Tag Archives: Demer

Gouverneur De Witte breidt captatieverbod uit

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt. Daarom breidt de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant het captatieverbod vanaf 30 mei uit. Onder meer het ganse Demerbekken valt onder het oppompverbod, enkel uit de Demer zelf mag voorlopig nog water gepompt worden. Alle andere maatregelen tegen waterverspilling blijven uiteraard van kracht. Geen tuinen sproeien, geen auto’s wassen en geen zwembaden vullen dus.

“We zien aan peilmetingen en terreinwaarnemingen dat de waterpeilen de afgelopen week verder achteruit gegaan zijn en dat bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van onze provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische waterpeil”, zegt Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. 

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg van 28 mei heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf zaterdag 30 mei het bestaande captatieverbod van 21 mei uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken.

Demerbekken

Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer en de onbevaarbare Demer

Zennebekken

Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi en de Zenne

Dijlebekken

Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle

Denderbekken
  • Het stroomgebied van de Mark
  • De stroomgebieden van de Berchembosbeek, de Prindaalbeek, de Papenmeersbeek, de Steenhoutmeersbeek en de Wolfputbeek
  • Het stroomgebied van de Hollebeek, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek 
  • Het stroomgebied van de Steenvoordbeek 
Netebekken

Het stroomgebied van de Herseltseloop 
Uitzondering op dit verbod  is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Hoge waterstand toont functionerende meander

Er duiken op de sociale media nogal wat foto’s op van de drassige situatie in de omgeving van de Demer. Nochtans is er niks abnormaals aan de hand. De streek noemt niet voor niets Demerbroeken en de natuur heeft er zelfs nood aan dat die brakke stukken grond af en toe flink onderlopen.

De metingen van Waterinfo.be geven momenteel aan dat het peil van de Demer, de Motte en de Velpe weliswaar hoog maar toch volledig normaal zijn. Alle meetposten staan in het groen. De buffercapaciteit van het Webbekomsbroek wordt wel aangesproken.

Meander werkt, Demer stuwt Uilekoploop op

De hoge waterstand laat nu wel voor de eerste keer zien hoe de recent aangelegde meander tussen Diest en Zichem functioneert. Het water wordt daar sinds vorig jaar door de meander stroomafwaarts naar links afgebogen rond een soort eiland. Bij hoge waterstand kan het water echter ook rechtdoor door de oude bedding. Het eiland wordt daardoor onbereikbaar. De opvangcapaciteit van de Demer wordt daardoor opgehoogd en het is een voordeel voor de biodiversiteit.

In Zichem krijgt de Uilekoploop een andere dynamiek. In principe vloeit het water vanuit de weides in de omgeving, af naar de Demer maar momenteel stuwt de Demer zijn water omhoog in de Uilekoploop. Dat zet de graslanden aan de overkant van de oude spoorweg aan de Maagdentoren blank.

Situatie meander
Uilekoploop en omgeving Maagdentoren
Demeroever tussen Zichem en Diest

Demermeander heeft positief effect op visbestand – voorbereiding vijf extra meanders bezig

Tussen Diest en Zichem werd vorig jaar een meander van de Demer hersteld. Op die manier krijgt de rivier meer buffercapaciteit maar ook het grondwaterpeil vaart er wel bij. De kwaliteit van het water wordt ook opgehoogd omdat er turbulentie wordt opgewekt door een stenen dam.

Tegelijkertijd werd bij de monding van de Leigracht op de Demer een vispassage aangelegd. Via die constructie kunnen vissen vrij bewegen tussen de beide waterlopen en hebben ze toegang tot de beken in het gebied. Dat grachtenstelsel is een prima plaats voor vissen om naar voedsel te zoeken en zich voort te planten.

Veel jonge vis

De vispassage werd pas eind april aangelegd en het was in de zomer van 2019 ook bijzonder warm en droog maar toch is er al heel veel jonge vis te zien in de vispassage. Een visserijbioloog van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid ging ter plaatse en constateerde tientallen exemplaren van maar liefst acht inheemse vissoorten.

