Stad Scherpenheuvel-Zichem koopt gronden aan voor realisatie nieuw multifunctioneel park

De realisatie van een nieuw multifunctioneel stadspark aan Den Egger was een van de meest opvallende punten van het bestuursakkoord van de huidige coalitie in Scherpenheuvel-Zichem. De vorige jaren werd de aanleg ervan systematisch naar het einde van de legislatuur geschoven. Het project lijkt nu echter toch in een stroomversnelling te komen. De gemeenteraad heeft de aankoop van ongeveer 5 hectare grond in die omgeving goedgekeurd. Het gaat over de percelen, gedeeltelijk gelegen naast de parking van den Egger, met uitweg naar de August Nihoulstraat,  en gedeeltelijk gelegen achter de site van GC den Egger langs de Eggersberg. Die gronden waren eigendom van de kerkfabriek van Scherpenheuvel. Het stadsbestuur betaalt 720.000 euro voor de verwerving ervan. Verder moet het bestuur ook vier pachters vergoeden voor het beëindigen van de pacht waardoor die percelen vrijkomen vanaf 30 november 2022. Het totale bedrag van de pachtverbrekingsvergoedingen bedraagt 42.955 euro. De pachtbeëindiging gaat in op 30 november 2022. Vanaf die datum kan de stad vrij beschikken over de gronden.

De aanleg van het park zal in de loop van de volgende jaren gefaseerd ingevuld worden. Het nieuwe stadspark moet een intergenerationele ontmoetings- en belevingsplaats worden waar bewoners laagdrempelig met mekaar in contact kunnen komen. Het  openbaar park biedt ruimte voor verschillende recreatieve openluchtfuncties. Het biedt een goede mix van natuur en cultuurbeleving, sport- en spelelementen. Het wordt een groene recreatiezone waar aandacht geschonken wordt aan duurzaamheid, milieu, biodiversiteit, erosiebestrijding en infiltratie.

Binnen het project openbaar park zullen verschillende deelprojecten gerealiseerd worden zoals de aanleg van een skatepark, een wandelzone, speeltuigen, petanquebanen, picknickruimtes, multifunctionele sportterreinen, outdoor fitnesstoestellen, …. .

In een volgende fase wordt een masterplan opgemaakt. Dat is een plan van aanpak, van planning in de tijd en van de precieze inplanting van de diverse deelprojecten.  De uitvoering van de deelprojecten gebeurt gefaseerd en gespreid over een termijn van een 5-tal jaar.  Het plan van aanpak bevat ook een traject van inspraak en participatie waarbij inwoners,  omwonenden, niet georganiseerde jongeren, verenigingen die gebruik zullen maken van de site betrokken worden/geïnformeerd worden bij de verschillende fasen van het project.

De inplanting en aanleg van een nieuw skaterrein is het eerste project dat gepland en gerealiseerd wordt.

Geef een reactie