Abdijhoeve als piekbelaster beschouwen is onzin volgens schepencollege

Het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem adviseert negatief over het PAS (Programmatisch Aanpak Stikstof) maar in dat advies gaat het college zeer uitgebreid in op de situatie van het landbouwbedrijf van Abdij Averbode. Dat bedrijf zou in principe in 2025 moeten sluiten omdat het op basis van de PAS-normen als een piekbelaster wordt gecatalogeerd. Die lijst met piekbelasters werd al in 2015 opgemaakt maar de Norbertijnen werden daar nooit van op de hoogte gebracht. Straffer nog, ze investeerden bijna 2,5 miljoen euro in de modernisering van het bedrijf.

Het schepencollege wijst er in het advies op dat het landbouwbedrijf van abdij Averbode volledig zone-eigen gelegen is. In 2015 hebben de Norbertijnen het bedrijf helemaal gemoderniseerd. De totaal versleten en aftandse stal werd gesloopt en vervangen door onder meer een ultramoderne melkveestal, een grasopslagloods, een machineloods en een aantal krachtvoedersilo’s. Die investering bedroeg net geen 2,5 miljoen euro en ze gebeurde onder meer om de stikstofuitstoot te beperken en het dierenwelzijn te verhogen. Veel beter kan een koe het overigens niet hebben. Ze kiezen zelf of ze in de stal blijven of buiten gaan grazen. Melken gebeurt volautomatisch en wanneer dat gebeurt kiezen de dieren ook zelf. De dieren worden ook permanent gemonitord. Als een koe ziek is wordt dat snel opgemerkt.

Investeringen krijgen unaniem gunstig advies

Die investering werd destijds door het schepencollege vergund en daarbij werd advies gevraagd aan verschillende hogere instanties. Onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer, Onroerend Erfgoed en het departement landbouw en Visserij gaven een gunstig advies, in bepaalde gevallen weliswaar voorwaardelijk maar aan die voorwaarden werd telkens correct voldaan. Ook het gemeentebestuur van Tessenderlo gaf een gunstig advies.

Het nieuwbouwgedeelte van de boerderij omvat meer dan 50% van het originele volume van het bedrijf. Daarom moest ook Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant advies geven. Dat deden ze echter niet binnen de voorziene wettelijke termijn van dertig dagen. Dat gebeurt wel vaker als de dienst geen aanleiding ziet om opmerkingen te maken waardoor het advies als gunstig wordt beschouwd.

Niet alleen het gemeentebestuur van Scherpenheuvel-Zichem moest zich destijds uitspreken over de vergunning. Ook de deputatie van de provincie deed dat en ook zij hebben dat advies gemotiveerd na raadpleging van een aantal bevoegde hogere instanties.

  • Het Departement Ruimte, afdeling Adviseren en Participeren Lokaal bracht stilzwijgend gunstig advies uit.
  • De Vlaamse Milieumaatschappij adviseerde het dossier gunstig op uitzondering van de grondwaterwinning.

De Provinciale Milieuvergunningencommissie bracht uiteindelijk op 5 november 2014 unaniem een gunstig advies uit.

Natuur en Bos adviseert expliciet gunstig

Opmerkelijk. In het advies van het Agentschap Natuur en Bos staat expliciet (en we citeren letterlijk) dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma mits het nemen van de milderende maatregelen geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling. De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd. Dit alles na extra maatregelen inzake mestbehandeling en verwerking.

Abdijhoeve als piekbelaster omschrijven is onzin

Alle adviezen van de hogere overheden waren dus gunstig waardoor de Norbertijnen te goeder trouw de nodige investeringen hebben gedaan. Het schepencollege stelt nu vast dat de visie op 7 jaar tijd blijkbaar fundamenteel veranderd is. Zowat alle diensten die de vergunning destijds hebben geanalyseerd, hebben er gunstig over geoordeeld. De toepassing van de geplande PAS-regelgeving zou dus de mening van zowat alle bevoegde experts onderuit halen. Het college vraagt zich dan ook af hoe je enkele jaren later plots een piekbelaster kan worden met een bedrijf van amper 100 koeien die dan ook nog op een zeer uitgestrekt domein lopen.

Het schepencollege wijst er ook op dat het landschap rond de hoeve een product is van de jarenlange investeringen die onder meer de abij en de familie De Merode, samen met een reeks partners van het landschapsherinrichtingsproject, hebben gedaan. Het college schuwt het niet om straffe taal te gebruiken en noemt de bewering dat de hoeve een significante impact heeft op de stikstofhuishouding in Averbode Bos & Heide gewoon onzin. Het is voor het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem aangewezen om een fase van ijking te voorzien waarbij de situatie in detail wordt bekeken. Dat zal volgens het college duidelijk maken dat de abdijhoeve geen piekbelaster kan zijn.

One comment

  • Goed gedaan. Stop de onzin… De NVA heeft de pedalen kwijt… Terwijl de NVA stad HET stad Antwerpen laat vervuilende cruise schippen aanmeren op 1km van een drukke bewolkt stad . De hypocrisie van de NVA… De maskers vallen af…

Geef een reactie