Een van de blikvangers was de kopvoorn, een belangrijke soort voor de regio, waarvoor Natuur en Bos een herstelprogramma voert. Ook de bittervoorn, een beschermde soort, blijkt het goed te doen in Vinkenberg. De aanwezigheid van zoveel jonge vissen van verschillende soorten is een goed teken. Het wijst erop dat deze soorten gemakkelijk de oversteek maken naar de kleine beken in het gebied en dat ze daar een geschikte omgeving vinden om zich voort te planten.

Vijf bijkomende meanders

Deze week start de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv in Begijnendijk, Aarschot en Rotselaar met voorbereidende werken, om later dit jaar opnieuw vijf meanders aan te sluiten op de Demer. Tegen juni 2020 moeten de werken achter de rug zijn. De bomen en struiken rond de meanders worden weggehaald en de omliggende percelen krijgen een schoonmaakbeurt. Het vrijmaken van het terrein heeft twee doelen: het is nodig om de werfzone te creëren en om het open valleilandschap te helpen herstellen. De bomen die hier verdwijnen, worden elders binnen het Sigmaplan gecompenseerd.

Het Sigmaproject Demervallei sluit tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw aan op de rivier. Dat heeft een dubbel effect. Enerzijds geven de bochten extra stroomruimte aan de rivier, wat een troef is om hoge waterpeilen op te vangen. Anderzijds hebben de meanders een positief effect op de verdroging in de vallei. Daarmee biedt het Sigmaproject Demervallei – en het Sigmaplan als geheel – een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering.

De vijf meanders waarover het gaat, kunnen met beperkte ingrepen opnieuw aangesloten worden op de Demer. Ze liggen op het grondgebied van Begijnendijk, Aarschot en Rotselaar. De eerste meander die wordt aangesloten is deze in Betekom (Begijnendijk).

De meanders in Begijnendijk en Aarschot

Door de oude meanders opnieuw tot op de bedding uit te graven, kunnen de Demer en de meanders via doorsteken of kokers opnieuw met elkaar verbonden worden. Waar de dijk of het Demerpad langs de Demer loopt, zal het pad na de heraansluiting van de meanders verlegd worden en plaatselijk niet meer langs de Demer, maar rond de meanders lopen. Ook zal de Demer in haar huidige loop op bepaalde plaatsen (gedeeltelijk) gedempt worden.

Natuurmonument op Boerenkrijgplein heropgebouwd na brand

Het Boerenkrijgplein is een van de knapste groene sites in de periferie van Diest. De imposante banken in de vorm van een kanon en uitgevoerd in Cortenstaal, zijn bijzonder geslaagde blikvangers. Het origineelste element op de site was echter het monumentale generfde blad dat de vrijwiliggers van het Webbekoms Broek in mekaar puzzelden met resthout. Dat kunstwerk was 16 meter breed en 4 meter diep.

Vorig jaar in augustus brandde de creatie volledig af. Er bleef geen takje heel. Allicht hebben vandalen het generfd blad in brand gestoken. De brand zette een domper op de sfeer en de motivatie binnen de groep maar ze hebben ondertussen opnieuw de rug gerecht. Met resultaat. Het was even zagen en zwoegen maar er staat opnieuw een generfd blad van resthout op het Boerenkrijgplein.

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland en Toerisme Vlaams-Brabant namen het initiatief om op vijf plaatsen langs de Demer zogenaamde demermonumenten te plaatsen. Die zijn telkens opgetrokken in Cortenstaal. De roestkleurige materie verwijst naar de ijzerzandsteen in de Demervallei. In Diest kozen de initiatiefnemers voor de inrichting van het Boerenkrijgplein. Het struikgewas op het pleintje werd gesnoeid en op de wallen rond de site kwamen twee banken in Cortenstaal. Die bieden een zeer mooi uitzicht over de waterpartijen die hier overheersen. Het struikgewas in de zichtlijnen van de zitbanken wordt speciaal gerooid om dat uitzicht open te houden.

