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo
 5. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek SintEngelbertus
 6. Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilig Kind Jezus
 7. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Berchmans
 8. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
 1. Goedkeuring van de onderhandse verkoop aan Ginco Properties nv van een perceel grond langsheen de Michel Theysstraat

Raadslid Rob Colin (sp.a) legt uit dat hij zal tegenstemmen. Hij wil daarmee aanklagen dat de verkoop van eigendommen van de stad of het OCMW altijd aan een privépartner toekomt. Diest Uitbreiding is echter ook geïnteresseerd. Colin wijst erop dat meer dan 1000 gezinnen in Diest wachten op een sociale woning. Dit perceel was uitstekend geschikt voor de bouw van sociale woningen in het centrum.

Raadslid Florquin sluit zich aan bij de stelling van zijn collega Colin. Hij wijst er ook op dat door het project, meer dan dertig parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Florquin sneert naar Open Diest die de slogans “Iedereen mee” en “Open communicatie” hebben gebruikt in hun kiescampagne. In dat kader vraagt Florquin zich af of de handelaars van de Koning Albertstraat gevraagd zijn naar hun mening over het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Hij stelt voor om het agendapunt te verdagen tot die bevraging gebeurd is. Florquin vraagt over dit punt een hoofdelijke stemming.

Raadslid Lydia Mertens (N-VA) vraagt zich af of de huidige doorgang naar de Koning Albertstraat behouden blijft op de site. Ze heeft ook bedenkingen bij de verkoopprijs.

Schepen van Middenstand Erwin Jennes bevestigt in zijn antwoord dat er geen consultatie van de handelaars is gebeurd.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals verduidelijkt dat het project ook een oplossing biedt voor de geklasseerde maar zeer bouwvallige panden The Lord en het Cellenbroedersklooster. Stals legt uit dat het perceel geschat is maar de biedprijs van Ginco Projects is hoger dan die schatting. Hij laat navragen of de doorgang naar de Koning Albertstraat behouden blijft.

De hoofdelijke stemming om het  agendapunt uit te stellen tot er een consultatie van de handelaars geweest is, breekt voor de eerste keer de meerderheid maar bevestigt (in haar huidige stemmenverhouding) de nieuwe meerderheid. De raadsleden van sp.a, NV-A, Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Rudi Putseys stemmen voor het uitstel. DDS en Open Diest stemmen tegen het uitstel. De huidige meerderheid is daarmee gebroken.

 1. Goedkeuring van de ontwerpakte betreffende de onderhandse verkoop van Domus Flandria Molenstede aan Diest Uitbreiding

Het patrimonium van Domus Flandria Molenstede wordt verkocht aan Diest Uitbreiding. Dat levert 282.000 euro op voor de stad.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 2018 van de stad Diest

De opvallendste post is de terugvordering door de stad van een kortlopende renteloze lening van 663.000 euro aan het OCMW. De lening is niet meer nodig, onder meer door de opbrengst van de verkoop genoemd in agendapunt 14.

De autofinancieringsmarge, die aangeeft dat de stad voldoende eigen middelen heeft om haar uitstaande verplichtingen te voldoen, stijgt licht.

Goedkeuring met 19 voor en 8 onthoudingen

 1. Goedkeuring wijziging leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2017 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en  1 onthouding

 1. Goedkeuring leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2018 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring wijziging prijssubsidiereglement 2018 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van het retributiereglement veranderen voornaam

De verandering van een voornaam was federale bevoegdheid maar wordt nu gemeentelijke materie. Het bestuur stelt voor om die verandering de eerste keer gratis toe te laten. Vanaf de tweede verandering wordt dat 490 euro (dat is de prijs die momenteel federaal wordt aangerekend, ook voor de eerste aanpassing.)

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Limburg.net op 28 november 2018 en de agenda van de daarop aansluitende bijzondere algemene vergadering (met inbegrip van de statutenwijziging) en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad

Het aantal mandaten in Limburg.net wordt verminderd naar 15. Vertegenwoordiger is Monique Dedobbeleer, vervanger is Irene Gijbels.

