Tag Archives: Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten bevestigt verbod evenementen+1000 deelnemers en verduidelijkt ook andere maatregelen

Nadat gisteren de federale regering al uitblonk in wolligheid en een gebrek aan daadkracht, faalt nu ook provinciegouverneur Lodewijk De Witte in een juiste en krachtige communicatie over COVID-19. Ook Wouter Beke schakelt een versnelling hoger en sluit vanaf morgen alle woonzorgcentra. Enkel personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers en mantelzorgers mogen nog binnen. Gisteren vond Beke dat als bevoegd minister nog niet nodig.

Gouverneur De Witte verbiedt alle evenementen met +1000 deelnemers

Vanmorgen stuurde Lodewijk De Witte een persmededeling rond waarin hij de maatregel van de federale regering om indoorevenementen met meer dan 1000 deelnemers af te raden, overnam. Vanavond schaalt hij dat op en verbiedt hij die evenementen. Dat wordt ondertussen bevestigd door een persbericht van burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten. Zij voegt er meteen aan toe dat er in Aarschot geen dergelijke evenementen zijn.

Gwendolyn Rutten verduidelijkt maatregelen

Burgemeester Rutten verduidelijkt nog een reeks andere maatregelen die ze neemt in haar stad. We publiceren de officiële tekst van Rutten integraal.

In lijn met de federale richtlijnen over het coronavirus treft de stad Aarschot de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Verbod op indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers Zoals bepaald door provinciegouverneur Lodewijk De Witte, zijn alle indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers in de provincie Vlaams-Brabant tot nader order verboden. Er zijn in de stad Aarschot geen evenementen van die omvang gepland.

Nieuwe richtlijnen voor scholen Ook heeft het stadsbestuur de Aarschotse scholen verzocht om de nieuwe richtlijnen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten over het coronavirus op te volgen en te delen met hun leerkrachten, leerlingen en (groot)ouders.

Burgemeester Gwendolyn Rutten: “We vragen, in lijn met de algemene aanbeveling van de Vlaamse overheid, om alle activiteiten die niet les-gerelateerd zijn te verplaatsen of te annuleren. Daarnaast raden we aan om grootouders die tot de risicogroep behoren, niet in te schakelen om kinderen op te vangen of van en naar school te brengen. Leerlingen en personeel met een zwakker immuunsysteem verzoeken we om thuisblijven te overwegen en met hun huisarts contact op te nemen. Ten slotte verzoeken we de scholen om de ouders te informeren over de getroffen maatregelen.”

Sluiting lokaal dienstencentrum Orleanshof vanaf 12 maart Vanaf donderdag 12 maart sluit lokaal dienstencentrum Orleanshof aan de Leuvensestraat in Aarschot zijn deuren en staakt het alle activiteiten tot en met maandag 13 april. Dit houdt ook in dat je je niet meer kan inschrijven voor maaltijden in het buurtrestaurant van het lokaal dienstenscentrum. Alleen bewoners en familieleden met een badge hebben nog toegang tot het gebouw. Maatregelen Agentschap Zorg en Gezondheid van kracht in woonzorgcentra Woonzorgcentrum Sint-Rochus volgt de specifieke coronarichtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet op. Eén van de recente maatregelen is dat bezoekers niet langer toegang krijgen tot de woonzorgcentra. Ook gelden er strenge hygiënerichtlijnen.

Dwangsommen voor trage wegen-activist in Aarschot hadden kunnen oplopen tot 4 miljoen euro

Burgemeester Gwendolyn Rutten verraste vorige zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van haar partij in Wolfsdonk. Uiteraard moest ze het in haar speech even hebben over de betaling van 1,65 miljoen euro aan trage wegen-activist Marc Van Damme. “We hebben met die dading een goede zaak gedaan”, zei Rutten. “Het bedrag dat we zouden moeten betalen aan Marc Van Damme had kunnen oplopen tot 4 miljoen euro.”

Dat was toch even slikken. We hebben over die uitspraak meer duidelijkheid gevraagd aan de burgemeester en voorzitter van Open VLD maar tot op heden zonder reactie. Die duidelijkheid kregen we wel van Marc Van Damme zelf.

Eerder drie miljoen

“Ik denk eerlijk gezegd ook dat als we  alles voor de beslagrechters hadden uitgevochten, het bedrag veel hoger zou uitvallen. ”, zegt Van Damme.  “Ik heb mezelf in dit opzicht dus benadeeld. Er lijkt mij geen twijfel over te zijn dat Aarschot er financieel voordeel mee doet deze dading te aanvaarden.  Het alternatief zou veel duurder geweest zijn.  Vier miljoen is evenwel  een overdreven inschatting. Dit is het bedrag indien de vier vonnissen tot nu toe voor 100% niet nageleefd zouden zijn – zo erg is het nu ook weer niet!”

Over welk vonnissen gaat het dan precies

De dading met de stad Aarschot gaat over vier vonnissen waarbij geoordeeld wordt over in totaal 88 wegen.

 • Vonnis dd 10.09.2014 (over 52 wegen). De uitvoeringstermijn is verlopen sedert 11.09.2015. De dwangsom bedraagt 50€ per dag per weg.
 • Vonnis dd 08.03.2017 (pad 33). De uitvoeringstermijn is verlopen sedert  08.03.2018. De dwangsom bedraagt 250€ per dag.
 • Vonnis dd 08.03.2017 (34-tal wegen in Langdorp). De uitvoeringstermijn is verlopen sedert  08.03.2019 en bedraagt 100€ per dag per weg.
 • Vonnis 10.07.2017 (Weg 81). De uitvoeringstermijn is verlopen sedert  10.07.2018 en bedraagt 250€ per dag.

In die vonnissen heeft de rechtbank zich dus bindend uitgesproken maar dat betekent nog niet dat de dwangsommen ook effectief kunnen opgeëist worden. Om dat te laten gebeuren moet de zaak opnieuw beoordeeld worden door de beslagrechter. De eiser moet bewijzen dat de opgelegde maatregelen effectief niet zijn uitgevoerd en in welke mate dat (niet) is gebeurd.

Ondertussen kan de verweerder uiteraard in beroep gaan, wat de stad Aarschot ook effectief gedaan heeft, maar dat verhindert de opeising van de dwangsommen niet. Dat is een gevolg van de zogenaamde Potpourri-maatregelen uit 2015. Die stellen dat alle eindvonnissen uitvoerbaar zijn niettegenstaande hoger beroep. Alle dwangsommen kunnen dus in principe worden ingevorderd, zelfs al gaat de tegenpartij in hoger beroep.

Beslagrechter oordeelt over twee vonnisen

In casu heeft de beslagrechter zich over twee van de vier vonnissen die in de dading zijn opgenomen,  uitgesproken. Het vonnis dd 10.09.2014 en vonnis dd. 08.03.2017.

In het eerste vonnis kreeg de stad Aarschot de kans om het herstel van de wegen te organiseren gedurende een jaar na de uitspraak. De beslagrechter oordeelt uiteindelijk dat in de twee jaar na die uitvoeringsperiode, van 11.09.2015 tot 10.09.2017 dus, het rechterlijk bevel in 70% van de gevallen niet werd nageleefd. Dat alleen al levert een bedrag aan dwangsommen op van 1,3 miljoen euro. Voor de periode nadien zou een apart proces gevoerd worden. Door de dading zal dat dus niet meer gebeuren.

In het tweede vonnis dd 08.03.2017 oordeelt de beslagrechter dat, over de eerste 6 maand na de uitvoeringstermijn, de dwangsom voor dit pad verschuldigd is. Concreet gaat het over 182 dagen  x 250€ = 45.500€.

De twee andere vonnissen zijn voorlopig niet aan de beslagrechter voorgelegd.

Er blijven verder ook nog twee vonnissen die niet in de dading zijn meegenomen omdat de uitvoeringstermijn ervan nog loopt.

 • Het vonnis dd. 25.04.2018 over 23 wegen in Gelrode. De uitvoeringstermijn loopt af op 25.04.2021. De eventuele dwangsom bedraagt 25 euro per dag per weg.
 • Het vonnis dd. 13.04.2019 over nogmaals twee wegen in Gelrode met uitvoeringsdatum 13.04.2022 en eventueel dezelfde dwangsom.

Wij schreven eerder dat de uitspraken in de zes zaken  strikt juridisch correct worden onderbouwd. Marc Van Damme wijst er in dat verband op dat het systeem van dwangsommen precies dient om ervoor te zorgen dat de door de rechtbank opgelegde maatregelen ook effectief worden uitgevoerd.

Hij wijst ook niet uitsluitend naar huidig burgemeester Rutten. “De schande is dat de leden van het college en bij uitbreiding alle gemeenteraadsleden op de hoogte zijn van de vonnissen en de naleving op het terrein perfect kunnen controleren”, zegt hij. “Ze hebben  wetens en willens nutteloze kosten veroorzaakt, eerst door advocaten te betalen om de wet niet te moeten toepassen, vervolgens om de definitieve vonnissen die hen daartoe verplichtten, niet na te leven. 

Verkeerd signaal

Wij blijven echter bij ons oordeel dat de zaak ethisch en democratisch een verkeerd signaal veroorzaakt. Een particulier gaat op systematische wijze op zoek naar trage wegen die de laatste eeuw verdwenen zijn of minstens niet meer toegankelijk zijn. Dat klaagt hij terecht aan en vaak krijgt hij daarvoor gelijk bij de rechter. Daar is in principe niks mis mee. De gemeenten hadden de mogelijkheid om de afschaffing of de verlegging van die wegen uit te voeren. Zeker in een tijd waarin trage wegen opnieuw gewaardeerd worden wint de samenleving bij de actie van Marc Van Damme. Die inspanningen mogen gewaardeerd worden maar het is zeer de vraag of dat activisme mag dienen om een enkele persoon een stevig fortuin toe te schuiven. Strikt juridisch maakt Marc Van Damme op een correcte manier gebruik van het systeem.  Het signaal dat maatschappelijk engagement kan leiden naar persoonlijke rijkdom is echter een zeer verkeerd signaal dat jammer genoeg niet alleen in deze zaak voorkomt.

Dading met trage wegen-activist in Aarschot leidt naar ethisch-democratische onrechtvaardigheid

Het stadsbestuur van Aarschot heeft op donderdag 22 januari een dading goedgekeurd met ambtenaar en trage wegen-activist Marc Van Damme en Rudolphe Deckers. De stad zal Van Damme en Deckers ongeveer 1,65 miljoen euro betalen. In ruil stopt hij, althans tijdelijk, de gerechtelijke procedures tegen de stad en de invordering van boetes bij de stad.

De dading bevriest de kosten van de procedures en boetes uit het verleden. Maar daarmee is de rekening niet helemaal rond. De stad moet een reeks trage wegen in versneld tempo onderhouden of regulariseren. Daarvoor werft Aarschot een extra personeelslid aan en gaat het bestuur intenser beroep doen op IGO. Ook daar hangt uiteraard een kostenplaatje aan.