Je kan verder lezen na de foto’s

Petrolpoort dicht uit angst voor vandalisme

Het pleintje ligt eigenlijk net achter de eveneens gerenoveerde petrolpoort. Jammer genoeg durft het Agentschap Natuur en Bos die poort niet onbewaakt open laten uit vrees voor vandalisme. De petrolpoort is een onderdeel van de vroegere fortificaties rond de stad. In de poort zijn twee vroegere kruitmagazijnen uitgebouwd, die afgeschermd worden door een dubbele veiligheidsdeur. Later werd de poort gebruikt om petroleum te stockeren die diende voor de eerste stadsverlichting.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Waterkering in sluispoort houdt Demer buiten de stad

Het Boerenkrijgpleintje ligt op wandelafstand van de sluispoort. Het is door die poort dat de Demer vroeger de stad binnenstroomde. In 1960 werd de rivier uit de binnenstad gebannen door in de sluispoort een zware betonnen waterkering aan te brengen. Het demerwater werd op die manier in de Zwarte Beek geleid. Die waterkering staat er nog steeds en ondertussen stroomt ook de vermeende Demer opnieuw op een gecontroleerde manier door het centrum. Voorlopig is de bedding echter gevuld met water van de Begijnenbeek. VLM kondigde eerder al aan dat het van plan is om de grote steunbeer, dat is een sluizencomplex dat het waterpeil van de Demer kan regelen, wil herstellen en renoveren. Als dat gebeurt, kan ook de Demer zelf opnieuw door Diest stromen. Dat zou ook een hoger debiet van het water in het centrum mogelijk maken.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

Site heeft enorm potentieel

De petrolpoort en de sluispoort vormen samen een boeiende historische en ecologische habitat. Beide monumenten liggen vlakbij het natuureducatiecentrum en ze zijn dus ook een toegangspoort tot het beschermde Webbekoms Broek. Tegenover de site van het Boerenkrijgplein aan de binnenkant van de ring rond Diest ligt het Unesco-beschermde Begijnhof. Vorig jaar gebruikten de organisatoren van het Merodefestival het Boerenkrijgplein als een van hun locaties. Het leverde verbazend veel sfeer op. In het filmpje kan je, rechts achter het podium, het uitgebrande blad zien.

Het Merodefestival vindt dit jaar plaats van woensdag 29 mei tot zondag 2 juni 2019 | http://www.merodefestival.be


Deze publicatie was mogelijk met de steun van


Nieuw wandelnetwerk Demer en Dijle

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde, met steun van Toerisme Vlaanderen, een nieuw wandelnetwerk van 340 km in 10 gemeenten van de Groene Gordel en het Hageland.

‘De Demer meandert door het heuvelende Hageland naar haar monding in de Dijle nabij de rockweide van Werchter. Deze twee belangrijke rivieren inspireerden ToerismeVlaams-Brabant tot het ontwikkelen van het wandelnetwerk Demer en Dijle, samen met de gemeenten Steenokkerzeel, Kortenberg, Kampenhout, Boortmeerbeek, Herent, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Begijnendijk en Aarschot.

Knooppunten

Het principe van knooppunten is ondertussen gekend bij de fietsers en wandelaars in Vlaanderen. Elk kruispunt van 2 of meer wandelwegen krijgt een uniek nummer. Op de wandelkaart staan alle trajecten en de nummers van de knooppunten. De wandelaar stippelt zelf zijn wandeling uit en bepaalt deafstand aan de hand van de kilometeraanduiding op de kaart. Tijdens de wandeling volg je de bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt.

Wandelkaart met extra info

De wandelkaart bevat nog meer informatie. Men kan trajectenkiezen in functie van de ondergrond: verhard, onverhard tot semi-verhard en kassei. Rolstoeltoegankelijke trajecten worden aangeduid met een speciaal symbool. Dankzij de vele adressen op de kaart maakt men al snel van een wandeltocht een belevingsvolle activiteit. In de infogids staan ook 8 suggestieroutes.