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PBE op 23 november 2018 en vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger van de stad

Vertegenwoordiger is Rudi Putseys.

Goedkeuring met 24 voor, 2 onthouding en 1 tegen

 1. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, van de dienstverlenende vereniging CIPAL (met inbegrip van de statutenwijzing), op 14 december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiging van de stad

Vertegenwoordiger is Monique Dedobbeleer

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek van 14 december 2018 en vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger van de stad

Vertegenwoordiger is Koen Hensen, vervanger is Marc  Florquin

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Kennisname verslagen adviesraden september 2018

Goedkeuring 27/27

 1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de gemeenteraad van 24 september 2018

Goedkeuring 27/27

Mondelinge vragen

Museumpas

Raadslid Bosmans stelde vorige zitting een vraag over de museumpas. De kwestie wordt doorgeschoven naar de nieuwe conservator.

Bakfiets op parkeerplaats

Raadslid Geert Nijs stelde vorige zitting de vraag of een bakfiets op een parkeerplaats voor auto’s mag staan.

Burgemeester Laurys verklaart dat de wegcode niet duidelijk is. Navraag bij de politie leert dat zij een bakfiets als rijwiel klasseren. Die mogen niet op de parkeerplaatsen staan.

Nieuwe mondelinge vragen

 1. Raadslid Rudi Putseys klaagt opnieuw aan dat de bladopvangbak in de Fabiolalaan nog steeds een dumpplaats voor sluikafval is. Het bestuurbeloofde volgens hem dat de bak begin oktober zou weg zijn. Putseys vraagt een update van de situatie.
 2. Raadslid Rudi Putseys vraagt of de “antiparkeerplaatjes” in de Bevrijdingsstraat kunnen verwijderd worden. Die zijn volgens hem geplaatst op vraag van 1 persoon
 3. Raadslid Rudi Putseys wil weten wanneer er een buitenbaan voor petanque wordt aangelegd.
 4. Raadslid Rudi Putseys verwijst naar de situatie van de concessie van de cafetaria in het zwembad. Naar aanleiding daarvan vraagt hij of de concessie van de- cafetaria in het Molenhuis kan herbekeken worden.

Werken stationsomgeving starten in 2019. Pendelparking niet ondergronds.

In 2008 leverde het studiebureau BUUR een masterplan af waarin de stationsomgeving in Diest volledig herdacht wordt. Een nieuw station voor De Lijn, een grotere en op dat moment nog ondergrondse pendelparking en een stevige herinrichting van de faciliteiten voor de reizigers. In een adem zouden ook de Langeberg en de Turnhoutsebaan aangepakt worden.

Er wordt ondertussen al meer dan een decennium over gedebatteerd, gemeten, onderhandeld en gebudgetteerd maar de kogel lijkt nu eindelijk door de kerk. “In de loop van 2019 start de bouw van een nieuw busstation voor De Lijn”, bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS). “Het ontwerp is klaar en De Lijn heeft de budgetten voorzien.”

Nieuwe fietsenstalling, aangepaste perrons en een voetgangersbrug

In 2020 investeert Infrabel in een nieuwe fietsenstalling. Er komt ook een voetgangersbrug die vanop de perrons bereikbaar is. Daardoor is het niet langer nodig dat alle reizigers zich door de smalle tunnel wurmen bij de aankomst van de treinen. Reizigers zijn met deze brug ook sneller op de pendelparking en op de nieuwe en aangepaste perrons.  De budgetten voor deze investering zijn vastgelegd.