Wet van 1841 ondertussen geactualiseerd

Marc Van Damme heeft een stevige reputatie op het vlak van gerechtelijke procedures over trage wegen tegen openbare besturen. Ieder weekend trekt hij zijn wandelschoenen aan om oude wandelwegen te verkennen die hij opspoort op oude stafkaarten. Veel van die wegen bestaan ondertussen niet meer en in een aantal gevallen zijn ze ook niet officieel afgeschaft. Marc Van Damme baseert zich in zulke gevallen op de Wet op Buurtwegen van 10 april 1841 om het herstel van die wegen te eisen. Jawel, een wet die bijna zo oud is als het land zelf, maar nooit werd aangepast aan de realiteit van vandaag. Ondertussen heeft de provincie Vlaams-Brabant wel een reglement op de buurtwegen gepubliceerd. Dat dateert van 2009. Vorig jaar werd ook het nieuwe decreet op de Buurtwegen van kracht. Dat decreet zal eisen zoals die van Van Damme bijna niet meer mogelijk maken.

Ook procedures tegen andere gemeenten

De milieuactivist woont in Nieuwrode, deelgemeente van Holsbeek. Hij spande in het verleden al procedures aan tegen zijn eigen gemeentebestuur maar ook in Lubbeek, Bertem, Huldenberg, Bierbeek en Kortenberg kregen ze te maken met de klachten van Marc Van Damme. Vaak wint hij die zaken maar in Glabbeek kreeg hij vorig jaar ongelijk van de vrederechter. Daar eiste hij de heropening van een oude wandelweg die dwars door een fruitbedrijf in Attenrode-Wever liep. De activist kreeg de steun van Samen Groen maar voor de rechter gingen ze samen de boot in. De eisers kregen een rekening van meer dan 4.600 euro gerechtskosten toegestuurd.

Procedure sleept aan van 2007

In Aarschot dateert de eerste betwisting al van 2007. Van Damme eiste ondertussen het herstel van  bijna 100 trage wegen, hoofdzakelijk in Langdorp en in Rillaar maar ook in Gelrode. In 2011 trok hij naar de rechtbank en in 2014 kreeg hij in bijna alle procedures gelijk. Het stadsbestuur ging in beroep maar de opgelegde dwangsommen zijn ondertussen wel opeisbaar en de boetes blijven oplopen bij niet betaling.

Twee jaar geleden provisioneerde het stadsbestuur een bedrag van 1,3 miljoen euro in de begroting. Dat stopt echter de oplopende boetes en intresten niet. Daarom is nu dus een dading van 1,65 miljoen euro gesloten waarmee die waterval aan oplopende kosten voor de periode 2015-2019 wordt gestopt.

Maar daarmee is de zaak niet geregeld. Aarschot moet het herstel of de regularisatie van een aantal trage wegen ook effectief  aanpakken. Marc Van Damme heeft aangegeven dat hij een pauze inlast tot midden 2020 om dat mogelijk te maken. Het stadsbestuur werft een extra personeelslid aan en gaat intenser samenwerken met IGO. Ondertussen loopt de beroepsprocedure bij het Hof van Beroep in Brussel.

Gwendolyn Rutten was bevoegde schepen

Er is ook een saillant politiek aspect aan de zaak. Huidig burgemeester Gwendolyn Rutten was in de periode van de gerechtelijke procedures schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Aarschot. De huidige burgemeester was dus bevoegd voor de materie. Ze heeft er, samen met het toenmalige bestuur, voor gekozen om de zaak voor de rechtbank uit te vechten. Er waren ook andere mogelijkheden. Een aantal trage wegen konden al eerder hersteld worden. Waar dat niet meer mogelijk was kan het bestuur kiezen voor een afschaffing of een alternatieve route. Die opties moeten dus nu versneld worden opgestart. Maar het kost wel minstens 1,65 miljoen euro extra.

Afschaffen van trage wegen kan overigens veel vlotter sinds 1 september 2019. Toen werd het nieuwe decreet op de Buurtwegen van kracht. Dat laat toe om oude wandelwegen waarvan de functie compleet achterhaald is, snel teniet te doen.

Overigens vallen niet alle disputen onder de dading. Onder meer in Gelrode staan nog een aantal dossiers open. Een daarvan is de zogenaamde Sentier 53, de waardevolle verbinding naar Scherpenheuvel, op de grens van Nieuwrode en Aarschot. Dat pad wordt de laatste jaren omgeploegd en daardoor ontstaat erosie. Het is echter ook een onderdeel van het herstel van de trage bedevaartwegen naar Scherpenheuvel. Op het kaartje zie je eerst de huidige toestand geprojecteerd op de oude kaart, daaronder zie je enkel de vroegere situatie.

Je kan onze ethische bezwaren lezen na het plannetje

foto’s http://www.tragewegen.be

Ethisch aspect

De dading van de trage wegen-activist bezorgen Marc Van Damme en zijn kompaan een bedrag van 1,65 miljoen euro in persoonlijke naam. Strikt juridisch zal dat allicht correct kunnen onderbouwd worden. Er is echter een dubieus ethisch aspect aan de zaak. Van Damme hanteert al jarenlang een goed uitgedachte systematiek om een zaak van publiek belang aan te klagen. Trage wegen worden meer en meer beschouwd als een belangrijke schakel voor een leefbare omgeving op mensenmaat. In een aantal gevallen is dat echter ook pure kafka. Een aantal trage wegen zijn al decennialang in onbruik of hebben een andere bestemming gekregen. In het geval van Aarschot leiden de eisen van een privé persoon ertoe dat 1,65 miljoen euro gemeenschapsgeld moet betaald worden aan de eiser, terwijl zijn aanklacht gaat over een zaak van publiek belang. Er kan toch maar moeilijk beweerd worden dat Marc Van Damme persoonlijk schade lijdt door het feit dat een paar honderd trage wegen niet onderhouden of reglementair correct werden verplaatst of geschrapt. Dat kan echter wel beweerd worden van de gemeenschap, zeker in het huidige maatschappelijke gedachtengoed. Het lijkt dan ook billijk dat dergelijke vergoedingen ook terug keren naar het publiek domein, bijvoorbeeld om de bewezen schade in casu te herstellen.

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten totaal onverwacht aanwezig tijdens nieuwjaarsreceptie open VLD Scherpenheuvel-Zichem

Het is niet de gewoonte van Open VLD Scherpenheuvel-Zichem om externe sprekers uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie. Dat was ook dit jaar niet het geval maar de partij kreeg er wel totaal onverwacht eentje met een stevige reputatie aangeboden. Nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten stapte zondagochtend iets na elven in gemeenschapscentrum Den Caybergh binnen. Dat verplichtte kersvers voorzitter van de lokale afdeling Marc Distelmans om het programma enigszins bij te schaven. Hij sprak zijn ambitie uit om in 2024 de grootste partij te worden in Scherpenheuvel-Zichem. Marc Distelmans rekent daarvoor op stemmenkanon Kris Peetermans die hij de Messi van de blauwe ploeg noemde.

Gwendolyn Rutten zei dat ze inspiratie had opgedaan bij de afdeling in Scherpenheuvel-Zichem op het moment dat ze de in de strijd voor het burgemeesterschap van Aarschot stapte. De nationale voorzitter haalde ook snoeihard uit naar de protestactie die Vlaams Belang vorige donderdag organiseerde aan een schoolpoort in Aarschot. Zij protesteerden tegen een daguitstap van de leerlingen van de school waarbij ze onder meer een moskee wilden bezoeken.

Vorige week kreeg Gwendolyn Rutten nogal stevig de wind van voren omdat ze wegbleef van de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners in Aarschot. Ze koos er toen voor om naar de receptie van de franstalige liberalen van MR te gaan. Vandaag organiseert Open VLD nationaal haar nieuwjaarsreceptie in Brussel. Ongetwijfeld duikt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez daar op zijn beurt op.

Niet alleen Gwendolyn Rutten kwam de partijgenoten in Scherpenheuvel-Zichem steunen. Er was ook een opmerkelijke delegatie uit Diest met onder meer partijvoorzitter Bruno Roten en de schepenen Maurits Vande Reyde en Pascale Vanaudenhove.

Hoe presteerden de kandidaten uit onze regio

De uitslag van de verkiezingen zal nog even blijven nazinderen. Wij hebben ondertussen de resultaten van de kandidaten uit eigen regio bekeken. Het valt op dat veel van de verkozenen hun mandaat te danken hebben aan de plaats op de lijst. Zelfs in die mate dat ze zonder bijkomende stemmen van de lijst niet zouden verkozen zijn.

Vlaams parlement: Allessia Claes haalt mandaat dankzij lijststemmen

Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem haalt 10.260 voorkeurstemmen en ze is daarmee de stemmenkampioen in de regio. Toch heeft Claes ook geluk. Ze staat als zesde op de lijst en omdat N-VA in Vlaams-Brabant zeer goed stand houdt kan ze nog net genieten van de lijststemmen. Allessia Claes krijgt er 7.496 stemmen bij uit de lijst en geraakt zo aan de 17.756 stemmen die ze nodig heeft voor een parlementair mandaat.

Zonder de lijststemmen zouden Elke Wouters (11.282 stemmen) en Willy Segers (10.839), die achter haar op de lijst staan, Allessia Claes uit het parlement hebben gehouden.

Fractieleider Frederik Boone uit Diest haalt als 7de opvolger  nog 3.217 stemmen.

Maurits Vande Reyde voorbij gestoken door vier partijgenoten maar toch verkozen dankzij lijststemmen

Open VLD is in Vlaams-Brabant de tweede grootste partij. Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten uit Rillaar is met 44.866 stemmen rechtstreeks verkozen. Schepen in Diest Maurits Vande Reyde stond op de tweede plaats en dat levert hem een zitje in het Vlaams parlement op. Ook Vande  Reyde had echter geluk dat hij kon tanken uit de lijststemmen. Vande Reyde haalt 6.155 stemmen maar dat volstond in principe niet voor een van de drie liberale parlementaire mandaten in onze provincie. Gwenny Devroe (12.162), Irina De Knop (7.405), Jo De Ro (7.266) en zelfs lijstduwer Rik Daems (6.592) halen meer voorkeurstemmen maar door zijn tweede plaats op de lijst kan Maurits Vande Reyde toch naar het Vlaams parlement. Hij tankt liefst 21.254 stemmen bij tot een totaal van 27.409 die hij nodig heeft voor zijn mandaat.

Gunther Clinckx, schepen in Tielt-Winge eindigt als 4de opvolger op 1.826 stemmen. Sabine Meyssen uit Diest haalt 2.179 stemmen als 11de opvolger.

Score Suzy Wouters bevestigt haar positie op de lijst

In tegenstelling tot de meeste andere provincies, groeit het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant minder sterk. De extreemrechtse partij wordt de derde grootste met 13,3% van de stemmen. Suzy Wouters uit Scherpenheuvel-Zichem scoort 8.530 voorkeurstemmen. Ze krijgt 14.750 bij uit de lijst en komt daardoor aan 23.280 die ze nodig heeft voor een zitje in het Vlaams parlement. In het geval van Suzy Wouters verandert dat echter niets aan de beoordeling die de kiezers hebben aangegeven. Wouters heeft namelijk ook effectief de tweede hoogste score op haar lijst neergezet en ze houdt dus niemand uit het parlement, louter op basis van haar plaats op de lijst.