Toerisme Vlaams-Brabant vertrekt bij de ontwikkeling van een nieuw wandelnetwerk altijd vanuit het bestaande wandelaanbod. Deze bestaande wandelingen zijn mee opgenomen in het netwerk en liggen vanaf nu opknooppunten, 213 in totaal.

In de periode van september tot november zijn er voor dit netwerk 334 nieuwe houten palen geplaatst en 3.239 nieuwe bordjes gehangen. Bovendien worden 12 startplaatsen verspreid op het netwerk voorzien van een overzichtsbord.

Verbinding met andere wandelnetwerken

Verder takt het wandelnetwerk Demer en Dijle via Boortmeerbeek en Steenokkerzeel op 5 plaatsen aan op het netwerk van deBrabantse Kouters, dat in september werd geopend.

Via Aarschot, Rotselaar en Leuven kan men naadloos doorwandelen op de bestaande wandelnetwerken Hagelandse Heuvels en De Merode.

Het systeem van knooppunten is ook een succesverhaal voor deonline routeplanners en de wandelapps. Wandelaars die liever hun route op de computer plannen en met hun smartphone op stap gaan, kunnen dit ook al op het wandelnetwerk Demer en Dijle. Het netwerk staat al online op de wandelrouteplanner en op de wandelknooppuntapp.

De infogids en de kaart van het wandelnetwerk Demer en Dijle zijn vanaf begin december te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of via http://www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Bekijk het wandelnetwerk digitaal via www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelrouteplanner  of download de app via www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelapp. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de cofinanciering van ToerismeVlaanderen.

Overstroming zette het hageland twintig jaar geleden volledig onder water

Beeldmateriaal Wim Vanhelmont

Exact twintig jaar geleden ontwaakte het Hageland in apocalyptische omstandigheden. Op zondagavond 13 september 1998 omstreeks 21 uur trok een onwaarschijnlijke stortbui over de regio. Ik was zelf lid van de brandweer en zat met stijgende verbazing naar mijn tuin te kijken. Die veranderde snel in een vijver. De rijbaan voor de deur was een kolkende rivier.

Honderden oproepen

Het brandweerkorps van Scherpenheuvel-Zichem was opgedeeld in vier ploegen. Commandant Paul Van Passel activeerde snel ploegen 2,3 en 4. Ploeg 1, waar ik zelf in zat, bleef stand-by voor noodgevallen. Om 23 uur was de muur van water een noodgeval. Iedereen werd ingezet om de honderden oproepen voor hulp te kunnen beantwoorden. Ook de korpsen van Diest en Aarschot waren met een volledige bestaffing aan de bak.

Civiele bescherming 

Nog dezelfde nacht kwam de civiele bescherming bijstand bieden. We gingen die ploegen opvangen aan de afrit van de E314. Op de Mannenberg voelden we de commandowagen plots drijven in plaats van rijden. Even slikken, concentreren en doorrijden. Het zou het devies blijven voor de volgende veertien dagen. De civiele kwam ter plaatse met straf materiaal  en ze zouden de volgende twee weken niet meer weg raken. Zandzakvulmachines, krachtige pompen en vooral extra personeel, het hielp!

Voertuigen technische dienst omgebouwd

Alles wat denkbaar was werd mee in de strijd gegooid. We hadden vooral onvoldoende voertuigen. De technische diensten van de stad bouwden in geen tijd een paar van hun wagens om naar onze noden. Blauwe zwaailamp erop, laadruimte aangepast en we konden onze capaciteit bijna verdubbelen.

