Bestuursploeg van Scherpenheuvel-Zichem allicht als eerste in Vlaanderen geïnstalleerd

In tegenstelling tot andere gemeenten in de regio werd de samenstelling en de verdeling van de mandaten van de nieuwe bestuursploeg in de basiliekstad niet op voorhand bekend gemaakt. Nochtans waren de voordrachtsaktes al op 20 december klaar. Dat moet ook. Wettelijk gezien moeten die namelijk minstens 8 dagen op voorhand ingediend worden.

De reden voor die vreemde beslotenheid blijft onduidelijk en het was dus wachten tot de installatievergadering op dinsdag 2 januari om 10 uur. Op dat moment vond de eerste raadszitting plaats en daarmee scoorde het nieuwe bestuur dan weer erg snel. Allicht is de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem de snelst geïnstalleerde in Vlaanderen.

Oppositie vraagt meer overleg

Die timing bleek niet iedereen goed uit te komen en er waren wat zure oprispingen over het gebrek aan overleg hierover. Raadslid Allessia Claes (N-VA) was overhaast uit vakantie moeten terugkomen en Joris De Vriendt (Vlaams Belang) vroeg in zijn tussenkomst aan huidig voorzitter van de raad Marleen Van Meeuwen om een voorzitter voor alle fracties te zijn, ook van de oppositiepartijen. De Vriendt haalde het gebrek aan overleg over de timing van de installatievergadering aan als negatief voorbeeld.

Aftredend voorzitter van de raad Arlette Sannen handelde eerst twee belangrijke kennisnames af. De eerste kennisname bevestigde de aanstelling van Manu Claes (CD&V) als burgemeester. De tweede was een gevolg van de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten. Daardoor worden de gemeenteraadsleden automatisch ook aangesteld als OCMW-raadsleden. Organisatorisch heeft dat een stevige impact. Allicht zal na iedere gemeenteraad ook een vergadering van de OCMW-raad volgen. De kans dat de zittingen daardoor uitlopen is reëel. Beide raden worden voorgezeten door de burgemeester.

Gemeenteraadsleden ingezworen

Na de twee kennisnames werden de gemeenteraadsleden ingezworen. Het was al eerder bekend dat CD&V (9 zetels) en Open VLD (8 zetels) verder doorgaan als bestuursmeerderheid. N-VA blijft steken op 5 zetels maar is wel de grootste oppositiepartij. Vlaams Belang stijgt naar drie zetels en sp.a wordt de kleinste fractie met slechts 2 zetels. Bij sp.a neemt Sarah De Cock haar mandaat niet op. Ook eerste opvolger Marc Beddegenoots ziet af van een zitje in de raad. Daardoor werd tweede opvolger Rita Devos ingezworen als raadslid.

Kris Peetermans wordt eerste schepen

Na de gemeenteraad was het de beurt aan het schepencollege. De samenstelling hiervan maar ook de verdeling van de bevoegdheden vergt enige verduidelijking.

Naast burgemeester Manu Claes werden vijf schepenen ingezworen maar die worden aangevuld met de Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Kris Peetermans (Open VLD) wordt beloond voor zijn opvallend sterke persoonlijke score. Hij behaalde 2538 voorkeurstemmen en liet daarmee burgemeester Claes ver achter zich. Die zakte van 2.563 voorkeurstemmen in 2012 naar 1.938 in 2018. Kris Peetermans wordt eerste schepen van de stad.

Zijn ook benoemd als schepen: Lieve Renders (CD&V) – 2de schepen, Nico Bergmans (Open VLD) – 3de schepen, Marie Jeanne Hendrickx (CD&V) – 4de schepen en Tony Van Cauwenbergh (Open VLD) – 5de schepen. Inne Pauwels wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en komt via die omweg in het bestuur als zesde schepen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2019-2021

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans ( Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit – openbare werken – nutsvoorzieningen

Vierde schepen Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
welzijn – armoedebestrijding – senioren – personen met een beperking – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh ( Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering – sociale economie – tewerkstelling

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek

Schepenwissel in 2022

In het bestuursakkoord werd afgesproken dat er halfweg de legislatuur een schepenwissel komt. CD&V verliest dan een mandaat en Open VLD krijgt er een bij. Dat heeft een bizar gevolg want Open VLD heeft op dat moment vier mandaten en CD&V slechts twee plus de burgemeester. CD&V stond ook voor een bijzonder moeilijke keuze om te bepalen wie zijn mandaat moest opgeven. Uiteindelijk volgen ze de logica van het aantal voorkeurstemmen. Daardoor moet Marie-Jeanne Hendrickx een stap opzij zetten. Met haar gaat meteen ook een pak knowhow over welzijn en sociale zaken verloren. Na het verdwijnen van schepen Hendrickx blijft de bevoegdheid voor welzijn echter binnen de partij. Schepen Inne Pauwels neemt dat erbij. Zij wordt dan een soort superschepen met naast het voorzitterschap van het bijzonder comité ook financiën, jeugd, bibliotheek, welzijn, armoedebestrijding, kinderopvang, gelijke kansen en diversiteit als bevoegdheden. De bevoegdheid voor senioren en personen met een beperking schuiven door naar Lieve Renders.