Burgemeester van Tienen Partyka heeft lijststemmen nodig om partijgenoot Michel Doomst af te houden

Bij CD&V haalt geen enkele kandidaat uit onze regio het Vlaams parlement. Nele Pelgrims uit Aarschot scoort 4.781 stemmen. Nieuwkomer Geert Janssens doet het relatief goed en haalt 2.825 stemmen. Allicht kan hij de wissel op de toekomst zijn voor CD&V in Scherpenheuvel-Zichem. Burgemeester Hans Vandenberg van Bekkevoort blijft steken op 2.740 stemmen.

Opvallend bij CD&V  is dat zelfs burgemeester van Tienen Katrien Partyka de lijststemmen nodig heeft om het derde zitje in het Vlaams parlement vast te houden. Michel Doomst haalt 1.250 stemmen meer maar hij staat pas na Partyka als vierde op de lijst.

De pas 22-jarige Laura Schurmans uit Kortenaken haalt als vijfde opvolger 2.684 stemmen. Zij is ook fractieleider van haar partij in de gemeenteraad. Allicht is zij een wissel op de toekomst bij CD&V.

Regio ondervertegenwoordigd bij lijsten Vlaams parlement van sp.a en Groen

Onze regio was ondervertegenwoordigd op de lijst van Groen  voor het Vlaams parlement. Bert Petitjean haalt 1.547 stemmen als zevende opvolger. Bij sp.a haalt Carina Jankowski uit Diest 2.946 stemmen. Tweede opvolger Raf Vanmeensel uit Bekkevoort scoort 1689 stemmen.

Theo Francken scoort meer dan 40% van alle stemmen op kamerlijst N-VA

Hilde Kaspers uit Diest haalt 7.225 stemmen op de kamerlijst voor N-VA. Annelies Ooms uit Scherpenheuvel-Zichem rijft als zesde opvolger nog 4.631 stemmen binnen. Annick Geyskens, schepen in Aarschot, krijgt 4.507 stemmen op haar naam.

Theo Francken heeft met 122.738 stemmen meer dan 40% van het totaal aantal stemmen binnen zijn partij op zijn naam.

Goedele Lieckens scoort sterk en heeft federaal mandaat

Bij Open VLD haalt Goedele Liekens, die steeds nadrukkelijker gesitueerd wordt in Diest, een erg goede score met 15.678 voorkeurstemmen. Ze springt daarmee over de nummer 2 op de lijst, Tim Vandenput. Kris Peetermans uit Scherpenheuvel-Zichem haalt 4.966 stemmen. Burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken strandt op 3.106 stemmen. Schepen in Aarschot Gerry Vranken haalt als achtste opvolger 1.873 stemmen.

Ook Van Langenhove is goed voor bijna 40% van alle stemmen op kamerlijst Vlaams Belang

Bij Vlaams belang was het uitkijken naar Dries Van Langenhove. Hij klokt af op 39.925 stemmen, bijna 40% van alle stemmen voor zijn partij. Met die score heeft hij geen lijststemmen nodig en daardoor komt er een tweede mandaat voor de kamer in onze provincie open. Dat gaat naar de tweede op de lijst, Kathleen Bury. Joris De Vriendt uit Scherpenheuvel-Zichem haalt als eerste opvolger 4.649 stemmen.

Sonja Becq (CD&V) niet verkozen in de kamer

CD&V Verliest haar derde Vlaams-Brabantse zetel in de kamer. Sonja Becq is dus niet verkozen. Dat geldt ook voor Samson-burgemeester Walter de Donder. Ingrid Claes uit Geetbets scoort 6.601 stemmen en Monique De Dobbeleer uit Diest eindigt op 4.842.

Mattias Paglialunga uit Aarschot eindigt als derde opvolger op 2.753 stemmen terwijl burgemeester van Linter Marc Wijnants als laatste opvolger nog een stevige 4.296 voorkeurstemmen binnenhaalt.

Bij Groen kan schepen in Aarschot Betty Kiesekoms  4.475 mensen overtuigen. Miet Dirix uit Diest eindigt als vijfde opvolger op 2.680 stemmen.

Marc Florquin toonde geen ambitie

Schepen in Aarschot Geert Schellens overtuigt 2.990 kiezers op de lijst van sp.a. Christini Gounakis uit Scherpenheuvel haalt als tweede opvolger 1.786 stemmen binnen. Marc Florquin uit Diest gaf als achtste opvolger zelf al aan dat hij geen federale politieke ambitie toonde. Florquin haalt 2.370 stemmen. Hij verloor eerder zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde en greep naast de burgemeestersjerp en zelfs naast de coalitie in Diest. Marc Florquin zal zich dus de volgende jaar politiek moeten tevreden stellen met een rol als oppositieraadslid in de gemeenteraad van Diest.

Overmeer moet wachten op vorming van regeringen

Op het Europees niveau was het vooral uitkijken naar de cijfers van Jeroen Overmeer. Hij was kabinetschef van Geert Bourgeois. Die realiseert een monsterscore op de Europese lijst en Overmeer is daar de eerste opvolger. N-VA haalt drie Europese mandaten binnen, respectievelijk voor Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt. Als hij een effectief mandaat wil krijgen moet een van deze drie minister worden op een ander niveau. Voor Bourgeois zelf zal dat zeker niet aan de orde zijn maar voor de andere twee lijkt dat wel een optie. N-VA zal zo goed als zeker deel uitmaken van de Vlaamse regering en Bart De Wever heeft eerder al gezegd dat de federale regering ook een meerderheid in Vlaanderen moet hebben. Assita Kanko lijkt op Twitter aan te geven dat ook zij voor Europa kiest maar de kaarten kunnen zowel in Brussel als federaal nog vreemd gelegd worden de volgende dagen en weken…of misschien zelfs maanden.

Bestuur in Aarschot wil gemeentelijk onderwijs integreren in scholengroep Adite

Het stadsbestuur van Aarschot wil op termijn de vijf scholen van het gemeentelijke onderwijs onderbrengen in scholengroep Adite. Het gaat over de school voor buitengewoon lager onderwijs Elzenhof, lagere school De Knipoog in Rillaar, school voor buitengewoon secundair onderwijs De Brug en de technische secundaire scholen SIMA en SIBA.

Al die integratie er ook effectief komt zal dat alleszins de versnippering in het onderwijsaanbod sterk verminderen. Leerlingen kunnen dan eenvoudigweg kiezen tussen het vrije onderwijsnet en het gemeenschappelijk onderwijsnet.

Integratie heeft voordelen voor alle partijen

Uit een analyse van de gemeentelijke scholen blijkt dat de stand-alone situatie zoals die momenteel bestaat, naar de toekomst toe onvoldoende garanties biedt voor een kwalitatief onderwijsaanbod. Het bestuur heeft een aantal pistes onderzocht maar volgens burgemeester Gwendolyn Rutten hebben de scholen van het gemeentelijke net, hun limiet bereikt. Dat heeft onder andere te maken met de snelle evolutie die het onderwijs momenteel doormaakt. De potentiële integratie biedt een reeks belangrijke voordelen voor de leerlingen, de leerkrachten en ook voor de stad. De leerkrachten kunnen veel beter omkaderd worden en ze komen in een moderne managementstructuur terecht. Ze hebben ook een veel grotere zekerheid dat ze binnen het nieuwe netwerk aan de slag kunnen blijven. De leerlingen krijgen een veel bredere keuzemogelijkheid en kunnen op termijn in een volledig herdacht model van onderwijs instappen.

Gefaseerde aanpak

De potentiële integratie zal gefaseerd verlopen. “We verloven ons vandaag”, drukte burgemeester Gwendolyn Rutten het plastisch uit. “Op termijn is het uiteraard de bedoeling dat er een huwelijk van komt. ”

De integratieprocedure start op 1 september 2019 in het basisonderwijs. De stedelijke basisscholen van Aarschot en de basisscholen van Scholengroep Adite vormen vanaf dan één netoverschrijdende scholengemeenschap. Dat komt er in de praktijk op neer dat ze streven naar een gemeenschappelijk visie en dat ze organisatorisch maximaal samenwerken. De leerkrachten en de leerlingen van het basisonderwijs kunnen op die manier al van de voordelen van de samenwerking genieten maar alle scholen behouden in die fase nog hun eigen inrichtende macht. De scholen die in deze fase gaan samenwerken zijn basisscholen Knipoog uit Rillaar en de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs Elzenhof, de vier basisscholen van Adite in regio Aarschot : Zonnedorp (Aarschot) en De Hoogvlieger (Ourodenberg), Dol-fijn (Rillaar) en De Winge (Tielt-Winge) maar ook de twee basisscholen in Diest: Freinetschool De Pit en De Kleine Prins en de drie basisscholen in regio Tessenderlo: De Klimop (Ham), De Letterberg (Tessenderlo) en De Berk (Paal).

Secundair en buitengwoon onderwijs volgt in 2020

In september 2020 stappen ook de secundaire scholen en de scholen voor buitengewoon onderwijs in zo’n netoverschrijdende scholengemeenschap. Op de effectieve integratie van beide netten is voorlopig geen definitieve datum geplakt. Het bestuur van de stad Aarschot en de Raad van Bestuur van Scholengroep Adite zullen de tussentijd gebruiken om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Dankzij de samenwerking tussen de officiële onderwijspartners zullen de betrokken scholen een vollediger en complementair studieaanbod binnen de regio kunnen aanbieden. Met een vlottere overgang tussen verschillende studierichtingen binnen de verschillende instellingen anticiperen de scholen op de hervorming secundair onderwijs in de hogere leerjaren.

Trendzetter Adite

De keuze voor Adite kwam er na een reeks bezoeken aan vestigingen van de scholengroep. Adite is een echte trendzetter in de ontwikkeling van vernieuwde opvattingen over het onderwijs. Vorig jaar kwamen meer dan 1000 leerkrachten er een kijkje nemen en inspiratie tanken. Leerjaren bestaan in een aantal onderwijsrichtingen niet langer. Het worden communities en klassen worden nesten. De gevangenisspeelplaats wordt een groene buitenzone en kinderen kunnen rust en geborgenheid zoeken in een chillruimte.  Betrokkenheid, eigenaarschap en welbevinden zijn belangrijker dan koele cijfers. De leerkracht is niet langer een leider maar evolueert naar een rol als begeleider. De leerlingen krijgen weekopdrachten en bepalen zelf wanneer ze wat aanpakken.

