Gemeenteraad Aarschot herschikt bevoegdheden van Geert Schellens

Op zondag 7 augustus overleed tweede schepen en gemeenteraadslid van Aarschot Geert Schellens. De gemeenteraad van Aarschot heeft op donderdag 8 september de bevoegdheden en het mandaat van Geert Schellens opnieuw verdeeld en toegekend.

Geert Schellens was bevoegd voor Onderwijs, Sport, Werk, Welzijn, Gezin en Senioren. Zijn plaats als tweede schepen wordt ingenomen door Nicole Van Emelen. Zij neemt alle bevoegdheden van Geert Schellens over behalve sport, dat naar zesde schepen Kurt Lemmens gaat. Verder neemt Nicole Van Emelen ook de bevoegdheden voor armoedebestrijding, gelijke kansen, diversiteit en integratie over van Kurt Lemmens.

Hanne Goossens werd aangesteld als gemeenteraadslid.

Een overzicht van alle bevoegdheden

Gwendolyn Rutten, burgemeester:
• Veiligheid en brandweer
• Communicatie
• Inspraak, participatie, wijk- en buurtwerking
• OCMW
• Financiën, begroting, AGB (voorzitter)
• Cultuur, toerisme, onroerend erfgoed en evenementen
• Externe relaties

Bert Van der Auwera, eerste schepen:
• Economie en investeringen
• Patrimonium
• Kerkfabrieken
• Ruimtelijke ordening
• Stadsvernieuwing
• Wonen
• Energie en klimaat
• Leefmilieu

Nicole Van Emelen, tweede schepen:
• Onderwijs (inclusief deeltijds kunstonderwijs)
• Werk (reguliere en sociale tewerkstelling)
• Welzijn, gezin en senioren
• Armoedebestrijding
• Gelijke kansen, diversiteit en integratie

Annick Geyskens, derde schepen:
• Burgerzaken
• Administratieve vereenvoudiging (ICT en digitalisering)
• Openbaar ambt en vorming
• Personeel
• Onthaal
• Dierenwelzijn

Gerry Vranken, vierde schepen:
• Openbare werken
• Waterbeheersing
• Technische zaken
• Groenonderhoud
• Landbouw
• Afval
• Begraafplaatsen

Stef Van Calster, vijfde schepen:
• Mobiliteit (incl. verkeersveiligheid en parkeerbeleid)
• Toegankelijkheid
• Jeugd

Kurt Lemmens, zesde schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst:
• Kermissen en carnaval
• Sport
• Ontwikkelingssamenwerking

Geef een reactie