Dieren dreigen te verdrinken

De waterellende was onwaarschijnlijk. Aan de Diestesteenweg smeekten de mensen om het water, dat op veel plaatsen een meter hoog in de huizen stond, weg te pompen. Wat we vooraan weg pompten liep er achteraan weer in. Achter tapijthandel Vermeulen moesten we schapen evacueren. We zagen de beestjes nog amper met hun neus boven water uit steken. In de Demerbroeken stonden de wilde runderen tot aan hen nek in het water. We probeerden met hoge waadlaarzen om ze te redden. Dat lukte maar het kostte uren tijd en vele koude douches, letterlijk dan.

In Zichem dreef het meubilair van de woningen tussen de twee bruggen door de huizen. In de straat stond het water een halve meter hoog en dat kon niet weg omwille van de komvormige structuur. Weg pompen had geen zin. De Demer stond nog hoger en deed de kom altijd opnieuw vol lopen.

Improvisatie

De eerste nacht was improviseren. Brandweer Aarschot vroeg versterking voor een ongeval op de E314. We namen het van hen over. Bestuurder overleden. Normaal blijf je dan uren op de plaats van het ongeval. Nu niet. Er moesten een paar honderd huizen worden leeg gepompt. Zichem was ondertussen onbereikbaar voor normale auto’s. Dat zou meer dan een week zo blijven.

Op maandag brachten we structuur in de organisatie. We vormden vaste teams. Elk team werkte een lijst met opdrachten af en ging dan een paar uur slapen. Onze eerste slaappauze was dinsdagnacht om twee uur. We waren toen van zondagavond aan het werk. Vier uur later hadden hadden we afgesproken om opnieuw te starten.

Maaltijden van het ocmw

Rolande en Willy hadden intussen de kantine overgenomen. Het ocmw leverde warme maaltijden en soep en zij zorgden voor de verdeling. Voor de brandweermensen en voor het personeel van de civiele bescherming. En later ook voor de para’s die kwamen helpen. Het was een klus maar ze deden het. Dat hebben ze twee weken vol gehouden. Bij rampen zoals deze sluit een gemeenschap de rangen.

Vrijwilligers vullen zandzakken

Voor de kazerne werd een grote bak zand neergekapt om zandzakken te vullen. De mensen van de civiele bescherming klaarden die klus maar we konden hen veel beter op het terrein inzetten. Geen nood. Scherpenheuvel toonde zich solidair. Dagenlang hebben vrijwilligers zich aangeboden om te helpen. Meestal voor zwaar werk. Zandzakken vullen is geen klusje.

Para’s verzetten bergen werk

We kregen hulp van de para’s van Diest. Gouden gasten. We gingen met een peloton militairen naar de vakantiehuisjes van Roebosch. Die stonden compleet onder water. Pompen had geen zin. Of toch. Als we dammen rond ieder huisje konden bouwen. Met zandzakken. Plan uitgelegd, plan uitgevoerd. Het koste bloed, zweet en tranen maar zij deden het met militaire precisie. Op een dag was Roebosch opgelost. Merci para’s. In Zichem werd de spoorweg bedreigd. Zelfde oplossing. Een dam bouwen met zandzakken. Honderden meters land. Zij klaarden de klus.

Interventiewagen raakt vast en gaat verloren

In Ballaar stonden twee grote hoeves onder water. Toen we er naartoe reden voelden we ons voertuig plots wegdrijven. We geraakten vast in een diepe gracht die onzichtbaar was omdat de weg volledig was ondergelopen. De wagen dreigde te kantelen maar deed dat net niet. Er moest een tankwagen komen om ons te bevrijden maar ook die geraakte niet door. We moesten het voertuig achter laten en wachten tot het water gezakt was. Dat duurde dagen. Het voertuig kon niet meer gerecupereerd worden.

Stationschef van 97 door militairen bevrijd

In Zichem raakte de 97 jarige oud-stationchef Artuur Dirideaux niet meer uit zijn huis. Hij werd bevrijd door een legertruck. Chauffeur Bernie voerde Artuur meteen naar het ziekenhuis. Hij is nooit meer terug gekeerd.

zichemwateroverlast1998.10

Historische hoeve loopt onder

Nog in Zichem vochten een aantal bewoners dagenlang mee met de hulpdiensten om de historische hoeve van dokter Peeters te vrijwaren. Onder meer Noël Bellefroid was een van die vrijwilligers. Hij bezorgde ons het kerstkaartje dat dokter Peeters stuurde, aan iedereen die kwam helpen om een ramp te vermijden. Het is uiteindelijk niet gelukt. De hoeve liep helemaal onder water.

