Provincie Vlaams-Brabant injecteert 800.000 euro in biodiversiteit

De provincie Vlaams-Brabant investeert 806.620,24 euro in 23 projecten die de biodiversiteit in Vlaams-Brabant moeten verbeteren. Er zijn ook een reeks erg waardevolle projecten in het Hageland geselecteerd voor provinciale ondersteuning.

Een duurzaam biodiversiteitsproject krijgt provinciale steun als er concrete realisaties worden uitgevoerd op het terrein die zorgen voor meer en betere natuur en de omgeving beter wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dit kan zowel door het creëren van ecologische verbindingen tussen bestaande natuurgebieden als door het versterken van groene ruimten in de meer bebouwde omgeving.
De projecten moeten ook de biodiversiteit bevorderen door bijvoorbeeld natuurontwikkelingswerken die de leefgebieden van bedreigde dieren of planten verbeteren.

Een (t)huis voor de ooievaar in de Demer- en Laakvallei van Regionaal Landschap Noord-Hageland (28.875 euro)

In de Demer- en Laakvallei passeren elk jaar behoorlijke aantallen ooievaars, maar reeds honderd jaar is er geen broedgeval meer in deze regio. Sinds 2018 bezet een koppel ooievaars een kunstnest in het Webbekoms Broek. Door het plaatsen van 10 kunstnesten, verspreid over de Demer-en Laakvallei kunnen ooievaars zich vestigen in de natuurverbinding tussen Dijlevallei (Mechelen), via de Demervallei, naar het Vinne in de Getevallei.


Vijverherstel in de Demervallei van Regionaal Landschap Noord-Hageland in Aarschot (30.187,5 euro)

Vennen en voedselarme wateren zijn zeldzaam. Met de ruiming van twee vijvers in Aarschot worden voedingsstoffen afgevoerd. De aanschuining van de noord- en westoever zal leiden tot het aansnijden van de zaadbank en tot dunne laagjes opwarmend water, interessant voor onder meer amfibieën en grote ongewervelden. Tegelijk worden de naaldbomen errond gekapt en deels vervangen door meer waardevol inheems loofhout.

Schaduwgroen in veeweiden: van schaduwboom tot voederstruik van Regionaal Landschap Zuid-Hageland (34.200 euro) Het project ambieert de creatie van 18 concrete terreinprojecten, met meerwaarde op vlak van beschutting voor het vee én anderzijds een meerwaarde voor biodiversiteit en landschap. Door de concrete aanplantacties en de sensibilisatie wordt het netwerk aan kleine landschapselementen versterkt. Het gaat hier om een innovatief en actueel project met grote voorbeeldfunctie voor ingrepen op begraasde landbouwpercelen. De langere en hevigere hitteperiodes houden immers verhoogde risico’s in voor dier en teler. Hoogstambomen bufferen temperatuurextremen, halen bij droogte water uit diepere lagen en zorgen voor een betere waterinfiltratie. Runderen hebben rustplaatsen nodig om te herkauwen en schaduw kan een cruciale bijdrage leveren voor het algemeen dierenwelzijn.
Bomen en heggen integreren omheiningen en stallingen beter in het landschap. Daarnaast verhogen ze ook de algemene biodiversiteit, onder meer als broed- en voedselplaats voor vogels en egels en ze trekken vlinders en bijen aan

Ontwikkeling van nieuwe natuur in een robuuste Getevallei (Aronsthoek) van Natuurpunt Beheer (22.500 euro)

Dit project omvat de realisatie van nieuwe natuur- en bosuitbreiding in het natuurreservaat Aronst Hoek in Geetbets van minstens 15 ha, die nu buiten natuurontwikkeling vallen. Na de verwerving van de gronden volgt de omzetting van de akkers en andere sterk gedraineerde en vermeste gronden naar bos en soorten- en structuurrijk grasland en moerassige ruigten. De bijkomende geboden ruimte voor water zorgt voor een betere water-buffering en sterk verhoogde natuurwaarden in combinatie met bijkomende CO2-opslag. Deze natuurontwikkeling biedt kansen voor koestersoorten als wulp, roodborsttapuit, spotvogel en waterspitsmuis.


Overlevingsplan bruine eikenpage in Vlaams-Brabant van Natuurpunt Beheer (52.795,5 euro)

Dit project omvat de concrete realisatie van het Vlaams soortbeschermingsplan voor de bruine eikenpage door de uitvoering van belangrijke ingrepen in het bestaande leefgebied van de soort, met als kerngebied de Molenheide in Langdorp. Daarna volgt een verwerving en inrichting op maat van 6 ha gedegradeerd leefgebied.
Het project beoogt in een eerste fase het behoud of liefst de uitbreiding van de bestaande populatie op de Molenheide en het nemen van gepaste verwervings- en beheermaatregelen in de dichtstbijzijnde beheerde natuurgebieden.

