Schepencollege Scherpenheuvel-Zichem adviseert negatief over stikstofakkoord

Het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem heeft 35 bezwaren en opmerkingen ontvangen in het kader van het openbaar onderzoek over de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS) Die bezwaren konden ingediend worden tot 14 juni 2022. Onder meer op basis hiervan brengt het schepencollege een negatief advies uit over het PAS.

Het schepencollege motiveert dat negatief advies onder meer op het feit dat zowat iedere dag wel nieuwe gegevens en aannames opduiken over het PAS. Die volatiliteit en de onduidelijkheid maakt het moeilijk om een goed onderbouwde analyse te maken van de parameters die gehanteerd worden terwijl het PAS toch erg zware impact heeft voor een aantal betrokken bedrijven.

Verder voert het college aan dat het onmogelijk is om te beoordelen wat het uiteindelijke resultaat zal zijn van de maatregelen die het PAS zal hebben. Sterker nog, het college twijfelt er zelfs aan dat het PAS een wezenlijk verschil zal maken.

Het schepencollege merkt verder op dat het PAS de rechtszekerheid voor jonge landbouwers onderuit haalt. Een landbouwbedrijf starten of moderniseren vergt een zware investering waar vaak een stevig krediet op lange termijn voor nodig is. Het PAS maakt de beoordeling van de kredietwaardigheid moeilijker, ook al omdat het voorgestelde wettelijke kader een tussentijdse monitoring van het PAS doet uitschijnen. Die tussentijdse bijsturing van de maatregelen kan een sterke impact hebben op de bedrijfsvoering en dus op de mogelijkheid om het krediet correct terug te betalen.

Het schepencollege heeft ook bedenkingen bij de vergoedingen die worden vooropgesteld in het kader van de toepassing van een nulbemesting of natuurherstel of voor landbouwers die moeten stoppen. Er worden wel cijfers geciteerd maar het is niet helemaal duidelijk hoe die zullen toegepast en uitgekeerd worden.

Er is al heel wat trammelant gemaakt over het PAS en bevoegd minister Zuhal Demir blijft erg forse uitspraken doen over de stikstofregeling. Het is belangrijk om toch even te onderstrepen dat er nog helemaal geen definitief wettelijk kader is. Binnen de Vlaamse regering was er wel een akkoord maar het lijkt erop dat dit nog fors zal bijgestuurd worden. Na het openbaar onderzoek hebben de adviesverlenende instanties 105 dagen om het voorgestelde regelgevend kader te beoordelen. Alle bezwaren en opmerkingen moeten ook geëvalueerd worden. De uiteindelijke beslissing schuift daardoor gevaarlijk dicht naar de volgende verkiezingen. Het PAS lijkt op die manier een erg gevoelig politiek dossier te worden.

One comment

  • Mondelaers Omer

    Indien inderdaad kan bewezen worden dat er overbemesting is en daardoor het milieu in gevaar komt moeten er misschien spijtig genoeg dringende maatregelen genomen worden voor het definitief te laat is.Maar moet dat dan alleen op de kap van de boerderijen hier?Als heel de wereld last heeft van de klimaatopwarming moeten er over heel de wereld maatregelen genomen worden en dat zal wel een schier onmogelijke zaak worden.Overschakelen hier naar landbouwgewassen zal ook moeilijk worden omdat in Vlaanderen de landbouwgrond er niet helemaal geschikt blijkt te zijn.Naar mijn mening werd reeds in de vorige eeuw door belanghebbende en winstbeluste organisaties de vleesproductie dermate opgedreven dat het teveel moest uitgevoerd worden en de winst hoofdzaak werd.Nu gaan afbouwen is wellicht een noodzakelijk kwaad maar dan mag de gedachte er achter niet alleen politiek gezien worden en recreatiegebied beschermen niet een aanleidng zijn..Dan dienen ook de getroffen landbouwbedrijven financieel geholpen om de eventuele reconversie te overleven.Andere zelfstandige bedrijven of eenmanszaken (ondanks soms goede inzet en bedoelingen)houden er ook noodgedwongen mee op als hun zaak niet meer rendeert door buitenlandse concurrentie en staan ook dikwijls in de kou met de schulden er bovenop….

Geef een reactie