Wie algemeen directeur Gert Van Passel bezig hoort krijgt het woord context als een rode draad doorheen zijn speeches. Al die nieuwe opvattingen zijn namelijk niet realiseerbaar binnen de saaie creativiteitsdodende lokalen waarmee scholen decennialang werden opgebouwd. “Door de vernieuwde manier van onderwijs geven, met minder klassikale lessen, meer individuele trajecten en meer zelfstandig werken, voldoen de vroegere gebouwen niet meer”, zegt Van Passel daarover. De grote ruimtes in de scholen van Adite, zijn ingericht met zithoeken, leeshoeken en tribunes. Ze lijken in niets nog op de klaslokalen die we van vroeger kennen. De ruimte die nog het meest op een klassiek klaslokaal lijkt noemen zij de instructieruimte. Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt deze instructieruimte kleiner, omdat de klassikale uitleg steeds korter wordt en omdat niet alle leerlingen tegelijk nood hebben aan klassikale uitleg. Sommige leerlingen werken zelfstandig aan hun leerstof, terwijl anderen de uitleg aan het bord volgen.

Teams

Ook de organisatie van de leerkrachten is compleet herdacht. Adite laat zich daar begeleiden door Flanders Synergy. Een leerkracht is niet langer verantwoordelijk voor een klas. Ze werken samen in teams waardoor ze beter hun eigen sterktes kunnen uitspelen. Ook de schooldirecteurs werken samen in zo’n team en kunnen zich daardoor concentreren op een specifiek onderdeel van de job.

Voor Adite is het grote voordeel van de integratie ongetwijfeld schaalgrootte. De groep had verder nog geen scholen voor buitengewoon onderwijs in het net. Met Elzenhof en De Brug krijgen ze dat aanbod er nu zowel in het lager als in het secundair onderwijs bij.  

Aarschot grijpt dossier stationsparking aan om mobiliteit stationsomgeving te herdenken

De NMBS kondigde vorig jaar aan dat de parkings aan de stations van Aarschot en Tienen betalend zouden worden. Dat leidde tot een opmerkelijk initiatief van Peter Reekmans,  burgemeester  van Glabbeek. Hij stelde voor dat het stadsbestuur van Tienen samen met de randgemeenten de parking zouden overkopen om ze gratis ter beschikking te stellen van de pendelaars.

Klemtoon op veilig fietsen

In Aarschot liet burgemeester Gwendolyn Rutten een gelijkaardig voorstel lekken. Rutten en haar nieuwe bestuur bleven niet bij de pakken zitten. Vandaag kondigde ze aan dat er een akkoord is met de NMBS en Interleuven. In dat plan wordt de parking niet overgedragen aan de stad maar krijgen inwoners van Aarschot een tariefkorting.
Buiten de spitsuren en tijdens de meeste weekends wordt het gebruik van de parking zelfs gratis. Gwendolyn Rutten en haar ploeg bekijken het dossier echter vanuit een veel breder perspectief. De stationsomgeving krijgt een stevig herdachte invulling en de fiets wordt daarin een cruciaal element om de zogenaamde last mile in te vullen. Dat is de afstand tussen het station en de uiteindelijke bestemming van de pendelaar.

Goedkoper parkeren voor inwoners van Aarschot met een treinabonnement

Vanaf 18 maart worden de parkings aan de Leuvensesteenweg en de Nieuwlandlaan betalend. Op die parkings zijn ongeveer 1200 parkeerplaatsen beschikbaar.

Inwoners van Aarschot en van de deelgemeenten (postcodes 3200, 3201, 3202) die een treinabonnement hebben om vanuit Aarschot te vertrekken, betalen ongeveer een derde minder voor dat nieuwe parkeerabonnement, dan niet-inwoners. De controle gebeurt met je identiteitskaart op het moment dat je een abonnement koopt.

Wie opteert voor een uur-, dagdeel-, of dagticket heeft geen recht op korting.  In dat geval is er ook een verschil in de tarieven voor treingebruikers en niet-treingebruikers.

De tarieven
 • 1 maand: niet-inwoners betalen  34,70 euro | inwoners betalen 23,14 euro
 • 3 maanden: niet-inwoners betalen  90,60 euro | inwoners betalen 60,38 euro
 • 1 jaar: niet-inwoners betalen  362,30 euro | inwoners betalen 241,53 euro

De nieuwe regeling voor betalend parkeren geldt echter niet tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens. Omwonenden kunnen in dat tijdsinterval hun voertuig gratis parkeren op de twee sites. Ook op zaterdag en zondag en op feestdagen stelt de NMBS de parking gratis ter beschikking. Er zijn echter een paar uitzonderingen op die regel. Als de NMBS combitickets voor grote evenementen aanbiedt waar je treinticket en je festivalticket gebundeld worden aangeboden, geldt de gratisparkerenregeling niet. Onder meer de (verlengde) weekends van Rock Werchter, Werchter Boutique en Werchter Classic vallen onder de uitzondering.

Als de stad Aarschot een gratis openbaar evenement organiseert, kunnen ze een gedeelte van de parking Nieuwlandlaan ook gratis ter beschikking stellen.

In ruil voor dat pakket aan gunstmaatregelen zullen de technische uitvoeringsdiensten van de stad het groenonderhoud, het ruimen van sneeuw en de strooiwerken opnemen voor de twee parkings.

Conflictvrije inrichting stationsomgeving

De ploeg  van Gwendolyn Rutten grijpt de kwestie van de parking aan om de mobiliteit rond het station te herdenken. De fiets krijgt daar een sleutelpositie in. De stationsbuurt wordt maximaal conflictvrij ingericht in het voordeel van de fietsers.

 • Er komen nieuwe overdekte en bewaakte fietsparkings aan de parking van Cristal Monopole. In die parkings zullen boxen en laadpunten voor elektrische fietsen beschikbaar zijn. De inrichting van de nieuwe fietsparkings is een verantwoordelijkheid van de NMBS. Zij hebben de nodige budgetten voorzien en de uitvoering is gepland in september 2019.
 • Er komen fietspaden aan beide zijden van de toegangsweg tussen de Nieuwlandlaan en het station. Die toegangsweg wordt eigendom van de stad. Op een aantal plaatsen worden de stoepen er verlegd en verlaagd. Er komt ook een stilstand- en parkeerverbod.
 • De Demerstraat wordt een fietsstraat. Auto’s mogen er de fietsers niet langer voorbijsteken.
 • In de Bouwewijnlaan komt aan beide zijden extra ruimte voor de fietsers. Dat gebeurt met aangepaste belijning en verlaging van de stoepen.
 • Fietsers zullen het station niet meer kunnen bereiken via de parking “Carrefour”. De uitrit van die parking wordt afgesloten voor auto’s waardoor fietsers veiliger naar de fietsparking kunnen rijden.

Burgemeester Rutten bevestigde ook dat ze het huidige systeem van deelfietsen met Blue Bikes wil herbekijken. Blue Bikes zijn een zogenaamd point-to-point systeem waarbij de fiets moet terugkeren naar het punt waar je hem oppikt (in dit geval aan het station) In veel grotere steden zijn deelfietsen beschikbaar die je ook op andere plaatsen kan achterlaten. Gwendolyn Rutten wil zulke systemen zeker bekijken en haalde zelfs elektrische steps aan als een optie. “Er moet een business model op kleven”, zei ze. “Die systemen zijn perfect geschikt voor grote steden. We moeten bekijken hoe dat in steden met de omvang van Aarschot kan ingepast worden. Rutten sluit op dat vlak een samenwerking met bijvoorbeeld Diest niet uit.

Blauwe zones, kortparkeren en kiss&ride

De kans dat de parkeerdruk op de stationsomgeving toeneemt, is reëel. Om dat tegen te gaan komen er extra flankerende maatregelen:

 • Er wordt een extra blauwe zone ingericht aan de parking van Cristal Monopole en aan de achterzijde van het station. De bedoeling is om het zogenaamde zoekverkeer te vermijden,  dat zijn bestuurders die op zoek gaan naar gratis parking die ze uiteindelijk toch niet vinden.
 • De parkeerduur in blauwe zones in het centrum wordt verlengd van 2 uur naar maximaal 4 uur.
 • De parkeerplaatsen voor het station, met uitzondering van de plaatsen voor andersvaliden, worden kiss& ride parkings. Overigens geldt op beide stationsparkings een kiss& ride regeling. Je kan er dertig minuten gratis parkeren zonder je parkeerticket te valideren. Die validering gebeurt automatisch met sensoren

Extra gemeenteraad

Burgemeester Rutten wil duidelijk vaart maken met de afwikkeling van dit dossier. Ze heeft op vrijdagavond 22 februari om 19 uur een bijkomende gemeenteraadszitting ingepland.

Daar staan alle belangrijke punten geagendeerd die de uitvoering van de plannen voor de stationsomgeving moeten mogelijk maken.

De agenda:

 • Aanvullend reglement inzake betalend parkeren en parkeren met beperkte parkeertijd (Blauwe Zone) op het grondgebied van Aarschot
 • Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot, B-parking en NMBS, Directie Stations met betrekking tot onderhoud en terbeschikkingstelling van de stationsparkings P1 (Leuvensesteenweg) en P2 (Nieuwlandlaan)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot, B-parking en NMBS, Directie Stations met betrekking tot het aanbieden van een goedkoper parkeerabonnementstarief aan inwoners van Aarschot (postcodes 3200, 3201 en 3202)

Staking heeft nauwelijks impact op gemeentelijke dienstverlening

De nationale en reguliere media laten uitschijnen dat het land morgen compleet zal stil vallen. Geen vliegverkeer, nauwelijks ander openbaar vervoer, grote winkelketens sluiten en zelfs een aantal scholen onthouden hun studenten van de noodzakelijke knowhow.

Wij focussen op lokaal nieuws en dus wilden we wel eens weten of u morgen in uw stadhuis terecht kunt. Dat blijkt nogal mee te vallen.

Normale dienstverlening in Diest

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) van Diest gaat er vanuit dat de dienstverlening in zijn stad normaal zal verlopen. Hij maakt verder geen melding van stakingsacties.

Beperkte hinder bij technische uitvoeringsdienst in Aarschot

Ook in Aarschot lijkt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) er gerust in te zijn. “We verwachten geen noemenswaardige impact op de dienstverlening”, zegt ze. “Het stadhuis zal dus gewoon open zijn. In de technische uitvoeringsdienst zullen er wel werknemers zijn die mee staken, maar de organisatie komt niet in de problemen.”

Individuele acties in Bekkevoort

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) bevestigt dat er in Bekkevoort geen algemene stakingsaanvraag is ingediend. “Er zullen wel enkele mensen staken”,zegt hij. Dat zal volgens Hans Vandenberg echter geen noemenswaardige impact hebben op de dienstverlening.