Pendelparking dan toch niet ondergronds

De nieuwe pendelparking zou oorspronkelijk ondergronds gebouwd worden. “Na de recente mobiliteitsstudie worden die plannen zeer waarschijnlijk bijgestuurd”, zegt schepen Stals. “Er is een compromisvoorstel om een bovengronds parkeerhuis met minimaal 1000 parkeerplaatsen te bouwen op de zogenaamde strip, dat is de site naast de sporen richting Citadellaan. Het voorstel wordt nog besproken door de raden van Bestuur van De Lijn, Infrabel, de NMBS en het provinciebestuur. Als zij het compromis valideren, kunnen de concrete uitvoeringsplannen voor de bouw opgemaakt worden. De NMBS heeft alleszins bevestigd dat de budgetten voor de bouw van de nieuwe pendelparking voorzien zijn maar de bouw start pas ten vroegste in 2020.”

Knip op de Turnhoutsebaan

Samen met deze parking zal de heraanleg van de Turnhoutsebaan uitgewerkt worden. Schepen Stals bevestigt dat er op die belangrijke toegangsweg een knip komt zodat niet al het verkeer via de Antwerpsepoort over het Stationsplein moet. Waar die knip dan wel komt, is tot op heden niet vastgelegd.

Langeberg wordt ingrijpend aangepakt

Op de Langenberg worden de twee scherpe bochten verlegd zodat ze veel minder gevaarlijke situaties opleveren. Er komen vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg. Aan de kruising met de Citadellaan komt een nieuwe bushalte en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan komen nieuwe bushaltes. Aquafin legt op het ganse traject gescheiden rioleringen aan.

Op de Turnhoutsebaan vanaf de overgang met de Langenberg tot aan de grens met Okselaar worden de betonplaten fijngefreesd om geluidshinder te beperken. De verzakte afvoerputten en boordstenen worden aangepast en vernieuwd. Tijdens de vorige gemeenteraad in Diest vroeg raadslid Mario Versavel om een snelheidsbeperking in te voeren op de Turnhoutsebaan. Schepen Stals en burgemeester Laurys bevestigden dat ze daar ook voorstander van zijn. Aangezien het om een gewestweg gaat kan het stadsbestuur enkel de vraag nadrukkelijk stellen bij de bevoegde overheid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt ondertussen dat de werken aan de Langenberg en de Turnhoutsebaan in de gunningsfase zitten. Op basis daarvan wordt een aannemer aangesteld die de herinrichtingswerken vanaf het najaar 2019 uitvoert.

Langeberg Turnhoutsebaan

Twee nieuwe vestigingen op de bedrijvensite Koudijs

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 24 september in Diest gaf schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS) aan dat er twee nieuwe bedrijven komen op de bedrijvensite Koudijs.

Het gaat over een nieuwe vestiging van de autogroep Morren en een verdeelcentrum van Bpost.

Morren en Meelberghs integreren bedrijfsstructuur

Autogroep Morren sloot in 2017 een doorgedreven samenwerkingsakkoord met Garage Meelbergs uit Diest. Ze hebben een eengemaakt algemeen management, en delen de ondersteunende diensten zoals marketing, aankoopbeleid, voorraadbeheer, personeelsbeleid en financiën. Morren en Meelberghs hebben allebei een concessie van Ford.

Groep Morren werd na de fusie de grootste concessie van Ford in Limburg.

Bpost verlaat centrum, Desco overweegt herlokalisatie

Bpost verkocht vorig jaar zijn gebouw met een verdeelcentrum in het centrum van Diest. Het postbedrijf plant nu een nieuw verdeelcentrum in de zone Koudijs.

Voor het laatste braakliggende perceel op het bedrijventerrein is Desco geïnteresseerd. Zij willen herlokaliseren ze hebben volgens schepen Stals ook het voorkeurrecht. Als Desco de deal bevestigt is Koudijs meteen volledig bezet.

De zone Koudijs ligt in de onmiddelijke omgeving van het station. de naam is afgeleid van een bedrijf dat er vroeger gevestigd was. Sinds 2011 is er een nieuwgerealiseerde directe aansluiting op de aanpalende Westelijke Omleiding rond Diest waardoor de zone veel makkelijker bereikbaar is. Bedrijven die zich hier vestigen moeten verhoogde aandacht besteden aan de architectuur.