Marie-Jeanne Hendrickx wordt vervangen door Jan Boeckx (Open VLD) en die heeft dan weer een pak expertise op het vlak van openbare werken. Vroeger schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen werd niet meer herkozen als schepen en dat was meteen een opportuniteit om die bevoegdheid nu al door te schuiven naar Open VLD. Nico Bergmans is een logische keuze om dat gedurende drie jaar op te nemen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2021-2024

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans (Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – senioren – personen met een beperking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit

Vierde schepen Jan Boeckx (Open VLD)
openbare werken – nutsvoorzieningen – sociale economie – tewerkstelling

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek – welzijn – armoedebestrijding – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Voorzitterschap wisselt tweemaal

In het bestuursakkoord heeft CD&V het voorzitterschap van de gemeenteraad toegewezen gekregen. Dat de partij nogal wat mensen tevreden moet houden blijkt uit de wissels die hier gepland zijn. Marleen Van Meeuwen is niet langer schepen en mag de voorzittershamer twee jaar lang hanteren. Daarna neemt de vorige voorzitter Arlette Sannen het twee jaar van haar over. De laatste twee jaar is partijzwaargewicht en hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion Geert Janssens aan zet als voorzitter.

Open VLD heeft extra zitje in de politieraad

De leden van de politieraad moeten effectief verkozen worden tijdens de installatievergadering. Die verkiezing werd spannend. Uiteraard proberen de leden van de meerderheid om hun kandidaten verkozen te krijgen maar rekenkundig was daarover geen zekerheid. Scherpenheuvel-Zichem heeft 8 zitjes in de politieraad en Diest heeft er 9. De twee burgemeesters van beide steden zetelen ambtshalve ook in de raad. Voor die 8 posten waren er 10 kandidaten. CD&V en Open VLD hadden ieder 3 kandidaten, N-VA had er 2 en Vlaams Belang en sp.a ieder 1.
De meerderheid was altijd zeker van vijf mandaten. Dat gebeurde ook. Esther Schoolmeesters (Open VLD), Koen Vranken (CD&V), Anne-Sophie Weckx (CD&V), Ronald Schuyten (Open VLD) en Arlette Sannen (CD&V) haalden 15 stemmen en waren daarmee lid van de politieraad. Bij de oppositie haalden Allessia Claes (N-VA) en Rudi Vancauwenbergh (Vlaams belang) ook 15 stemmen. De andere drie kandidaten, Ursula Bervoets (Open VLD), Annelies Ooms (N-VA) en Christini Gounakis (sp.a) haalden ieder 10 stemmen. Ursula Bervoets zetelde echter eerder al in de politieraad. Die anciënniteit zette haar boven haar concurrenten en ook zij werd dus ingezworen als 8ste lid van die raad. De oppositie laat hier een kans liggen om een extra mandaat binnen te halen omdat ze hun stemgedrag niet op mekaar hebben afgestemd.

CD&V roteert ook bij Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder comité voor de sociale dienst is een nieuw orgaan dat bevoegd is voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. De leden ervan waren op voorhand aangeduid maar bij CD&V valt ook hier op dat ze hun drie mandaten na drie jaar vervangen door drie nieuwe leden. Onder meer Marie-Jeanne Hendrickx, die op dat moment haar schepenambt moet opgeven, krijgt hier een politiek vangnet, al blijft ze natuurlijk ook wel gemeenteraadslid. CD&V vist in 2022 ook Ben Mattheus op die tijdens de vorige legislatuur het jongste raadslid was maar nu niet meer verkozen werd. N-VA dropt gewezen raadslid René Jacobs in de raad.

De samenstelling van het comité

Voorzitter: Inne Pauwels (CD&V)
Leden:

  • 2019-2021: Robby Baptist (CD&V) | 2022-2024: Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
  • 2019-2021: Sarah Meeuwens (CD&V) | 2022-2024: Lotte Degol (CD&V)
  • 2019-2021: Melina Vranckx (CD&V) | 2022-2024: Ben Mattheus (CD&V)
  • Omer Mievis (Open VLD)
  • Serge Keuninckx (Open VLD)
  • René Jacobs (N-VA)
  • Philip Vervloesem (Vlaams Belang)
  • Veerle Peeters ( SP-A)
Impact nieuwe Algemeen Directeur duidelijk voelbaar

Tijdens de vorige legislatuur werd Eva Poelemans aangesteld als Algemeen Directeur van de stadsdiensten. Eva beschikt over een stevige academisch onderbouwde knowhow maar ze heeft duidelijk ook sterke managementcapaciteiten. Het projectiescherm dat al enkele maanden werkloos stond te blinken in de vergaderzaal, werd eindelijk nuttig ingeschakeld. Eva kwam ook een paar keer gevat tussen om de vergadering gespoord te houden met de noodzakelijke administratie. En ze waakte ook heel strikt over een juiste toepassing van de wettelijk opgelegde spelregels. Poelemans heeft duidelijk de capaciteiten om de gemeenteraad naar een efficiëntere manier van besluitvorming te leiden. De procedure om 135 stembrieven in een aftandse stembus met een veel te kleine gleuf te stoppen is nauwelijks nog bedenkbaar. Zeker als al die stembrieven dan ook nog manueel moeten geteld worden tijdens de raadszitting. De Russen mogen dan al geen impact krijgen op het stemgedrag van de mandatarissen in Scherpenheuvel-Zichem maar als we de burgers meer willen betrekken bij de politiek is efficiënte tijdsbesteding geen onbelangrijk aspect.

Geef een reactie