Alternatief voor leverancier maaltijden OCMW in Scherpenheuvel-Zichem, geen les op Keiberg

Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt dat de diensten van stad en OCMW een normale dienstvertlening leveren in Scherpenheuvel-Zichem. “Voor het stedelijk onderwijs wordt enkel in de vestiging Keiberg geen les gegeven wegens staking van een aantal leerkrachten”, zegt hij. “De kinderen worden er wel opgevangen. De ouders zijn op de hoogte gesteld. Voor de buitenschoolse kinderopvang is er de normale werking. De andere scholen op het grondgebied zullen hun normale activiteiten ontwikkelen, zo blijkt uit een rondvraag. Wat de bedeling van warme maaltijden door het OCMW betreft, is de normale  leverancier in staking. Er werd een alternatief gezocht en gevonden bij een andere leverancier, die op woensdag wel een beperkte menukeuze zal leveren. De maaltijdbedelers van het OCMW brengen de gebruikers hier vandaag van op de hoogte. Als bij al zal heeft de staking zo goed als geen effect op de dienstverlening en zal deze  zo goed als normaal verlopen.”

Gwendolyn Rutten kan eindelijk officieel starten als burgemeester

Op maandag 4 februari legde Gwendolyn Rutten (Open VLD) als burgemeester van Aarschot de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoede-bestrijding, Liesbeth Homans, heeft haar op 1 februari benoemd.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober heeft Open VlD een coalitie gesloten met N-VA en sp.a. Deze drie partijen hebben Gwendolyn Rutten voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Dat had echter heel wat voeten in de aarde omdat CD&V, Groen en sp.a eerder al een bestuursakkoord sloten met André Peeters (CD&V) als burgemeester. Die coalitie kreeg echter geen meerderheid van de kiezer.

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 58 burgemeesters door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. 57 van de 65 legden reeds hun eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Gwendolyn Rutten is geboren op 26 juni 1975. Ze was reeds schepen in Aarschot in de legislatuur 2012-2018

Gwendolyn Rutten legt maandag eed af als burgemeester

De politieke impasse in Aarschot, lijkt eindelijk opgelost te geraken. Volgende maandag 4 februari om 9.15 uur legt Gwendolyn Rutten als burgemeester van Aarschot de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Rutten werd tot nu toe geblokkeerd door een voordrachtsakte die al dateert uit 2015 en waarin CD&V, sp.a en Groen een coalitie zouden vormen met uittredend burgemeester André Peeters als burgemeester. Die voorbarig gevormde coalitie kreeg geen meerderheid van de kiezer en dat zette de deur open voor Gwendolyn Rutten en Open VLD. Rutten had een afspraak met N-VA en sp.a zette de zeilen naar de wind en stapte mee in de nieuwe coalitie.

Gwendolyn Rutten kon echter niet voorgedragen worden als burgemeester omdat er een andere voordrachtsakte was voor André Peeters. De administratieve procedure om die akte nietig te verklaren is nu eindelijk achter de rug. De blauwe voorzitster zal op 14 februari haar eerste gemeenteraad leiden als burgemeester van Aarschot.

In Vlaams-Brabant legden tot nu toe 57 burgemeesters hun eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Gwendolyn Rutten toont zich als bruggenbouwer tijdens nieuwjaarsreceptie

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten zag zondagvoormiddag de bui even hangen. Het gutste water en om 11 uur stond de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van de stad op de agenda. In open lucht op de Grote Markt. Ze postte enigszins twijfelend een bericht op de sociale media. We hebben het weer niet mee anticipeerde ze op een eventuele lage opkomst. Dat bleek absoluut niet nodig. Het stopte met regenen en de markt liep helemaal vol. Aarschot apprecieerde duidelijk het initiatief van het nieuwe bestuur om samen het glas te heffen op een nieuw jaar.

Er was friet, cake, cava, pintjes, frisdrank en toffe livemuziek. En er was ambiance. Wij zagen schepen Isabelle Dehond stevig uit de bol gaan en ook Gwendolyn Rutten waagde zich aan een paar dansmoves. Zij had ondertussen een poging gedaan om iedereen persoonlijk te begroeten maar we twijfelen er sterk aan dat ze daar in geslaagd is. De opkomst was namelijk bijzonder groot.

Gwendolyn Rutten moest uiteraard ook nog speechen. Een enigszins ambigue stituatie want ze is nog altijd geen burgemeester. “Het is voor zeer binnenkort”, fluisterde ze ons toe toen ze op weg was naar het podium. Haar speech was kort. Het voorbije jaar was een moeilijk jaar, zei ze. Daar hoefde verder geen tekening bij. Ze ging niet in op de inhoud van het programma dat Open VLD, N-VA en sp.a hebben uitgetekend voor Aarschot. Rutten toonde wel dat ze een bruggenbouwer wil zijn. Ze vroeg alle raadsleden van de meerderheid en van de oppositie op het podium. “We zullen samen een ploeg voor Aarschot zijn”, zei ze. In die ploeg was zondagochtend een opvallende afwezige. De huidige burgemeester André Peeters. Als Gwendolyn Rutten deze week de eed aflegt verdwijnt hij voor minimaal zes jaar naar de oppositiebanken.

Aarschot lag de voorbije jaren enigszins op apegapen. Wrevel over het mobiliteitsplan, geen sfeer, geen fut. Maar de stad is aan een revival begonnen. Trendy winkeltjes en toffe cafeetjes schranken zich naast mekaar en de creatieve initiatieven van een aantal inwoners versterken die beweging. Aarschot krijgt met Rutten een duidelijk gemotiveerde burgemeester met een gigantisch netwerk.
Ze hebben met Bert Van der Auwera ook een schepen met ondernemerservaring op het hoogste niveau. Dat helpt. Aarschot zou de volgende jaren wel eens de trendzettende centrumstad aan de Demer kunnen worden.

Centrumsteden worstelen met pendelparkings

De drie centrumsteden in het Hageland worstelen momenteel met het beheer van de parkings aan de treinstations. In Aarschot en Tienen wil de NMBS die parkings betalend maken. In Diest komt in principe een nieuwe parkeergarage en alhoewel daar nog geen manifeste standpunten over zijn zal ook die allicht niet gratis zijn. Die strategie is niet naar de zin van een aantal politici.

Peter Reekmans wil collega’s overtuigen om parking in Tienen te kopen

De discussie werd enigszins verrassend geopend door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek. Die stelde vorige week voor dat een aantal gemeenten in de periferie van Tienen, de parking naast het station van Tienen zouden overkopen van de NMBS om ze daarna gratis ter beschikking te stellen van de pendelaars. Reekmans organiseert in zijn eigen gemeente ook al een zogenaamd Mobipunt. Daar zijn twee standplaatsen voor autodelen, een laadplaats voor elektrische wagens, een bushalte en een fietsenparking. Op termijn is het de bedoeling om dat aanbod uit te breiden, ook met diensten die niks met mobiliteit te maken hebben maar eerder functioneel zijn.

Rutten wil extra pendelparking naast E314

Vandaag trekt ook Gwendolyn Rutten aan diezelfde bel. Rutten is formeel nog steeds geen burgemeester van de stad maar vorige vrijdag werden de schepenen geïnstalleerd en werd ook meteen het eerste schepencollege gehouden. Vandaag pakt Gwendolyn Rutten uit met het idee om een extra pendelparking naast de E314 uit te bouwen. Het verkeer vanuit Limburg naar Brussel loopt iedere dag vast en de file bouwt zich op tot in Aarschot. Extra parkings moeten het mogelijk maken om samenrijden beter te organiseren. In een adem neemt Rutten de problematiek van de parking aan het station mee. Ook in Aarschot wil de NMBS parkeren betalend maken. Rutten surft mee op het idee van Reekmans en suggereert om die parking over te nemen en ze gratis of tegen verminderde tarieven in te schakelen in een gecombineerd mobiliteitsmodel.

Pendelaars passen gedrag aan

Omdat dezelfde problematiek in Aarschot en in Tienen op tafel ligt, kan het niet anders dan de discussie ook in Diest te openen. Daar ligt de kwestie enigszins anders omdat de omgeving van het station volledig wordt heringericht. Een van de schaakstukken in dat plan is de bouw van een nieuwe parkeergarage. In de huidige plannen komt die op de zogenaamde strip, dat is de zone naast het station richting Zichem. Daar schranken zich nu ook iedere dag opnieuw honderden wagens al dan niet op een reglementaire manier naast mekaar wat tot gevaarlijke situaties leidt voor voetgangers en fietsers.
In het dossier over de bouw en de locatie van de parkeergarage blijkt dat pendelaars hun keuze van het station waar ze naartoe rijden aanpassen en onder meer rekening houden met al dan niet gratis parkeren. Het lijkt dus aangewezen om een parkeerstrategie uit te tekenen die een een oplossing inhoudt voor de drie betrokken centrumsteden.

Schepencollege kan starten, toekomstig burgemeester Rutten moet nog even nagelbijten

Het schepencollege van Aarschot kan eindelijk aan de slag maar ze moeten dat voorlopig zonder de nog aan te stellen burgemeester Gwendolyn Rutten doen.

André Peeters moet nog even doorgaan

Rutten begon de raadszitting van vrijdag 11 januari als voorzitter van de gemeenteraad. Het eerste punt van de agenda was een mededeling dat de minister van Binnenlandse zaken nog geen nieuwe voordracht voor het mandaat van burgemeester heeft gedaan. Daardoor blijft André Peeters nog in functie, al had hij inhoudelijk geen rol tijdens de vergadering. Enkel bij de eedaflegging van de schepenen moest Peeters zijn rol als burgemeester opnemen.

Geheime stemming nodig voor aanstelling schepenen

De aanstelling van de schepenen verliep in Aarschot ook enigszins anders. Door de complexe situatie met de voordrachtsakte uit 2015 waarbij Groen, sp.a en CD&V al een coalitie hadden gesloten, lang voordat de kiezer die onmogelijk zou maken, moesten de schepenen in geheime stemming worden gekozen. Voor de aanvang van die verkiezing vroeg Betty Kiesekoms (Groen) aan Gwendolyn Rutten waarom het bestuur opteerde om met het maximaal aantal schepenen dat het decreet toelaat, te starten. Groen vindt dat het best met een schepen minder zou kunnen. Kiesekoms verklaarde dat haar fractie zich om die reden zou onthouden bij de stemming over de eerste vier schepenen en zou tegenstemmen bij de vijfde schepen.

Mattias Paglialunga haakte daarop in en vroeg zijn fractie om hetzelfde stemgedrag aan te houden.

Nico Creces (Vlaams Belang) zei dat zijn fractie niet zou tegenstemmen bij de vijfde schepen. “Het Vlaams Belang, Open VLD en N-VA hebben een partijprogramma dat voor 90% gelijklopend is op lokaal vlak”, zei hij. “We gaan jullie beoordelen op de feiten en meewerken indien dat opportuun is.”

Stef van Calster (N-VA) repliceerde fijntjes toen hij van Groen wilde weten met hoeveel schepenen de huidige oppositie het dan wel zou aangepakt hebben als ze in de meerderheid zouden zitten.

Rutten stelde uiteindelijk dat er meer dan werk genoeg op de plank ligt om te kiezen voor zes schepenen. “Dat is al een mandaat minder dan tijdens de vorige legislatuur”, zei ze, “Het decreet verplicht ons om met een schepen minder te werken.”