 

Verslag gemeenteraadszitting Diest |24.09.2018

De laatste zitting van de gemeenteraad van Diest voor de verkiezingen is een feit. Het werd een vreemde raadszitting die burgemeester Jan Laurys (DDS) zelfs de opmerking ontlokte dat het leven niet altijd eenvoudig is. Jan Laurys werd aan het einde van de zitting ook opmerkelijk emotioneel toen hij waarnemend algemeen directeur Hilde De Wilde uitzwaaide. Zij vertrekt naar Genk om er effectief algemeen directeur te worden.

Het vertrek van Hilde De Wilde zou overigens voor een bizar verloop van de vergadering zorgen. We vatten het chronologisch samen.

Aanstelling van een algemeen directeur 

Burgemeester Laurys begon de zitting met de toevoeging van drie hoogdringende agendapunten. Dat is ongebruikelijk maar het was duidelijk afgestemd met de oppositie want niemand had er opmerkingen over. De bijkomende agendapunten gingen over de aanwerving van een algemeen directeur.

De algemeen directeur van de stad Diest is langdurig afwezig. Hilde De Wilde is momenteel waarnemend algemeen directeur. Zij wordt echter effectief algemeen directeur in Genk. Het bestuur probeerde om een andere waarnemend algemeen directeur aan te werven maar het is redelijk logisch dat de beste kandidaten niet inhaken voor een job die momenteel tijdelijk is. Dat verplicht het bestuur om een beslissing te nemen over de positie van de langdurig afwezige algemeen directeur. Die beslissing mag enkel in geheime zitting genomen worden. Afhankelijk van die beslissing moest ook de openstelling van een vacature voor een nieuwe algemeen directeur worden gestemd. Dat moet dan weer in een openbare zitting gebeuren.

Kortom, het bestuur werkte de voorziene agenda af, ging daarna kort in geheime zitting om de positie tegenover de langdurig afwezige algemeen directeur te bepalen, en stemde daarna in publieke zitting in met de aanwerving van een nieuwe algemeen directeur.

Sarah Bergmans vervangt waarnemend directeur bij diens afwezigheid. 

In de marge van deze discussie stelde het bestuur Sarah Bergmans aan als waarnemend waarnemend directeur (en dit is geen schrijffout) Na het vertrek van Hilde De Wilde en tot de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur wordt Peter Verlinden waarnemend directeur. Als hij afwezig is moet er een vervanger zijn. Dat wordt Sara Bergmans. Kafka was manifest aanwezig bij de behandeling van het dossier van de algemeen directeur.

De andere agendapunten

Goedkeuring van de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking 2018

Het bestuur verdeelt jaarlijks 63.000 euro over een aantal projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Die verdeling gebeurt op advies van de Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (DROS). DROS hanteert een vaste verdeelsleutel: 10% gaat naar 11.11.11, 10% gaat naar een noodfonds om tussen te komen bij hoogdringende problemen, 20% gaat naar lokale ontwikkelingsinitiatieven en 60% gaat naar internationale projecten waar Diestenaars bij betrokken zijn.

Raadslid Andy Bonnyns (Vlaams Belang) vindt dat de 63.000 euro beter zouden gebruikt worden om de armoede in eigen stad aan te pakken. Hij stemde tegen.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) haalde zwaar uit naar 11.11.11. “De organisatie speelt politieke spelletjes”, zei hij. Rijnders illustreerde zijn argument met een advertentie van 11.11.11 in De Standaard. Ze maken daar de koppeling tussen de 140.000 vacatures voor knelpuntberoepen in België en de bootvluchtelingen die de vacatures zouden kunnen opvullen. N-VA keurde stemde uiteindelijk in met het agendapunt.

