Diest kiest voor alternatief inspraakmodel en ontbindt de sportraad

Schepen van sport in Diest Rick Brans stelde vorige maandag tijdens de vergadering van de gemeenteraad zijn nieuwe aanpak voor om meer en betere inspraak mogelijk te maken op het vlak van sportbeleid. Schepen Brans wil af van het model met een klassieke sportraad waar enkel de vaste leden aan bod komen. Hij evolueert naar een format waar de participatie van de inwoners veel breder kan georganiseerd worden. Dat gebeurt op basis van thema’s waar dan bijvoorbeeld een gespreksavond over gehouden wordt. Iedereen die een inbreng wil doen over zo’n thema is daar welkom. Je moet niet noodzakelijk bij een sportclub zitten. Rick Brans noemde zelf individuele sporters, clubs die niet aangesloten zijn bij de sportraad, scholen of gewoon een inwoner die niks met sport heeft maar toch zijn of haar zegje wil doen.

Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen, louter exemplarisch uiteraard, zijn de heraanleg van het sportpark op De Warande, de verdeling van sportsubsidies en de mogelijkheid tot extra sportgelegenheid in de deelgemeenten.

Sportraad wordt effectief ontbonden

Bij de bespreking van dit punt in de raadszitting, bleek dat Rick Brans ook effectief de bestaande sportraad wil ontbinden. Reglementair gezien kan dat. Het lokale bestuur is vrij om al dan niet een of meerdere adviesraden in te richten behalve als die opgelegd worden door een wet of een decreet. Dat is enkel het geval voor de jeugdraad en voor de GECORO.

Verzuurde relatie

De nieuwe structuur komt dus niet als aanvulling op de sportraad maar vervangt die. Dat staat expliciet in artikel zeven van het voorstel. Daarin worden ook de financiële middelen die de sportraad nog heeft, opnieuw overgedragen naar de stadsdiensten. Vanuit de oppositie wilde men weten of de huidige leden van de sportraad op de hoogte waren van die ontbinding. Schepen Brans bevestigde dat er met iedereen contact geweest is om dat effectief mee de delen.

De relatie tussen schepen van sport Rick Brans en de sportraad is al langer verzuurd. Het dossier voor de heraanleg van het sportpark De Warande was daar een belangrijke katalysator in. Onder meer de atletiekvereniging ROBA organiseerde zelfs een petitie omdat in de plannen van het stadsbestuur de atletiekpiste van 400 meter werd terug gebracht naar een kortere afstand. Uiteindelijk zou schepen Brans in dat debat terugplooien en een volwaardige piste voorzien.
Die gespannen verhouding leidde er op een bepaald toe dat schepen Brans niet meer naar de vergadering van de sportraad wilde gaan. 

Uiteraard kreeg Rick Brans dat tijdens de bespreking voor de voeten geworpen maar burgemeester Christophe De Graef nam zijn jongste schepen opvallend in bescherming. Burgemeester De Graef kaderde de situatie door erop te wijzen dat de sportraad evolueerde van een hechte vriendengroep naar een orgaan dat door enkelingen gedomineerd werd. Dat leidde zelfs tot een afsplitsing van een werkgroep om de werking van de sportraad te kunnen garanderen. Christophe De Graef haalde aan dat de persoon of personen die hij bedoelde zelfs het personeel in het stadhuis en de centrummanager zouden vernederd hebben. 

Vooruit vraagt artikelsgewijze stemming

De fractieleiders van Vooruit en N-VA konden zich ondanks die omstandigheden niet vinden in de plannen om de sportraad effectief te ontbinden. “Schepen Brans beloofde eerder al om een commissie bijeen te roepen”, zei fractieleider van N-VA Frederik Boone. “Die zijn er tot op heden niet geweest. Hopelijk krijgen de inwoners dus geen al te hoge verwachtingen van de aan hen beloofde participatie.”

Raadslid Boone wilde verder weten of er nog meer adviesraden geviseerd werden. Dat werd echter duidelijk ontkend door schepen Brans en door voorzitter van de gemeenteraard Erwin Jennes. 

Fractieleider van Vooruit Murat Celik benadrukte dat adviesraden het bestuur alert houden en een impuls kunnen geven om bepaalde beleidskeuzes richting te geven. De democratisch verkozen leden van de adviesraden doen hun werk belangeloos en met veel overgave, aldus Celik. Hij wees op organisaties zoals de Demersporthappening waar de sportdienst toch een grote verdienste in heeft.
Murat Celik vroeg na zijn tussenkomst een artikelsgewijze stemming. Het voorstel van Rick Brans omvatte zeven artikels. Die moesten op basis van de vraag van de fractieleider van Vooruit allemaal apart gestemd worden. Met zijn vraag maakte Murat Celik het mogelijk om voor de artikelen te stemmen die een betere participatie beogen maar tegen artikel zeven te stemmen dat de ontbinding van de sportraad oplegt. 

Toekomstig lijsttrekker van Vooruit Carina Jankowski kwam nog met een alternatief. Zij vond het niet kunnen om de sportraad te ontbinden in een periode dat er grote projecten op stapel staan in dat domein. Raadslid Jankowski stelde voor om beide inspraakmodellen naast mekaar te laten bestaan. Het participatief thematisch model dat schepen Brans wil opstarten zou dan naast de sportraad kunnen functioneren.

Het voorstel van schepen Brans werd bij de stemming door de volledige meerderheid goedgekeurd. De oppositie stemde verdeeld over de punten 1 tot en met 6 maar stemde integraal tegen artikel 7.

De sportraad in Diest is daarmee officieel ontbonden.

Geef een reactie