Schepenen leggen eed af

Vervolgens werden schepenen Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld) en Annick Geyskens (N-VA)  gekozen met 16 stemmen voor en 13 onthoudingen. Dries Vandenbroeck (ex-sp.a) verklaarde eerder dat hij als onafhankelijke zal zetelen. Hij stemde dus mee met de oppositie. Vijfde schepen Isabelle Dehond (Open Vld) kreeg 16 stemmen voor, 10 tegen en 3 onthoudingen. Alle schepenen legden de eed af bij aftredend burgemeester André Peeters.

Geert Schellens (sp.a) werd eerder al voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Via dat mandaat wordt hij van rechtswege de zesde schepen.

Onverenigbaarheid van schepen Isabelle Dehond ter discussie

Na de eedaflegging vroeg raadslid Steven Omblets (CD&V) het woord. Hij vroeg zich af of de verklaring van het ontbreken van onverenigbaarheden wel opgaat voor schepen Isabelle Dehond (Open VLD). Zij blijkt voor het bedrijf CIPAL Schaubroeck te werken en dat is de belangrijkste ICT-leverancier van stad Aarschot. Omblets trok in twijfel of schepen Dehondt voldoende onpartijdig keuzes zou kunnen maken bij de aankoop van bijkomende ICT-diensten.

Een duidelijk ontstemde Rutten antwoorde dat het contract met CIPAL Schaubroeck door het vorige bestuur werd gesloten. “Indien er eventueel een tegenstrijdig belang zou zijn, zal schepen Dehond de vergadering verlaten en zich onthouden bij de stemming”, zei ze. Mattias Paglialunga probeerde nog even door te stellen dat schepen Dehond bevoegd is voor digitalisering en dat ze dus toch beslissingen moet nemen in dat domein. Rutten repliceerde dat over de verdeling van de bevoegdheden nog niets beslist is. Dat was een enigszins vreemd standpunt van de toekomstige burgemeester. In december 2018 had het huidige schepencollege zich immers nadrukkelijk geprofileerd via een livestreamuitzending. Alle schepenen hebben op dat moment hun specifieke bevoegdheden toegelicht. Daar lijkt Rutten dus nu op terug te komen.

Groen wil besparen op werking commissies

Het laatste punt van de raadszitting was een voorstel van Groen om het aantal gemeenteraadscommissies en het aantal vertegenwoordigers per fractie in die commissies te beperken. Momenteel heeft elke schepen een commissie en Groen wil naar 1 commissie voor 2 schepenen. Ze willen ook maximaal 1 raadslid per fractie in iedere commissie. Dat zou een besparing opleveren van 44.000 euro per jaar.

Rutten pareerde het voorstel handig door te stellen dat over de organisatie van de comissies nog niets beslist is. Het punt staat op de agenda van de volgende raadszitting. Ze vroeg aan Thomas Salaets (Groen) of hij nu al een stemming wilde over het voorstel of dat hij wilde wachten tot na het debat. Groen vroeg de stemming en de meerderheid stemde het voorstel weg.

Raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt samenstelling van de bestuursorganen

Na de zitting van de gemeenteraad was er ook een korte zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering nam kennis van de samenstelling van de raad, het vast bureau en bevestigde de aanstelling van de voorzitter van het bijzonder comité.

Geaccidenteerde installatie gemeenteraad in Aarschot en Tielt-Winge – Reekmans heerst in Glabbeek

De installatievergadering van de gemeenteraad in Aarschot lijkt op een soort estafette uit te draaien. De gemeenteraadsleden werden dinsdagavond in functie gesteld maar voor burgemeester Rutten en het nieuwe schepencollege blijft het voorlopig nog even wachten. Rutten wordt nog steeds geblokkeerd als burgemeester door de overeenkomst die CD&V, sp.a en Groen al eerder sloten en waarin huidig burgemeester André Peeters zijn mandaat zou verder zetten. De kiezer besliste daar anders over.

Administratieve poespas vertraagt aanstelling Rutten en schepencollege

Het vraagt een enigszins complexe administratieve procedure om de voordrachtsakte voor Peeters te vernietigen en te vervangen door de voordracht van Rutten als burgemeester. Daardoor wordt ook de aanstelling van het nieuwe schepencollege nog even vertraagd. Gwendolyn Rutten moet eerst nog de eed afleggen bij gouverneur Lodewijk De Witte. Er is een bijkomende installatievergadering gepland op vrijdag 11 januari. Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld), Isabelle Dehond (Open Vld), Annick Geyskens (N-VA) en Geert Schellens (sp.a) zullen dan ingezworen worden als schepen. Schellens werd ondertussen wel al aangesteld als voorzitter van het Bijzonder comité van de sociale dienst.

sp.a raadslid zetelt als zelfstandige

De nieuwe coalitie in Aarschot verliest overigens al meteen een zetel. Dries Vandenbroeck (sp.a) gaat als onafhankelijk raadslid zetelen omdat hij niet in een coalitie wil stappen met N-VA. Met 16 van de 29 zetels wordt de meerderheid dus wat krapper.

Dorpspartij van Peter Reekmans heerst in Glabbeek

In Glabbeek zijn burgemeester Reekmans en zijn Dorpspartij aan een nieuwe legislatuur begonnen. Reekmans haalde met 12 op 17 zetels een duidelijke absolute meerderheid. Kris Vanwinkelen is eerste schepen. Ook Hilde Holsbeeks, Hans Hendrickx en Tom Struys werden ingezworen als schepenen. Simon Vandermeulen is voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad.

Voorzitter Bijzonder Comité kan niet starten in Tielt-Winge

In Tielt-Winge kiest Open VLD voor een nieuwe coalitiepartner. Burgemeester Rudi Beeken behoudt de sjerp maar hij kiest voor een samenwerking met CD&V. Samen, het vroegere sp.a, verhuist dus naar de oppositiestoeltjes waar ook N-VA blijft zitten. Raf Alaerts (CD&V) is eerste schepen. Gunther Clickx (Open VLD), Germaine Willems (Open VLD) en Jan Loddewyckx (CD&V) zijn ook ingezworen als schepen.  

Daarmee is het schepencollege echter niet volledig. Gert Van Denstorme (CD&V) komt als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst nog aansluiten maar zijn benoeming moest worden uitgesteld omdat er drie stemmen te kort waren. Dat zal echter worden recht gezet en Van Denstorme zal allicht vanaf 24 januari zijn taak als schepen opnemen.

Francken en Ridouani leggen eed af als burgemeester

Ondertussen hebben een aantal nieuwe burgemeester de eed afgelegd bij gouverneur Lodewijk De Witte. Enkele opvallende namen zijn Theo Francken (N-VA) die titelvoerend burgemeester wordt in Lubbeek en Mohamed Ridouani die burgemeester wordt in Leuven.

Francken leidt een coalitie met N-VA en CD&V en Ridouani gaat met een centrumlinkse coalitie tussen sp.a, CD&V en Groen in zee.

Eedaflegging burgemeesters en installatievergaderingen gemeenteraden gepland

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 18 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij leggen op vrijdag 21 december om 14 uur de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Karin Derua van Boortmeerbeek, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Maarten Mast van Merchtem, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Jan Spooren van Tervuren, Bert De Wit van Tremelo en Veerle Geerinckx van Zemst.

Aarschot nog even zonder effectieve burgemeester

Gwendolyn Rutten van Aarschot is een van de burgmeesters die nog even geduld moet oefenen. Huidig burgemeester André Peeters had reeds voor de verkiezingen een bestuursakkoord gesloten met zijn eigen CD&V, sp.a en Groen. Samen met dat akkoord had hij ook een voordrachtsakte laten tekenen voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester. De verkiezingen maakten die coalitie echter onmogelijk. Er moet nu eerst officieel worden vatsgesteld dat Peeters onvoldoende stemmen krijgt voor zijn herbenoeming. Pas daarna kan de voordracht van Gwendolyn Rutten gebeuren. Zij start wel als voorzitter van de gemeenteraad.

Datums installatievergaderingen bekend

Ondertussen raken ook de data van de eerste gemeenteraden van de nieuwe legislatuur bekend. In die vergadering worden de nieuwe burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ingezworen en worden ook de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van de politieraad verkozen. Na de gemeenteraad vindt een vergadering van de OCMW-raad plaats. Daar worden de leden en de voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW gekozen. Dat laatste mandaat is niet zonder belang. De voorzitter van het Bijzonder Comité kan in principe als extra schepen worden opgenomen in het college.

 • Scherpenheuvel-Zichem organiseert de eerste gemeenteraad op 2 januari om 10 uur ’s ochtends.
 • Ook in Aarschot starten ze op 2 januari maar dan om 19 uur.
 • Ook in Glabbeek begint Peter Reekmans aan een nieuwe ambstermijn op 2 januari. De raadszaal krijgt daar overigens een nieuwe geluidsinstallatie die toelaat om de debatten tijdens de zitting op te nemen.
 • In Tielt-Winge en begijnendijk willen ze eveneens geen tijd verliezen. De inzwering staat in beide gemeenten op 2 januari om 20 uur geagendeerd.
 • In Diest is de installatievergadering op 3 januari om 20 uur.
 • In Bekkevoort gebeurt de inzwering pas op 7 januari om 19 uur.
 • In Kortenaken vroeg Open VLD een hertelling van de stemmen. De coalitie van CD&V, N-VA en sp.a heeft de bevoegdheden al wel verdeeld maar wanneer ze kunnen starten hangt af van de hertelling.

Nieuw bestuur in Aarschot maakt prioriteit van waterbeheersing

Het nieuwe bestuur in Aarschot laat er duidelijk geen gras over groeien. Een van de opvallendste nieuwigheden bij de vorming van het schepencollege was de aanstelling van een schepen voor Waterbeheersing. Gerry Vranken (Open VLD) krijgt die gevoelige bevoegdheid, samen met openbare werken, op zijn stevige schouders.

Toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten weet heel goed hoe belangrijk die problematiek is. De rivier de Motte stroomt bijna door haar achtertuin en die zorgt ieder jaar opnieuw voor een hoop ellende.  Rutten publiceert vandaag al een eerste rist maatregelen voor de waterbeheersing.

Ruiming waterlopen moet grondiger

De provincie startte vorige week al met een oppervlakkige ruiming van een reeks waterlopen. Rutten wil dat dat grondiger gebeurt. Er moet volgens haar ook slib geruimd worden. Ondertussen zijn de stadsdiensten ook bezig met het ruimen van de grachten in groot-Aarschot.

Automatisering wachtbekken, houthakseldammen en erosiebestrijding

Het wachtbekken in Rillaar werd geautomatiseerd en op punt gezet. Er werd een sensor in de Motte geplaatst die de lozing uit het wachtbekken afstemt op het waterpeil van de Motte. Tot begin van dit jaar gebeurde dat nog manueel waardoor veel tijd verloren ging.

In de Molenstraat staat een eerste houthakseldam. Ook op andere plaatsen die gevoelig zijn voor wateroverlast worden dergelijke dammen geplaatst. Tegelijk komt het erosiebestrijdingsplan op volle snelheid en wordt onder meer het wachtbekken in Gelrode geruimd.

