Na tien jaar inertie kiest men voor de bouw van een nu al te kleine parkeergarage aan het station

In september hebben wij een grondige analyse gemaakt van de stand van zaken over de herinrichting van de stationsomgeving in Diest. U kan die hier lezen. Reeds in 2008 leverde het studiebureau BUUR een masterplan af voor de site maar vandaag, tien jaar later, is er nog geen steen verlegd. Ondertussen is de verkeers- en parkeerchaos sterk toegenomen. De woondensiteit in de buurt blijft groeien en er komen nieuwe industriële vestigingen.

Blijkbaar is er nu echter wel vooruitgang. Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar verduidelijkte schepen van Openbare Werken Bart Stals (DDS) de nieuwe visie op de inplanting van de parkeergarage. Dat is een cruciaal element in het ganse dossier. Het station van Diest is bijzonder populair en de jungle van al dan niet correct geparkeerde auto’s is bijzonder groot en ook gevaarlijk.

Masterplan houdt geen rekening met maatschappijke trends

In 2007 wees een studie uit dat er nood was aan 854 parkeerplaatsen. Studiebureau BUUR ging met dat cijfer aan de slag en publiceerde in 2008 een masterplan voor de herinrichting van de stationsbuurt. In dat plan blijft het studiebureau blind voor de maatschappelijke trends en houdt men geen rekening met de groeiende parkeerbehoefte. De parkeerinfrastructuur wordt door hen ingepland aan de noordzijde van het station, naast de Fort Leopoldlaan. Tien jaar later is er nog niks gebeurd in het ganse dossier maar ondertussen is de behoefte stevig verhoogd. Er is nu nood aan 1406 plaatsen. (cijfers 2015) en dat cijfer zal alleen maar vergroten. De toenemende woondensiteit in de omgeving en de nieuwe industriële vestigingen die er gepland zijn, verdragen dergelijke bestuurlijke inertie niet langer.

De verhoging van de capaciteit maar ook de noodzaak om de Fort Leopoldlaan aan te passen voor de bouw van een parkeergarage met die capaciteit, maakt dat het project verdubbelt in prijs. De NMBS was daarom niet meer bereid om de optie aan te houden. In het alternatief waar men nu voor kiest komt het parkeerhuis aan de zuidzijde van het station op de zogenaamde strip. Dat is de strook tussen de Turnhoutsebaan en de sporen richting Zichem, waar nu ook al een eerder geïmproviseerde parking is aangelegd.

Parkeerhuis gecombineerd met kiss&ride en fietsenparkings

De parkeerinfrastructuur wordt bovengronds gebouwd. In de oorspronkelijke plannen zou het om een ondergrondse parkeergarage  gaan. In dat parkeerhuis worden 1260 plaatsen voorzien. Dat is dus minder dan de behoefte die er momenteel is maar er komen ook drie kiss&ride zones met een parking voor fietsen. 40% van de reizigers blijkt immers uit een straal van minder dan 5 kilometer rond Diest te komen. In de fietsenparking zal plaats zijn voor 975 fietsen. De fietsenparkings komen aan de noordzijde van het station aan de Fort Leopoldlaan, op de plaats van de huidige fietsenparking en aan de zuidzijde in de omgeving van het nieuw te bouwen busstation. De provincie bereidt de aanleg van een fietssnelweg tussen het Zwartebeekplein en het station van Zichem voor.

Voor de kiss& ride aan de noordkant wordt een nieuwe voetgangersbrug gebouwd. Die maakt het gebruik van de smalle tunnel overbodig. Ook de perrons worden comfortabeler ingericht.

Halve knip op Turnhoutsebaan

De bouw van het parkeerhuis wordt gecombineerd met een halve knip op de Turnhoutsebaan. Je kan de garage in en uitrijden vanuit de westkant.(richting Zichem) Je kan ook uitrijden richting station maar inrijden vanuit die richting zal niet mogelijk zijn.

Schepen Stals bevestigde nog dat De Lijn in 2019 de aanvraag voor de bouw van een nieuw busstation zal indienen. Infrabel zal volgend jaar ook starten met de heraanleg van perrons en de bouw van de nieuwe voetgangersbrug.

Budgetaire beperkingen leggen nu al hypotheek op project

Na een tussenkomst van raadslid Renaat Rijnders (N-VA) bleek er nog een gevoelig angeltje in het dossier te zitten. Parkeren langs de gewestwegen in de buurt van het station zou sterk ingeperkt worden. Het schepencollege besliste ondertussen  al dat de Gilbert Cluckersstraat blauwe zone wordt. Het alternatief voor dat wildparkeren is de nog te bouwen parkeergarage maar die zal allicht niet gratis zijn. Het is aan de NMBS om daarover te beslissen. De parkeerbehoefte is nu reeds groter dan de capaciteit van het parkeerhuis. In de omgeving van het station verdwijnen nog een aantal parkeerplaatsen. Onder meer het Zwartebeekplein krijgt een herbestemming. De flankerende maatregelen om mensen uit de ruimere omgeving  op de fiets te krijgen zal dus sterk moeten aangemoedigd worden. Op zich is dat een goede zaak maar het blijft een vreemde keuze om een parkeerhuis te bouwen dat op dit moment al een te lage capaciteit heeft. De behoefte zal immers nog stijgen omdat de aanzet voor een gemengd mobiliteitsmodel met een combinatie van eigen vervoersmiddelen en openbaar vervoer, algemeen maatschappelijk populairder wordt. Het parkeerhuis zou ook een uitstekende hub kunnen zijn om inrijdend verkeer naar het centrum te vermijden. Er komt dan wel beweging in een cruciaal dossier maar de keuze om budgetair te beknibbelen en niet te kiezen voor een toekomstgerichte visie, lijkt nu al een hypotheek te leggen de oplossing.