Robuuste valleien: natuurontwikkeling door ruimtelijke ontsnippering en inrichting van natuurkern-gebieden in Noord-Hageland (Hagelandse Heuvelstreek) van Natuurpunt Beheer (23.250 euro)

Dit project omvat de realisatie en ontwikkeling van nieuwe ‘natte’ natuur en bosuitbreiding van ongeveer 20 ha door gerichte verwerving van terreinen. De aankopen gebeuren binnen de erkende visiegebieden van een aantal natuurreservaten in de Noord-Hagelandse valleien en omvatten terreinen zoals (diep) ontwaterde, maar economisch weinig productieve landbouw- of bosbouwpercelen.
Via natuurontwikkeling of bosuitbreiding zullen hydrologische- en biologische samenhangende gehelen worden gerealiseerd.
Dit herstel komt ten goede van interessantes soorten als spits, fonteinkruid, waterlepeltje, ronde zegge, harlekijn, kleine schorseneer, stippelvaren, ruige leeuwentand, karwijselie, watersnip, porseleinhoen, blauwborst, matkop, kleine ijsvogelvlinder en phegeavlinder.

Heuvels met de Urgentieplan-aanpak van Natuurpunt Beheer (72.518,18 euro)

Door het golvende landschap is de provincie Vlaams-Brabant bij uitstek het leefgebied voor soorten van drogere heuveltoppen, donken en hellingen aan de ene kant en natte kwelgebieden aan de andere kant. Deze leefgebieden herbergen een rijke biodiversiteit die door een veranderd landgebruik sterk in de verdrukking kwam.
Dit project omvat het toepassen van de Urgentieplan-aanpak op een selectie van de 25 meest bedreigde soorten van de Hagelandse Heuvels Naast de gekende ‘verpleging’, ‘intensive care’ en ‘reanimatie’ acties wordt ook de gerichte verwerving en inrichting van terreinen opgenomen als uitvoering van urgente inrichtings- en natuurontwikkelingsacties .


De eikelmuis in Vlaams-Brabant: met kennis onderbouwde terreinactie’ van Natuurpunt Studie (74.980,44 euro)

Dit is een integraal project vanuit Natuurpunt Studie en de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen waarbij gericht onderzoek en de resultaten ervan de basis zijn voor beschermingsmaatregelen op het terrein.
Belangrijk aspect hierbij  is lokale vrijwilligers ondersteunen en stimuleren om inventarisaties met de meest geschikte methodes uit te voeren, in gebieden met historische verspreidings-gegevens en potentieel geschikte gebieden.  Zo wil men een beter beeld krijgen van waar er nog eikelmuizen voorkomen in Vlaams-Brabant en waar beschermingsmaatregelen optimaal zouden kunnen renderen.
Concreet worden in twee verschillende Vlaams-Brabantse leefgebieden telkens minstens vijf eikelmuizen minstens tien maand gezenderd en opgevolgd. Op basis van deze info wordt via terreinacties gestreefd naar de creatie van volwaardige eikelmuisleefgebieden die waar mogelijk onderling verbonden worden, zodat er zich opnieuw duurzame eikelmuispopulaties kunnen ontwikkelen. Via dit project werken de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen en Natuurpunt Studie samen op een gebiedsgerichte manier aan de verbetering van het habitat van de eikelmuis in Vlaams-Brabant en worden de beschikbare middelen op een efficiëntere manier ingezet.

Bijenplan van gemeente Tremelo (47.625 euro)

In Tremelo werd in 2018 een bijenwerkgroep opgestart en werd een aanzet tot opmaak van een bijenactieplan gegeven. De vaststelling is dat er amper kennis is over de bijensoorten en dus ook weinig zicht is op welke locaties maatregelen het meest efficiënt zijn.
Met dit project heeft de gemeente de ambitie om een realiseerbaar en gedragen bijenplan op te maken. Naast aandacht voor zeldzame bijen en hun waardplanten voorziet het ook in een sensibiliserende en vormende werking naar de gemeentediensten toe, met onder meer een bijenvriendelijke plantengids voor gemeentelijke aanplantingen en specifieke inrichtingsvoorstellen om de gemeentelijke bijendiversiteit te verhogen en een aangepast bermbeheer door de opmaak van een bermbeheerplan.
Het tweede luik van de sensibilisatie richt zich eerder op de inwoners van de gemeente via infoavonden, bijenwandelingen en brochures over bijenvriendelijke tuinen.
Op basis van de resultaten uit de bijeninventarisatie en de daaruit volgende beheermaatregelen worden er door de bijenwerkgroep locaties geselecteerd waar inrichtings- en beheermaatregelen zullen worden uitgevoerd.

Geef een reactie