Goedkeuring stopzetting huidige concessie en goedkeuring concessievoorwaarden van de cafetaria van het stedelijk zwembad/sportzaal De Warande

De uitbater van de cafetaria in het zwembad heeft de concessie opgezegd. Raadslid Mario Versavel (Open Diest) vroeg verduidelijking over de huurprijs.

Schepen van Sport Murat Celik (sp.a)  legde uit dat het bestuur voor de vorige concessie een minimumdrempel hanteerde van 2500 euro. De huidige uitbater deed een bod van 3000  euro. Door de index liep dat op tot momenteel 3385 euro.

Celik zei te beseffen dat die huurprijs te hoog is. Daarom is de nieuwe minimumdrempel vastgelegd op 2000 euro.

Advies betreffende de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s Warandestadion

Burgemeester Jan Laurys kondigt aan dat er acht bewakingscamera’s komen rond het Warandestadion.

Volgens raadslid Christophe De Graef (Open Diest) heeft het bestuur altijd ontkend dat er problemen waren. Hij verweet de meerderheid dat ze nooit zijn ingegaan op de suggesties van Open-VLD om camera’s te installeren. Net voor de verkiezingen gebeurt dat dan toch.

Ook raadslid Boone (N-VA) sneerde dat zijn partij al jarenlang suggereert om camera’s te installeren. Boone was wel blij met de plaatsing van het systeem.

Murat Celik verduidelijkt dat de beslissing om het bewakingssysteem te installeren al een jaar geleden werd genomen. De aankoopprijs is op dat moment in het budget opgenomen.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) vroeg zich af waarom er enkel camera’s komen aan de buitenkant van het stadion. Volgens hem zijn er ook groepjes jongeren die in het stadion verzamelen.

Jan Laurys gaf nog mee dat er vooral in 2017 een vijftal inbraakpogingen zijn geweest. In 2018 waren er enkel een paar meldingen van hangjongeren.

Aanvaarding schenking 19de-eeuws harmonium aan de stad Diest

De schenking werd goedgekeurd. Na restauratie gaat het harmonium naar de Hagelandse Academie.

Goedkeuring schenking Jan Camps

Ook deze schenking werd goedgekeurd.

Goedkeuring rooilijnplan in het kader van de omgevingsaanvraag tot het verkavelen van gronden “Diest Demer 2” ter hoogte van de Turnhoutsebaan in Diest

Raadslid Geert Nijs (N-VA) verbaasde zich over het feit dat er aanvankelijk 19 woningen werden voorzien. Het zijn er momenteel 129. Nijs vroeg zich ook af waarom er zo weinig informatie wordt gegeven aan de huidige bewoners in de buurt van het project. Volgens Nijs was er initieel sparke van laagbouw terwijl het nu stapelbouwwoningen zijn.

Raadslid Rijnders merkte op dat het project de parkeergelegenheid in de buurt van het station opnieuw extra zal belasten. De verkeerdruk in de stationsbuurt is nu al erg hoog.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS) weerlegde dat er slechts 19 woningen gepland waren. Oorspronkelijk zouden er 121 woonunits komen en het zijn er uiteindelijk  129.

Stals verduidelijkte verder dat bezwaren behandeld worden in het schepencollege. Hij laat uitschijnen dat een aantal bezwaren terecht zijn en zeker worden meegenomen in de uiteindelijke realisatie.

Stals beklemtoonde dat iedereen voordeel haalt uit de aanpassing van een klassieke verkaveling naar de oplossing met stapelbouw. De nieuwe wijk zal veel groener worden aangelegd en de huidige bewoners krijgen een extra toegang aan de achterkant van hun perceel. De afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen zal ook veel groter zijn.

De nieuwe woonunits hebben ondergrondse parkeerplaatsen en zullen dus geen extra belasting veroorzaken. De toegangsweg die tussen de Demer en de woonunits ligt, wordt uitgevoerd als een zachte verbinding. Er komt dus geen klassieke straat.