Kerstkaart

Doorbraak op de Demeroever

Het peil van de Demer leek nauwelijks onder controle te krijgen omdat stroomopwaarts te veel water bleef toestromen. Vooral Aarschot dreigde helemaal onder te lopen. Uiteindelijk werd beslist om de Demerdijk in Messelbroek door te breken. Het water kon daar weg lopen in een gigantische weide zonder dat er gevaar was voor de huizen in de buurt. Er moest een verhoogd pad worden aangelegd voor de kraan die de klus zou klaren. Anders zou ze meegesleurd worden door het water. Het werd een delicaat karwei maar het werkte.

OPROEP | We willen ook jouw verhaal kennen

Allicht hebben jullie zelf ook verhalen. Bij Hola Hageland willen we die graag kennen. We bouwen het verhaal van de grote wateroverlast graag helemaal in detail op. Reageer onder het artikel op de site of stuur ons een bericht.

 

 

 

 

 

 

Aftakking Begijnenbeek is stinkende ophoping van zwerfvuil

Er dreven de afgelopen dagen opnieuw honderden dode vissen op de Demer tussen Hasselt en Diest. Dat melden de kranten van Mediahuis. Het is al de tweede keer op een paar weken tijd dat er een grote vissterfte is op de rivier. De oorzaak is momenteel niet bekend maar volgens Anja De Wit van Aquafin zou het om een verkeerde aansluiting van rioleringswater gaan. Allicht is bij een privépersoon een buis met vuil water verwisseld met een buis voor regenwater. Als er voldoende neerslag valt, komt dat vervuilde water sterk verdund in de Demer terecht maar door de grote droogte is dat verdunningseffect er nu niet. Vorige keer, op 27 juli, zijn de dode vissen ter hoogte van Herkenrode geruimd door een aannemer. Die site is een populaire toeristische trekpleister maar met de ruiming wil men ook eventuele verspreiding van ziektes inperken.

Aftakking Begijnebeek is stinkende ophoping zwerfvuil

Ook in het centrum van Diest dreven vorige week heel wat dode vissen in de Demer. Dat heeft dan allicht weer te maken met de slechte kwaliteit van het demerwater in het nieuw opengelegde gedeelte van de rivier. Tegenover de Saspoort wordt het water van de Begijnenbeek deels afgeleid naar de demerbedding in het centrum van de stad. De Demer zelf wordt aan de overkant van de ring met een zware keringsmuur naar rechts afgeleid en vloeit dus niet in het centrum binnen. De droogte heeft de Begijnenbeek echter herleid tot een miezerige plas water die onvoldoende is om de Demer te voeden en voor enige stroming te zorgen. Erger nog. Wij gingen kijken naar de sluis waar de hoogte van het water in het stadscentrum geregeld wordt. Aan de kant van de Begijnenbeek is die sluis ondertussen een stinkende ophoping van zwerfvuil geworden. (zie foto’s)

Herstelling grote steunbeer

De Vlaamse Land Maatschappij (VLM) kondigde bij de heropening van de Demer aan dat ze ook het sluizencomplex dat het peil van het demerwater regelt, wil herstellen. De zogenaamde grote steunbeer moet daarvoor grondig worden gerestaureerd. VLM wil tegelijkertijd de ganse omgeving van die steunbeer aanpakken. De werken werden destijds aangekondigd voor 2019. Als dat effectief gebeurt, kan er opnieuw echt demerwater door de stad vloeien.