Het stadsbestuur van Diest keurde het addendum aan het masterplan maandagavond goed. Alle andere betrokken partijen in het dossier moeten zich ook nog buigen over deze  principiële keuzes. 

One comment

 • In naam van de stad Diest zouden wij graag willen reageren op uw artikel op Hola Hageland over de stationsomgeving in Diest naar aanleiding van de gemeenteraad gisteren.

  Het is erg jammer dat het artikel niet meer focust op het feit dat er na al die jaren een door de betrokken partijen gedragen voorstel/scenario op tafel ligt. En deze partijen de parkeerproblematiek en verkeersstromen gaan aanpakken.

  Graag willen wij een aantal zaken nuanceren:

  – In het artikel wordt het studiebureau BUUR, auteur van het masterplan in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, geciteerd als ‘een studiebureau blind voor de maatschappelijke trends en geen rekening houdend met de groeiende parkeerbehoefte’. Dit is een onterechte stelling. Op het moment dat BUUR het masterplan heeft opgemaakt en het ook door de diverse partijen werd goedgekeurd was er nog geen idee/sprake over de nieuwe bocht (spoor) rond Leuven, waardoor pendelaars sneller met de trein van Diest tot in Brussel zouden geraken. Deze ‘nieuwe bocht’ heeft gezorgd voor een enorme verhoging van pendelaars die met de wagen tot het station van Diest komen. Ook het invoeren van het betalend parkeren aan het station van Hasselt heeft gezorgd voor nog meer aantrek van pendelaars met de wagen uit het Limburgse. In het masterplan werd een pendelparking voorzien ten noorden van het spoor in de talud voor ongeveer 836 parkeerplaatsen, maar het masterplan liet ook een uitbreiding mogelijk ten zuiden van het spoor op de huidige parking (ondergronds onder bovengrondse ontwikkelingen) of onder het stationsplein voor een 300-tal parkeerplaatsen. Dus er werd wel degelijk rekening gehouden met toekomstige trends ed.
  – De NMBS voert een beleid in al haar stationsomgevingen en stemt dit ook (fasegewijs) op elkaar af, ook voor de stationsomgevingen rond Diest. Dit maakt onder andere dat de capaciteit van 1.260 wagens, in het voorkeursscenario, moet volstaan. Daarbij is het aantal van 1.406 plaatsen niet de behoefte of de nood. De behoefte of de nood is gelegd op die 1.260.
  Het huidige aanbod, zowel officiële parkeerplaatsen als niet-officiële parkeerplaatsen (door wild-parkeren, berm-parkeren) ligt momenteel op ongeveer 1.170 parkeerplaatsen (Zwarte Beekplein meegerekend). Bij de goedkeuring van het addendum en dus de keuze om de pendelparking (parkeergebouw) niet meer in de noordelijke talud maar op de huidige parking van de NMBS te plaatsen horen ook een aantal randvoorwaarden die nog verder technisch in ontwerpfase worden verfijnd. Bij de keuze van dit scenario is iedere partij het er over eens dat er tegelijk moet ingezet worden op het voorzien van voldoende en comfortabele fietsenstallingen, het verbeteren van de bereikbaarheid van de perrons (voetgangersbrug met rechtstreekse toegangen naar de perrons), het garanderen van veilige fietsroutes van en naar het station, een aangepast parkeerbeleid voor de omgeving, … .
  – De locaties voor de fietsenstallingen zijn één ten noorden van het spoor en twee ten zuiden van het spoor met minstens een noodzakelijke verdubbeling van het huidige aanbod (huidige aanbod is ong. 450 fietsstalplaatsen). Het juiste aantal en de verspreiding van dit aantal wordt nog onderzocht in de ontwerpfase. In het voorkeursscenario gaat het om het principe.
  – Het is de stad die samen met de VMM de aanleg van de fietssnelweg voorbereidt (VMM omdat er tegelijk oeveraanpassingen zullen gebeuren). Als het plan klaar is zal de stad hiervoor subsidies aanvragen bij de provincie.
  – Het voorgestelde voorkeursscenario stelt dat er in dit scenario in functie van een naar capaciteit voldoende pendelparking, een veilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersmodi en een verbeterde mobiliteit best een halve knip gerealiseerd wordt ter hoogte van de Turnhoutsebaan. Het voorkeursscenario zal tijdens de werkgroepen en ontwerpfase nog verder verfijnd worden op volgende aspecten:
  o het exact aantal parkeerplaatsen
  o de juiste locatie en de rijrichting van de halve knip
  o doorstromingsmaatregelen (met in het bijzonder voor het openbaar vervoer)
  o organisatie van kiss & ridezones

  De subtitel ‘budgettaire beperkingen leggen nu al hypotheek op project’ is dus onterecht. Er ligt een duurzaam scenario voor de toekomst op tafel. Het nieuwe parkeerhuis heeft geen te lage capaciteit op basis van al de huidige beschikbare informatie. Het beleid van de NMBS, zoals hierboven al deels aangehaald, zal of moet er zelfs voor zorgen dat de behoefte (voor de pendelparking) daalt, nl. stimuleren van fiets, bus, carpooling, kiss & ride alvorens de trein als tweede vervoersmiddel te nemen, en dus niet de wagen, een opdracht voor alle betrokken partijen in deze omgeving.

Geef een reactie