Provincie weigert vergunning windturbines in Hoegaarden

De provincie Vlaams-Brabant heeft de vergunningsaanvraag voor het bouwen en uitbaten van windturbines in Hoegaarden geweigerd. De aanvraag werd ingediend door Electrabel en gaat over 4 windturbines met een maximale tiphoogte van 150 meter.

​De vergunningsaanvraag werd in mei 2022 ingediend en werd volledig en ontvankelijk verklaard. In augustus werd een gewijzigde projectinhoud ingediend. Tijdens de twee openbare onderzoeken werden 570 bezwaren ontvangen.
​Na een adviesronde en een grondig onderzoek heeft de provincie Vlaams-Brabant beslist de aanvraag te weigeren. De reden is dat de mogelijke schadelijke gevolgen voor de natuur en de omgeving onvoldoende onderzocht werden. ​

Volgens gedeputeerde Bart Nevens bracht de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) een unaniem ongunstig advies uit. De POVC stelt immers dat de leidraad voor risicoanalyse en monitoring voor de effecten van windturbines op vogels in Vlaanderen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) niet correct werd toegepast.

In de ‘Natuurtoets’ ontbreken daardoor essentiële gegevens over de trekroutes van vogels en vleermuizen op het terrein. Daardoor is de inschatting en de beoordeling van de mogelijke negatieve effecten niet correct gebeurd.

Volgens gedeputeerde Bart Nevens werden de mogelijk schadelijke gevolgen op zeldzame en beschermde soorten zoals de grauwe en blauwe kiekendief, de veldleeuwerik of de patrijs onvoldoende onderzocht. Het dossier doorstaat daarom de Natuurtoets niet omdat er niet met zekerheid aangenomen kan worden dat het project geen vermijdbare schade zal veroorzaken.

Het projectgebied is bovendien gelegen in een gebied dat valt onder de ‘soortenbeschermingsprogramma’s voor akkervogels’. Daardoor moeten er maatregelen genomen worden om de populaties te behouden of te versterken. Door de ontbrekende informatie kan onmogelijk beoordeeld worden of het project verenigbaar is met de soortenbeschermingsprogramma’s.
​Het projectgebied ligt ook op 650 meter van vlakbij VEN-gebied ‘De Hoegaardse Valleien’. Ook het Meldertbos, dat een onderdeel is van het Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’ ligt op 2,7 km van het projectgebied.

De vele bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend bevestigen dat er grote ongerustheid leeft bij de omwonenden over de impact op de natuur en landschap, de geluidsoverlast en de veiligheid. Een breed en gefundeerd onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de omgeving ontbreekt.

Daarom hebben we, vanuit het voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsprincipe en rekening houdend met het Natuurdecreet, beslist de aanvraag te weigeren, laat gedeputeerde Bart Nevens nog weten.

Geef een reactie