N-VA Diest wil campagne buurtbudget laten herstarten – kiezers niet correct geïnformeerd

Met de actie Buurtbudget stelt het stadsbestuur in Diest aan iedere deelgemeente en aan het centrum van Diest een budget van 50.000 euro ter beschikking om een of meerdere projecten te verwezenlijken. De inwoners kunnen zelf voorstellen doen en ze kunnen ook zelf, via een online stemming, kiezen welk project uiteindelijk gerealiseerd wordt.

De campagne wordt uitgespreid over de ganse duur van de legislatuur. Eerder kwamen al de deelgemeenten Schaffen, Deurne en Webbekom aan bod. In 2023 is het de beurt aan Diest centrum en Kaggevinne.

Voor Diest centrum werden 12 projecten aanvaard en de stemming loopt nog tot einde augustus. Er is echter één duidelijke koploper: het project “Opfrissing vijver Ezelsdijksite” heeft momenteel bijna 250 stemmen, de nummer twee in de stand zit aan 130 stemmen.

De initiatiefnemer van dit project is Marina V. Zij stelt concreet voor om in het parkje tussen de Ezelsdijksite en het Begijnhof een paar bankjes te zetten, vooral om de interactie tussen de ouderen en alleenstaanden die in de omgeving wonen, te bevorderen. Verder wil ze het brugje over de vijver graag herstellen, het slib in die vijver laten ruimen en indien mogelijk het peil van de vijver verhogen.

Oppositiepartij N-VA gooit deze week echter een bommetje onder de stemming die momenteel loopt. Volgens fractieleider van N-VA, Frederik Boone, hoort het project niet thuis in de campagne voor de buurtbudgetten omdat het stadsbestuur van Diest bij de overdracht van de site aanvaard heeft om de werken die in het project worden voorgesteld, zelf uit te voeren.

In het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 september 2021 vinden we volgende beslissing:

De NV Ezeldijk is eigenaar van de percelen Diest, 1° afd., sectie A, nrs. 67/d4 en 34/m2/deel, deel uitmakend van de verkaveling aan de Bogaardenstraat (ref. 2015/015VA), waarvan het rooilijnplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016 (zie rooilijnplan en loten 2 (76a 47ca) en 3 (9a 2ca) op het verkavelingsplan in bijlage). In het verkavelings- en rooilijnplan werd voorzien dat deze loten behoren tot het openbaar domein. Aangezien de werken definitief zijn opgeleverd, vraagt de NV Ezeldijk om over te gaan tot de overdracht van deze percelen.

In de verkavelingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de NV Ezeldijk vóór de overdracht nog enkele werken dient uit te voeren:

  • herstel van het bruggetje in het park;
  • zuiver maken van de vijver en verhogen van het waterpeil.

De NV Ezeldijk wil graag van deze verplichtingen af en stelt daarom voor dat de Stad in ruil voor de overname in de huidige toestand gratis het perceel nr. 34z, gelegen op de ezeldijksite zelf, overneemt. De dienst Openbaar Domein gaat akkoord om het brugje te herstellen (cfr. brugje park Cerckel). Ook het overige onderhoud gebeurt reeds door de technische dienst. Volgens de dienst Milieu is een verdere sanering van de vijver niet nodig. De dienst Openbaar Domein bevestigt dat er geen problemen meer zijn wat het waterpeil betreft. De dienst Ruimtelijke Ordening adviseert gunstig omdat op die manier wordt voorkomen dat dit perceel in de toekomst bebouwd wordt. Het blijft zo een groene zone/speelzone. Het college voor burgemeester en schepenen van 9 augustus 2021 verklaarde zich daarom principieel akkoord met deze ruil.

Volgens fractieleider van N-VA Frederik Boone worden de kiezers van de campagne buurtbudgetten om de tuin geleid. De voorstellen voor het buurtbudget worden gescreend door de stadsdiensten. Zij hadden volgens gemeenteraadslid Boone de indieners moeten verwittigen dat het voorgestelde project in feite al een opdracht voor de stadsdiensten was. Frederik Boone vindt ook dat de NV Ezeldijk wel heel gemakkelijk van een lastig karwei gevrijwaard wordt.

Gemeenteraadslid Boone bedoelt dan allicht de ophoging van het waterpeil van de vijver. In de verkavelingsvergunning was inderdaad nog voorzien dat de NV Ezeldijk het waterpeil moest verhogen maar bij de overdracht van het perceel aan de stad blijkt dat plots geen probleem meer te zijn. Het is dan ook enigszins vreemd dat precies die ophoging van het waterpeil als een actiepunt wordt gemeld in het project voor het buurtbudget.

De ophoging van het waterpeil is overigens niet voordehandliggend. De vijver ligt hoger dan het waterpeil van de Demer waardoor aanvoer vanuit de rivier geen evidentie is. Eventueel kan water overgepompt worden vanuit twee opvangbekkens aan Residentie Beau Garde maar de vereniging van mede-eigenaars moet daaarmee akkoord gaan.

N-VA Diest roept op om het project ‘vijver Ezeldijksite’ in te trekken. De mensen moeten volgens de partij correct geïnformeerd worden. Frederik Boone pleit ervoor om de stemming te herstarten.

One comment

  • Als ik me mijn loopbaan goed herinner was het destijds bij de besprekingen omtrent de invulling van de shoepostsite de afspraak dat dit perceel samen met de bedding can de vroegere dezer kosteloos zou overgedragen worden aan de stad Diest en de ontwikkelaar vooreerst de vijver zou saneren en vrug herstellen. Mijn laatste week als actief ambtenaar is hieromtrent nog een plaatsbezoek geweest met vertegenwoordigers can de ontwikkelaar bewoners, onroerend erfgoed en de stad waarbij de afspraak can vroeger in herinnering werd gebracht. Het bestuur had hier evenwel een andere visie over en deelde mee dat zij daar een andere oplossing voor hadden gevonden met de ontwikkelaar. Ik heb dan maar men pensioen gepakt 🫢🫢

Geef een reactie