Vernieuwen dakbedekking ontmoetingscentrum Scafnis – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het punt werd goedgekeurd

Reconversie en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stationsomgeving – goedkeuring ontwerpakte verwerving gronden NMBS voor realisatie residentieel woonwagenpark

Het punt werd goedgekeurd

Restauratie van de gevels en daken van het stadhuis te Diest – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Raadslid Renaat Rijnders vroeg een verduidelijking omdat er eerder al dringende  onderhoudswerken werden goedgekeurd.

Schepen van Onroerend Erfgoed Geert Cluckers (DDS) bevestigde dat er twee dossiers lopen. De dringende onderhoudswerken worden zeer binnenkort opgestart. Deze bespreking gaat over de feitelijke restauratie van het stadhuis. Het studiebureau schat de kostprijs van de werken in op 1.800.000 euro. Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het dossier in aanbesteding gegeven.

Goedkeuring voorlopige vaststelling nieuwe straatnaam te Diest

Bpost wil geen post meer bedelen aan het station en de ernaast gelegen handelszaak. Beide vestigingen hebben namelijk geen postbus aan de Turnhoutsebaan. De gemeenteraad neemt de beslissing om het Stationsplein officieel ook Stationsplein te noemen. Het station en de handelszaak kunnen daardoor een huisnummer krijgen op dat plein waardoor dat Bpost weer post kan bezorgen.

Agendapunten die zonder veel discussie werden goedgekeurd:

 • Definitieve goedkeuring van het voorstel aan de deputatie tot wijziging van buurtweg nr. 63 van de voormalige gemeente Kaggevinne en het daarbij horende wijzigingsplan en rooilijnplan 12
 • Definitieve goedkeuring van het voorstel aan de deputatie tot wijziging van buurtweg nr. 10 van de voormalige gemeente Deurne en het daarbij horende wijzigingsplan en rooilijnplan
 • Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017 van het OCMW van Diest
 • Goedkeuring van het overnamebod aandelen Demer en Dijle NV
 • Goedkeuring wijziging van het functieprofiel voor de functie van algemeen directeur
 • Kennisname verslagen adviesraden april – mei – juni – augustus 2018
 • Goedkeuring beheersovereenkomst samenwerking stad en OCMW
 • Goedkeuring van het pv van de gemeenteraad van 18.06.2018

Interpellaties

Voortgang aanleg wegen Begijnhof

Raadslid Renaat Rijnders wilde weten wat de onderhandelingen met de firma SIGNA hebben opgeleverd. Wij schreven eerder een artikel over deze zaak.

Schepen Stals zei tevreden te zijn over het werk dat Signa heeft geleverd. Er zijn een aantal technische opmerkingen gemaakt en die worden verwerkt  voor een vergadering die op 25.10 plaats vindt. Daar zullen ook de nutsmaatschappijen aan tafel zitten.

Stals verduidelijkte nog dat de comfortzone waar minder mobiele mensen gebruik van kunnen maken allicht naast de huizen zal komen. Er is een voorstel om die strook voldoende breed te maken omdat er allicht een aantal hindernissen (fietsen, bloembakken,…) tegen de gevels kunnen staan.

Bezetting Kliekske en de Kliek

Raadslid Danielle Gheyskens (Open Diest) vroeg de cijfers van de bezetting van de buitenschoolse opvang op. Ze wilde ook de situatie van de wachtlijsten voor kinderopvang kennen.

Geert Cluckers verduidelijkte alle cijfers omstandig. Cluckers merkte op dat de stad meer dan 3 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het ophogen van de opvangcapaciteit. Dat resulteert in 100 extra opvangplaatsen. Geert Cluckers vindt die kost erg hoog en ging op zoek naar alternatieven.Een van die alternatieven is het zogenaamde scholenproject. Kinderen die maximaal twee uur opvang nodig hebben na de schooltijd, kunnen op school blijven. De scholen zorgen zelf voor opvang en krijgen een vergoeding van 2000 euro.  In Diest zijn 9 op 10 scholen in het project gestapt. Enkel Deurne doet niet mee omdat er geen nood aan is.