Infrastructurele ingrepen in Heiken

In Heiken komen er simpele maar efficiënte ingrepen in het wegdek waardoor modderstromen worden vermeden. In de afdalingen wordt het waterdoor een verhoogd stuk weg in een geul gedwongen waarna het in een reservoirwordt afgevoerd. De modder blijft achter en het water wordt gecontroleerd afgevoerd.De ingrepen kunnen pas gebeuren nadat de weg is overgedragen aan de stad. Allicht gebeurt dat pas in 2020.

Rutten wil ook inzetten op een hemelwaterplan met maatregelen om het hemelwater ter plaatse te laten insijpelen. Schepen Gerry Vranken weet alvast wat te doen als hij in januari aan zijn mandaat kan beginnen.

Uitgebreid takenpakket voor burgemeester Rutten.

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) heefthaar bestuursploeg en hun specifieke bevoegdheden voorgesteld.

Topondernemer Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eersteschepen met een pak cruciale bevoegdheden. De bedrijfsleider van Best, eenbedrijf dat hoogtechnologische sorteermachines bouwt, krijgt met economie, ruimtelijkeordening, stadsvernieuwing, AGB, sociale en lokale investeringen, patrimonium,kerkfabrieken , monumenten, wonen, energie en wijk een wel zeer stevige portefeuillebevoegdheden.

Geert Schellens (sp.a) wordt tweede schepen. Hij krijgt sport, welzijn en jeugd maar ook welzijn, naschools onderwijs en kunst. Die laatste bevoegdheden zijn relatief onbekend terrein voor Schellens. De schepen wil onder meer dat het zwembad op zondag opent. Hij alludeerde ook op de uitbreiding van de sportinfrastructuur in Rillaar. Dat zou gebeuren op de site van de huidige voetbalterreinen.

Annick Geyskens (NVA) krijgt mobiliteit, toerisme, verkeersveiligheid, modern bestuur en burgerzaken in portefeuille.

Bij de voorstelling van de nieuwe ploeg poneerde zij meteen een straffe belofte. “We gaan zo snel mogelijk het circulatieplan omdraaien”, zei ze. Geyskens wil de Martelarenstraat omvormen tot een fietsstraat. Geyskens werkt als deskundige bij Ecowerf en HR is dus helemaal haar ding. Ze wil de aanwervingen van de stad laten gebeuren met een extern bureau.

Gerry Vranken behaalde een opmerkelijk sterk resultaat inde verkiezingen en de sympathieke buschauffeur van Scala wordt daarvoor beloondmet openbare werken, landbouw en waterbeheersing. Gerry kondigt alvast deplaatsing van meer vuilnisbakken aan in de publieke ruimte. Met waterbeheersingheeft hij een bevoegdheid, die zeker in deelgemeente Rillaar erg gevoelig ligtbij de burgers.

Nicole Van Emelen (sp.a) wordt bevoegd voor sociale zaken, gelijke kansen en armoedebestrijding. Zij kan meteen aan de slag met de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten, een oefening waar sommige steden zoals Diest al grotendeels mee klaar zijn. Nicole Van Emelen wordt na drie jaar afgelost door haar partijgenoot Kurt Lemmens.

Isabelle Dehond is professioneel actief in ICT en het is dus logisch dat zij de bevoegdheid voor digitale agenda krijgt. Verder heeft ze ook participatie, dierenwelzijn en klimaat in portefeuille. Isabelle poneerde de installatie van slimme vuilnisbakken en de uitrusting van monumenten en bezienswaardigheden met slimme RFID-tags als praktische voorbeelden van haar beleid. De automatisering van het evenementenloket wordt allicht haar prioriteit. Isabelle Dehond wordt na drie jaar afgelost door Stef Van Calster (N-VA).

Gwendolyn Rutten start ook als voorzitter van de gemeenteraad. Dat moet ze doen omdat ze niet meteen kan starten als burgemeester. Samen met het voorakkoord dat CD&V, sp.a en Groen sloten, werd ook een voordrachtsakte voor André Peeters als burgemeester getekend. Die coalitie bleek achteraf niet mogelijk en de voordracht zal dus niet voldoende handtekeningen krijgen. Dat moet officieel worden vastgesteld en daarna kan Rutten pas als burgemeester worden voorgedragen. Allicht zal ze na haar in de plaats stelling de rol als voorzitter doorschuiven. 

Gwendolyn Rutten beloofde dat ze zes jaar lang burgemeester zal blijven. Ze heeft een opmerkelijk pakket bevoegdheden in portefeuille. Rutten gaat zelf de communicatie sturen maar ze wordt ook bevoegd voor cultuur en voorfinanciën. Dat zijn twee zware departementen die tijdsintensief zijn maar ook naar de burgers toe zeer veel visibiliteit geven. Daarnaast houdt ze ook veiligheid en externe relaties in haar takenpakket.

De nieuwe bestuursploeg schreef een uitgebreide visietekst neer. Die kan je hier nalezen.

Voorbarige voordracht André Peeters zorgt voor complexe situatie in Aarschot

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten kondigt vandaag aan dat de coalitie tussen Open VLD, sp.a en N-VA bijna klaar is met een visietekst voor het volgende stadsbestuur. Later deze week bekijken alle partners wie ze afvaardigen naar het schepencollege.

De installatie van de nieuwe gemeenteraad in Aarschot zal echter niet op de gebruikelijke manier kunnen gebeuren. In aanloop naar de verkiezingen sloten CD&V en sp.a immers een voorakkoord. Als onderdeel daarvan tekenden ze een voordrachtsakte om huidig burgemeester André Peeters opnieuw aan te stellen in zijn functie. De kiezer schudde de kaarten echter anders. CD&V en sp.a haalden niet voldoende stemmen om een meerderheid op de been te brengen. Ondertussen werd CD&V naar de oppositie verwezen en is de voordracht van André Peeters zonder voorwerp.

Die voordracht veroorzaakt echter voor een complexe administratieve situatie. Normaal gezien is de aanduiding van de nieuwe burgemeester het begin van een nieuw bestuur. In Aarschot zal die aanduiding pas later na de installatie van de nieuwe gemeenteraad kunnen gebeuren. Eerst zal de Vlaamse Regering immers nog moeten vaststellen dat de akte die André Peeters heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester niet voldoende handtekeningen telt. Pas daarna kan de nieuwe burgemeester voorgedragen worden. Er komen ook twee opeenvolgende gemeenteraden begin januari 2019 om het nieuwe schepencollege te installeren. 

De nieuwe meerderheid heeft aan de uittredende ploeg gevraagd om ‘voorzichtig’ bestuur te respecteren en geen beslissingen door te duwen waar de nieuwe, door de kiezer gemandateerde ploeg, het niet mee eens is. Zij willen onder meer extra voorzichtig zijn met nieuwe aanwervingen of statutaire benoemingen.

Oost-Hageland is klaar met de coalitievorming

In het oostelijke deel van het Hageland hebben de politici stevig doorgewerkt. In Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Aarschot, Tielt-Winge en Kortenaken zijn de coalities afgerond.

Open Diest pakt de sjerp in Diest

In Diest wint de liberale verbredingslijst Open Diest duidelijk de verkiezingen. Lijsttrekker Christophe De Graef haalt ook de meeste voorkeurstemmen (2179). De winst van Open Diest en het lichte verlies van DDS levert die twee partijen ieder 8 zetels op. Die gelijke zetelverdeling  is ongemakkelijk omdat beide partijen vanuit dezelfde positie kunnen onderhandelen. Christophe De Graef nam geen risico en verzilverde snel zijn winst door een coalitie te sluiten met DDS. Voor een alternatief waren minstens drie partijen nodig wat de onderhandelingen complexer zou maken. De Graef wordt de volgende burgemeester in Diest, lijsttrekker van DDS Geert Cluckers wordt eerste schepen.

Geert Cluckers is er dus niet in geslaagd om de positie van huidig burgemeester Jan Laurys in te nemen. Cluckers haalde 1296 voorkeurstemmen.  Jan Laurys haalt als lijstduwer nog 954 voorkeurstemmen en is daarmee verkozen in de gemeenteraad. Hij gaf echter voor de verkiezingen al aan dat hij dat mandaat niet zal opnemen.

De grootste verliezer van de verkiezingen is ongetwijfeld N-VA. Zij vallen terug van 7 naar 3 zetels. Lijsttrekker Geert Nijs haalt amper 512 voorkeurstemmen. Jeroen Overmeer, kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois haalt als lijstduwer een zetel binnen. Allicht zal hij die laten aan de eerste opvolger en dat is in principe Albert Volders.

Ook sp.a zit in het verliezende kamp. De partij consolideert haar 5 zetels maar ze worden uit de meerderheid gebannen. Provinciaal gedeputeerde Marc Florquin moet zijn ambities om burgemeester te worden dus opbergen. Florquin scoort wel sterk als lijsttrekker voor de provincie.

Groen kwam voor de eerste keer op onder eigen naam en haalt de verwachte twee zetels. Vooral de verkiezing van Sofie Colemont valt op. Zij stond pas vijfde maar ze voerde een vrolijke en intensieve campagne op Facebook en scoort daar blijkbaar mee.

Verkozenen:

 • Open Diest

Christophe De Graef (burgemeester) | Pascale Van Audenhove | Rick Brans | Sabine Meyssen | Maurits Vande Reyde | Mario Versavel | Marina Lambrechts | Daniëlle Bosmans-Gheyskens

 • DDS : Geert Cluckers | Monique De Dobbeleer | Bart Stals | Anja Verbeeck | Erwin Jennes | Joeri Buttiens | Irène Gijbels | Jan Laurys (allicht zal hij vervangen worden door Els Van Attenhoven)
 • sp.a : Marc Florquin | Murat Celik | Willy Goos | Carine Van Camp | Jos Uyttebroek
 • N-VA : Geert Nijs | Lydia Mertens | Jeroen Overmeer
 • Vlaams Belang : Andy Bonnyns

Open VLD scoort sterk maar CD&V blijft nipt de grootste partij in Scherpenheuvel-Zichem

CD&V en Open VLD zetten hun coalitie verder in Scherpenheuvel-Zichem. Open VLD ging sterk vooruit en haalt twee extra zetels binnen. CD&V verloor een zetel maar houdt net genoeg marge om de burgemeesterspositie voor Manu Claes te claimen. Het verschil bedraagt amper 288 stemmen. Nochtans is de claim van Manu Claes niet evident. Zijn partij verliest 2,8% terwijl coalitiepartner Open VLD 8,3% wint. Op de liberale lijst haalt Kris Peetermans 2538 stemmen. Burgemeester Manu Claes heeft er met 1938 stemmen exact 600 minder.

Kris Peetermans haalt met 1953 stemmen ook een monsterscore voor de provincieraad in Scherpenheuvel-Zichem. Manu Claes haalt er 1866.

