Met uitsterven bedreigde grote modderkruiper overleeft in demerdelta

Kopafbeelding Vilda Rollin Verlinde | Natuurpunt

De grote modderkruiper is een mysterieuze vis die moeilijk waarneembaar en erg zeldzaam is. Op de Vlaamse Rode Lijst voor vissoorten staat hij aangeduid als “met uitsterven bedreigd” en de soort wordt Europees beschermd. Uit onderzoek blijkt nu dat de grote modderkruiper nog aanwezig is in zowel het Schulensbroek als het Webbekomsbroek.

In het kader van het Life Delta project in het Schulensbroek en in het Webbekomsbroek-Borchbeemden is in de zomer van 2018 en 2019 naar sporen gezocht van grote modderkruiper. Dat gebeurde via eDNA-onderzoek. In 13 van de 41 onderzochte waterpartijen kon er een positief signaal worden opgepikt. Dat gebeurde meer bepaald in de twee deelgebieden van het projectgebied van LIFE DELTA namelijk het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. De grote modderkruiper is dé koestersoort van gemeente Herk-de-Stad, maar is nu gevonden op grondgebied van zowel Herk-de-Stad, als Diest, Halen en Lummen.

Moeilijk te inventariseren

De grote modderkruiper leidt een zeer verborgen bestaan en is moeilijk te inventariseren met traditionele bevissingstechnieken. Via e-DNA onderzoek op waterstalen kan de aanwezigheid van een soort worden aangetoond zonder de soort zelf te moeten vangen en dus te verstoren.

Het zwakke signaal dat er op verschillende locaties werd opgepikt, lijkt er wel op te wijzen dat het allicht om lage aantallen grote modderkruipers gaat. 

Gezien de sterke veerkracht die de grote modderkruiper kan vertonen om bij gunstige condities zijn populaties op relatief korte termijn te doen toenemen, zijn deze resultaten hoopvol en bemoedigend voor de acties die er de komende jaren verder genomen zullen worden in het kader van het Life-project, met het oog op het behoud en verder uitbouw van grote modderkruiperpopulaties. We trachten het leefgebied van de grote modderkruiper in de Demerdelta te herstellen en het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen veilig te stellen.” zegt Chris Dictus, beheerder Schulensbroek voor Natuurpunt.

Door menselijk ingrijpen in het watersysteem ging de populatie van de grote modderkruiper vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw sterk achteruit in Vlaanderen. Waterlopen werden ingedijkt, grachten intensief geruimd en natte valleigebieden werden drooggelegd.

“Het optimale leefgebied is stilstaand of zeer traag stromend, ondiep water met weinig andere vissoorten, een dikke modderlaag en veel waterkruid. Hij leeft in de winter ingegraven in de modderlaag in sloten, plassen en plant zich in de lente voort in overstroomde delen van valleigraslanden.(Iets) oudere inwoners kennen de modderkruiper of ‘weeraal’ vaak nog van in het plaatselijke café waar hij hen, als een levende barometer in een bokaal op de toog, waarschuwde voor nakend onweer. Of ze vingen deze rare vis toevallig wanneer ze gingen scheppen naar muggenlarven of ‘verse-de-vase’ die ze gebruikten als lokaas tijdens het vissen.” zegt Jan Ruymen, projectmedewerker voor het Agentschap Natuur en Bos

Geef een reactie