Herwaardering Schaffensepoort

De ganse demersite aan de buitenkant van de Vanaudenhovelaan lijkt overigens aan een opwaardering toe. Vorige zondag was er opnieuw een brandstichting in de Schaffensepoort. Naar aanleiding daarvan zei boswachter van Agentschap Natuur en Bos Geert Coninx dat men eraan denkt om dat gebouw te renoveren en het in te bedden in een project met meer sociale controle. Het zou bijvoorbeeld een wandelsite kunnen worden. De Schaffensepoort was vroeger een populaire doorgang voor fietsers maar de nieuwe fietsbrug even verderop leidt dat verkeer nu af. Daardoor vinden druggebruikers en ander volk met minder goede bedoelingen er een stek. De Petrolpoort, die wel al gerenoveerd is, blijft om die reden ook dicht voor het publiek. Dat is erg jammer want samen met het smaakvol aangelegde Boerenkrijgplein heeft deze site een heel fraai toeristisch potentieel.

Vissterfte is nog maar begin – botulisme kan gevaarlijk zijn voor vogels en honden

Onze kwieke Facebookfotograaf Marcel Aerts signaleerde gisteren dat er nogal wat dode vissen op de Demer in het centrum van Diest dreven. Hij verwittigde ook de stadsdiensten en even later kwam een ploeg van brandweer Vlaams-Brabant Oost ter plaatse om zuurstof in het water te pompen. Expert-visser Peter Jacquemyn ging ook ter plaatse kijken. “Over de ganse lengte van de rivier in het centrum liggen dode en stervende vissen”, zegt hij. “Men zou best snel investeren in een verluchtingspomp die de kwaliteit van het water kan verbeteren.”

Botulisme is bedreiging voor watervogels en honden

Dat zegt ook woordvoerder van Natuurpunt Hendrik Moeremans. “Het warme weer is erg bevorderlijk voor algengroei”, zegt hij. “Zeker in stilstaand water is dat een probleem maar sommige rivieren hebben er ook last van. We hebben het bijvoorbeeld ook op de Dender gezien. Dat fenomeen kan zich tot in oktober manifesteren.”

Hendrik Moeremans waarschuwt dat deze situatie nog ernstiger kan worden. “Uiteindelijk kan er ook botulisme voorkomen”, zegt hij. “Dat is zeer schadelijk voor watervogels maar ook honden kunnen er ziek van worden.” Moeremans benadrukt dat de ingreep van de brandweer om een pomp te plaatsen belangrijk is. “Er komt meer zuurstof in het water maar er is ook meer beweging en dat hebben de algen niet graag”, zegt hij. “Het is wel belangrijk dat die pompen stroomopwaarts geplaatst worden voor de plaats waar de sterfte zich voordoet.”

Peil Begijnebeek is te laag voor stroming

Het water dat in het centrum van Diest door de demerbedding vloeit is voorlopig geen water van de Demer zelf. De rivier wordt net buiten de stadsrand afgedamd naar rechts en stroomt via de stationsbuurt naar zijn oorspronkelijk bedding, net na de Zichemsepoort. Om toch water in het centrum te hebben is de Begijnebeek afgeleid naar de demerbedding. Dat gebeurt aan de nieuwe stadswijk tegenover de Schaffensepoort. Dat water staat echter zo goed als stil. Het peil van de Begijnebeek is momenteel onvoldoende om stroming te kunnen maken. De installatie van een pomp of een fontein in het centrum lijkt het enige wat de vissen in dat gedeelte van de rivier kan redden en wat het gevaar voor botulisme kan afhouden.

Foto’s Peter Jacquemyn

vissterfte1

Leegstand en vergrijzing grote uidagingen voor Diest

Uit een studie van het Kennisnetwerk Detailhandel blijkt dat het aantal leegstaande handelspanden in Diest sinds 2008 met ongeveer een derde is toegenomen. Op korte termijn is die evolutie gestabiliseerd. Het profiel van Diest als shoppingstad komt zeer duidelijk naar voren. De shoppers komen hoofdzakelijk uit de naburige gemeenten. Lees verder