De uitslag leidt tot een merkwaardige coalitieafspraak. De schepenambten worden tijdens de eerste drie jaar van de legislatuur gelijk verdeeld (3 voor iedere partij). In de tweede helft van de legislatuur kantelt dat naar 4 schepenambten voor Open VLD en 2 voor CD&V. Open VLD heeft op dat moment dus een meerderheid in het schepencollege.

De schepenambten bij CD&V zijn in principe voor Lieve Renders, Inne Pauwels en Marie-Jeanne Hendrickx.  Als het aantal stemmen bepaalt wie na drie jaar zijn mandaat moet opgeven verliest Scherpenheuvel-Zichem op dat moment met Marie-Jeanne Hendrickx een monument van expertise inzake sociaal beleid.

Koen Vrancken, die tijdens de huidige legislatuur overkwam van het Vlaams Belang, en op de derde plaats stond, kan die gunstige uitgangspositie dus niet verzilveren. Ook huidig schepen Marleen Van Meeuwen lijkt uit het college te vallen. Bij Open VLD behouden Kris Peetermans, Nico Bergmans en Tony Van Cauwenbergh hun mandaat. Jan Boeckx schuift na drie jaar in als extra schepen.

sp.a halveert in Scherpenheuvel-Zichem en wordt met twee zetels zelfs de kleinste partij omdat Vlaams Belang een zetel wint en drie zitjes krijgt in de gemeenteraad. N-VA blijft status-quo en behoudt de huidige vijf zetels. Merkwaardig is wel dat enkel lijsttrekker Allessia Claes en Annelies Ooms hun huidige mandaat kunnen verlengen.

Verkozenen:

 • CD&V : Manu Claes | Lieve Renders | Koen Vranken | Marie Jeanne Hendrickx | Marleen van Meeuwen | Arlette Sannen | Anne-Sophie Weckx | Geert Janssens | Inne Pauwels
 • Open VLD : Nico Bergmans | Ursula Bervoets | Kris Peetermans | Tony Van Cauwenbergh | Lieve Van Den Berghe | Ronald Schuyten | Jan Boeckx | Esther Schoolmeesters
 • N-VA : Allessia Claes | Alex van Nijlen | Annelies Ooms  | Lieven Simon | Pieter Boudry
 • Vlaams Belang : Suzy Wouters | Joris De Vriendt | Rudi Vancauwenbergh
 • Sp.a : Christini Gounakis | Sara de Kock

Coalitie gaat door in Bekkevoort

De onderhandelingen in Bekkevoort  verliepen zondagnamiddag op het scherp van de snee. CD&V en sp.a hebben tijdens de huidige coalitie altijd een uitstekende samenwerking gehad  maar zowel Hans Vandenberg  als Benny Reviers ambieerden, als lijsttrekkers van die partijen, beiden de sjerp. De kiezer maakte dat ook mogelijk. De verruimingspartij Ons Dorp van Benny Reviers  scoorde een extra zetel en kwam op 6 te staan terwijl CD&V haar positie consolideerde op 7 zetels. Ons Dorp kon een krappe meerderheid vormen zonder CD&V maar het had daar minstens twee andere partijen voor nodig. CD&V had wat meer opties maar uiteindelijk beslisten de twee grootste partijen om samen de coalitie verder te zetten. Hans Vandenbergh blijft dus burgemeester, Benny Reviers blijft eerste schepen. Daarmee respecteren de twee ook de logica van de voorkeurstemmen. Vandenberg haalde er 1186 en Reviers 973.

Bij de oppositie moest het liberaal geïnspireerde Gemeentebelangen 2 van haar 3 zetels prijs geven. Open VLD, dat voor het eerst weer een lijst indiende, kon daar maar 1 zetel van goedmaken. N-VA consolideert haar 2 zetels.

Verkozenen

 • CD&V : Hans Vandenberg (burgemeester) | Trees Laenens | Wouter Lenaerts | Hortense Vangossum | Luc Janssens | Tommeke Lemmens | Mia Peeters

Hortense Vangossum kan haar mandaat niet opnemen omdat haar zoon Wouter Lenaerts ook verkozen is. In principe neemt Ruben Deryk haar plaats in maar ook Anne Polleunis werd als opvolger genoemd. Dat kan enkel als Ruben Deryk en Hanne Lenaerts de opvolging niet effectief invullen.

 • Ons Dorp : Benny Reviers | Lies Timmermans | Diane Boghe | André Jonckers | Raf Vanmeensel | Nathalie Weckx
 • N-VA : Johan Everaerts | Jan Van Cauwenbergh
 • Open VLD : Jens Snyers
 • Gemeentebelangen : Bart Volders

Gwendolyn Rutten verovert Aarschot

Aarschot begon de laatste maanden steeds meer op een politieke jungle te lijken. Dat heeft de kiezer duidelijk afgestraft. Allicht zal de nationale bekendheid van Gwendolyn Rutten wel impact hebben maar de partij van burgemeester André Peeters krijgt toch ook een stevige afstraffing en verliest liefst 5 zetels. Geert Schellens blijft met s.pa wel overeind. Hij consolideert zijn 5 zetels. Ook N-VA wordt in Aarschot gehalveerd en houdt slechts 3 zetels over.

Groen groeit veel minder sterk als werd verwacht. Ze pakken 1 zetel extra en komen op 3. Ook Vlaams Belang pakt een zetel extra en komt op 2.

Open VLD is de grote winnaar in Aarschot. Met 10 zetels zijn ze veruit de grootste partij. Rutten veegt met 4133 voorkeurstemmen ook alle andere lijsttrekkers weg.

De coalitievorming verliep onverwacht gemakkelijk in Aarschot. Gwendolyn Rutten start een coalitie met N-VA en sp.a. De socialisten hadden een voorakkoord met CD&V maar die coalitie is door het verlies van CD&V niet mogelijk.

Burgemeester Beeken wisselt van coalitiepartner in Tielt-Winge

In Tielt-Winge is de coalitie bekend maar ook de namen en de bevoegdheden van de schepenen zijn al vastgelegd. Open VLD verliest een zetel en komt nu op 7. CD&V wint er 1 en stijgt naar 5. De socialistische lijst SAMEN, N-VA en Groen consolideren hun posities op respectievelijk 4, 4 en 1 zetel. Burgemeester Rudi Beeken  blijft in functie maar hij gaat wel scheep met een andere coalitiepartner. Beeken dumpt SAMEN en sluit een bestuursakkoord mat CD&V.

De bevoegdheden: Gunther Clinckx krijgt  Openbare werken, Germaine Willems wordt schepen van Jeugd, Cultuur en Sport. CD&V mag drie schepenen aanwijzen. Raf Alaerts komt op Ruimtelijke ordening, Jan Loddewyckx beheert Financiën en Personeelszaken en Gert Van Denstorme wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van Sociale Dienst, het vroegere OCMW.

Verkozenen

 • Open VLD : Rudi Beeken (burgemeester) | Germaine Willems | Gunther Clickx | Kris Cornelissen | Gerry Caluwaerts | Annelore Wuyts | Agnes Van De Gaer
 • CD&V : Gert Van Denstorme | Tamara Vande Reyde | Manuale Vervoort | raf Alaerts | Jan Loddewijkx
 • N-VA : Luc De Kerf | Jessy Cobbaert | Tom Werner | Jo Smekens
 • SAMEN : Filip Broos | Yvette Duerinckx | Rudi Meeus | Fons Lemmens

Monstercoalitie tegen de overwinnaar van de verkiezingen in Kortenaken

In Kortenaken worden de limieten van de democratie getest. Open VLD wint er de verkiezingen. De liberalen zijn ook de enigen die vooruit gaan, ze krijgen er een zetel bij en halen 40% van de stemmen. Toch gaat de partij niet besturen. CD&V (6 zetels), N-VA (3 zetels) en sp.a (2 zetels) klitten samen en zetten de overwinnaars van de verkiezingen buiten spel.

Stefaan Devos (CD&V) wordt de eerste drie jaar burgemeester en geeft daarna de sjerp door aan zijn partijgenoot Kristof Mollu. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen. Griet Vandewijngaerden wordt schepen voor sp.a. De laatste schepenpost wordt gedeeld door N-VA en CD&V.

Verkozenen

 • Sp.a : Griet vandewijngaarden | Koen Veulemans
 • N-VA : Niels Willems | Annie Busselen | Benny Hermans
 • CD&V : Stefaan Devos | Kim Vandepoel | Kristof Mollu | Laura Schurmans | Annita Vandebroek | Michel vander Velpen
 • Open VLD : André Alles | Betty Geysenbergs | Patrick vandijck | Josette Vanlaer | Camiel Bouvin | Patrick Vlayen | Denise Beelen | Paul Francen

Maagdentorencomité opvallend aanwezig tijdens Aarschot The Movies

De klassieke braderie kan de consument niet echt meer boeien. Shoppers willen beleving en dat probeerde de lokale middenstand in Aarschot te brengen met Aarschot The Movies. Die gepimpte versie van de braderie was een mix van verkoopstandjes, streetacts en muziekbands, ingekleed op basis van een thema. De rode draad was film. Er zwierven  prinsessen en Power Rangers door de straten. In en om de historische Sint-Rochustoren was een middeleeuws gezelschap neergepoot. Het fantastische weer lokte uiteraard een pak volk naar het stadscentrum. De combinatie van de braderie met het gratis muziekfestival Aarschot Fundays zorgt drie dagen lang voor animatie in de stad.

Maagdentorencomité wil troeven van Zichem uitspelen

Het maagdentorencomité van Zichem was opvallend aanwezig tijdens de braderie. Zoals steeds zaten zaten de leden van het comité strak in het historische pak. “Vorig jaar droegen we Franse pakjes maar onze klassieke uniformen sluiten perfect aan bij het thema Aarschot The Movies”, zegt voorzitter van het comité Leo Lemmens. De gewezen ondernemer probeert met allerlei initiatieven om Zichem een extra stimulans te geven. “We hebben een uniek marktplein en een unieke middeleeuwse toren”, zegt Leo Lemmens. “Die troeven moeten we gebruiken. De ganse gemeenschap in Zichem moet beter worden van de inspanningen die we doen.”

Torenfeesten en kerstmarkt

Voorzitster van Open VLD Gwendolyn Rutten kwam even goedendag zeggen. Aan de stand kon je de ondertussen bekende Heer van Zichem drinken maar het was vooral de bedoeling om publiciteit te maken voor de Torenfeesten. Die vinden op 9 september tussen 13 en 22 uur plaats in de omgeving van de Maagdentoren. Hola Hageland maakt voor die feesten een  special info- en fotopagina aan. Die komt midden augustus online.

Het torencomité neemt vanaf dit jaar ook de organisatie van de kerstmarkt mee in handen in Zichem.


Partner worden van Hola Torenfeesten? Bel +32 493 688 997 of mail naar imagazine@telenet.be


Je kan hier een paar toffe foto’s van Aarschot The Movies bekijken. Alle foto’s staan op de fotopagina van het event. Zelf foto’s gemaakt en wil je die delen? Stuur ze ons door via email.