Geert Cluckers gaf ook een overzicht van de wachtlijsten voor kinderopvang. De schepen beklemtoonde dat die cijfers niet altijd de reële toestand aangeven. Een aantal kinderen staan op meerdere plaatsen op de lijst. Veel kinderen worden vanaf hun geboorte aangemeld en zijn dus nog te jong voor de kinderopvang.

Een kort overzicht:

Deelgemeente Wachtlijst Niet in aanmerking
Diest 335 141
Molenstede 87 14
Schaffen 54 34
Vleugt 12 8
Deurne 27 20

Toestand kerkhoven

Raadslid Pascale Vanaudenhove (Open Diest) klaagt opnieuw de toestand op de kerkhoven aan. Na haar eerdere interpellatie op 19.06.2017 was er een verbetering maar ondertussen is de situatie opnieuw sterk verslechterd.

Schepen Gaby Feyaerts legde uit dat het verbod om pesticides te gebruiken de oorzaak is van het probleem. De schepen laat de kiezelpaden vervangen door grindgazon. De graven worden korter bij mekaar gelegd na een ontgraving en er komen bodembedekkers die het onkruid moeten verdringen.

De begraafplaatsen zullen opgeruimd worden tegen einde oktober. De begraafplaats van Diest wordt in 2019 volledig omgevormd.

In Schaffen gebeurt het onderhoud ondertussen deels met vrijwilligers.

Pascale Vanaudenhove wou nog weten of het bestuur op 1 november personeel inzet om minder mobiele mensen te helpen met de bloemstukken. Dat is niet het geval. De liberale fractie zal zelf aanwezig zijn om dat wel te doen.

WIFI in stadhuis

Raadslid Vanaudenhove verbaasde er zich over dat de WIFI-code voor gasten niet mag gebruikt worden in de wachtzaal van het stadhuis.

Schepen Stals legde uit dat de GDPR-privacywetgeving verbiedt om toevallige bezoekers op het netwerk van de stad te laten surfen. De guest-account is bedoeld voor mensen van externe bedrijven die in het stadhuis werken. Stals adviseert om de Free-WIFI van de Kaai te gebruiken.

Geluidsoverlast Turnhoutsebaan

Raadslid Versavel pleit voor een aanpassing van de maximumsnelheid van 70 kilometer naar 50 kilometer op de Turnhoutsebaan.

Versavel vindt het ook logischer om de geplande werken door te trekken tot aan de Klappeistraat. Hij vraagt verder maatregelen tegen geluidsoverlast voor de bewoners.

Schepen Bart Stals legt uit dat het gedeelte van de Turnhoutsebaan vanaf het einde van de werken tot de grens met Okselaar een structureel onderhoud krijgt. De toplaag wordt afgeschraapt en de slechte vakken worden vervangen.

Stals is ook voorstander van een beperking van de maximumsnelheid. Het gaat echter over een gewestweg en de stad kan enkel druk zetten. Ook de geluidsoverlast is aangekaart. De ombudsman van het Vlaams Gewest heeft dat opgenomen.

Diest Bloeit

Raadslid Rik Brans (Open Diest) wil weten hoever het met het startersproject Diest Bloeit staat. Met dat project wilde schepen Erwin Jennes  (DDS) de leegstand opvangen en een aantal pop-ups aantrekken.

Jennes legde uit dat er slechts 2 pop-ups werden aangetrokken. Bij het einde van hun contract zijn die allebei vertrokken. Het was blijkbaar nooit de bedoeling om in Diest te blijven.

Naast een pop-up was er ook startup maar ook die is ondertussen, omwille van persoonlijke redenen, gesloten.

Het begeleidingstraject dat met een Brussels bedrijf was uitgedokterd, voldeed niet en werd stop gezet.

Raadslid Vanaudenhove voegde er nog aan toe dat de hanadelshuren in Diest veel te hoog zijn.