Provinciebaan en Tiensesteenweg Bekkevoort worden 8 maanden afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Provinciebaan en Tiensesteenweg (N29) in Bekkevoort in Kortenaken. De werken zijn opgesplitst in twee zones, zodat voorbereidende grondwerken en nutswerken (zoals het verplaatsen van leidingen van gas en elektriciteit) de wegenwerken een stuk voor zijn. Door de aannemer van Wegen en Verkeer kan er dan bijvoorbeeld al in de andere zone in de bermen gewerkt worden. De werken lopen vanaf de zomer 2020 tot aan de zomer van 2021.

Veilig verkeer op Provinciebaan en Tiensesteenweg

Wegen en Verkeer vernieuwt een deel van de Provinciebaan en Tiensesteenweg in Kortenaken en Bekkevoort, tussen het op- en afrittencomplex van Bekkevoort aan de E314 (nr. 24) en de gemeentegrens met Glabbeek. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan en de Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat worden vernieuwd en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers.

De werken op de Provinciebaan en Tiensesteenweg worden in twee zones uitgevoerd.

 • Zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de Provinciebaan/Tiensesteenweg (N29)
 • Zone 2: Provinciebaan tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan
Situeringskaart zone 2 Provinciebaan Tiensesteenweg
Werken duren een jaar

Wegen en Verkeer volgt de timing van de werken van de nutsmaatschappijen en Aquafin. Dat wil zeggen dat er door de aannemer in verschillende zones tegelijkertijd gewerkt kan worden. Hieronder volgt een overzicht van de fasering van de werken.

Werken in zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan tot aan de Eindestraat
 • 10 augustus – 4 september 2020: voorbereidende werken
 • September – november 2020: verplaatsen nutsleidingen gelijktijdig met aanleg van riolering in wegenis en bermen, inclusief de aanleg van een nieuwe koker voor de Bansbroekbeek en de Begijnenbeek.
 • November – december 2020: herinrichting weg
  • Aanleg wegdek met linkse afslagstroken
  • Vrijliggende fietspaden 
  • Vernieuwde bushaltes en veilige oversteekplaatsen
  • Plaatsing verkeerslichten
 • Voorjaar 2021: afrondende werkzaamheden en nieuwe toplaag asfalt (indien de weersomstandigheden dat toelaten)
Hinder en omleidingen in zone 1

Tijdens deze werken, van 10 augustus tot en met maart 2021, wordt de zone volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De zone wordt 8 maanden lang afgesloten omdat:

 • Het kruispunt en het hele wegdek, inclusief fundering, volledig worden opgebroken.
 • De aanleg van de riolering, de plaatsing van de koker van de Begijnenbeek, het verplaatsen van de nutsleidingen, het aanleggen van de wegenis en de fietspaden, tijd en ruimte vragen.
 • Er pas in het voorjaar van 2021 een toplaag asfalt binnen deze zone kan aangebracht worden. Op de onderlaag mag er niet gereden worden om schade aan deze onderlaag te voorkomen.

Ook lokaal verkeer kan het kruispunt van de Klipgaardestraat, de Halensebaan en de Eindestraat niet oversteken. Op de kaart hieronder ziet u welke 3 zijstraten afgesloten zullen zijn.

Zone 1: Situatie na de werken

Na de ingrijpende grondwerken, riolerings- en nutswerken wordt het regen- en afvalwater gescheiden afgevoerd in Kortenaken. Onder het kruispunt kan de Begijnenbeek vlot doorstromen via de nieuwe koker. Wateroverlast is tot een minimum beperkt door de vernieuwde kopmuren. Waar mogelijk zijn de grachten ook zoveel mogelijk open gelaten.

Deze eerste werfzone, van aan het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan, de Klipgaardestraat tot aan de Eindestraat, wordt veiliger ingericht. Het kruispunt krijgt een regeling met verkeerslichten en wordt iets breder. Een linkse afslagstrook op de middenberm van de Tiensesteenweg laat het verkeer vlotter en veiliger afslaan naar zowel de Klipgaardestraat als de Halensebaan. Zebrapaden en fietsoversteekplaatsen worden beveiligd met verkeerslichten zodat fietsers en voetgangers veilig de weg kunnen oversteken. Beide bushaltes aan het kruispunt worden vernieuwd en liggen dichtbij de nieuwe zebrapaden.

Werken in zone 2: Provinciebaan vanaf kruispunt Klipgaardestraat tot aan de op- en afrit Bekkevoort (E314)
 • Augustus – oktober 2020: voorbereidende grondwerken, fietspaden en boordstenen aan beide zijden van de weg worden opgebroken. Opritten zijn toegankelijk in deze periode door steenslag.
 • Eind september – maart 2021: verplaatsen nutsleidingen
 • Oktober 2020 – zomer 2021: 
  • Vrijliggende fietspaden, afwerken bermen
  • Nieuwe kopmuren en inbuizingen, grachtreiniging
  • Inritten toegankelijk maken waar mogelijk
 • Zomer 2021: nieuwe toplaag asfalt (zie hieronder)
Hinder en omleidingen in zone 2

Dit deel van de weg is eveneens 8 maanden lang volledig afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de op- en afrit Bekkevoort en het kruispunt Klipgaardestraat.  Ook het kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de N29 blijft afgesloten.

Na de werkuren zullen opritten toegankelijk zijn waar mogelijk, door steenslag.

Belangrijke info voor plaatselijk verkeer:

 • De Eugeen Coolsstraat blijft voor plaatselijk verkeer toegankelijk.
 • Op verschillende momenten is het onmogelijk om de oprit van de woning te bereiken met de wagen:
  • Bij sleufwerken en de (ver)plaatsing van nutsleidingen
  • Bij het trekken van de afvoergoot en de boordsteen
  • Bij de aanleg van de fietspaden

Er zal steeds communicatie zijn over de timing en de implicatie van deze werken. Ook kan u steeds contact opnemen met de bereikbaarheidsadviseur.

 • Om aan de grachten te kunnen werken en aanpassingen te doen zal de begroeiing of omheining naast de gracht tijdelijk weggenomen worden indien ze belemmerend zijn voor de werken.

Tijdens de werken zullen er ook omleidingsroutes van toepassing zijn

 • Er is een bovenlokale omleiding voor het doorgaand verkeer tussen Tienen en Diest via de E314 en de Rijksweg (N223). 
 • Lokaal verkeer wordt telkens via de Staatsbaan (N2) omgeleid vanuit de oost- en westkant van de Provinciebaan:
  • Oostelijke omleiding via de N2 > Zandstraat > Dorpsstraat > Minnestraat > Struikstraat > Rijnrode > Halensebaan > N29
  • Westelijke omleiding via de N2 > Oude Tiensebaan > Tiensebaan > Stationsstraat > Kapellenstraat > Rode > Dries > Steenbergestraat > Pamelenstraat > N29

Om de hinder op die routes te beperken nemen de gemeentebesturen van Kortenaken en Bekkevoort enkele milderende maatregelen. Zo werden er al voorbereidende herstellingswerken uitgevoerd. Daarnaast worden ook enkele snelheidsremmende maatregelen genomen en zal de politiezone Hageland snelheidscontroles uitvoeren op de omleidingsroutes. Op sommige locaties worden tonnagebeperkingen ingevoerd om  sluipverkeer te vermijden.

Zone 2: situatie na de werken

Ook op de Provinciebaan in Bekkevoort worden gescheiden fietspaden aangelegd waar mogelijk, worden de kopmuren vernieuwd en de grachten gereinigd om wateroverlast tegen te gaan. 

Toplaag asfalt over 4 km op het einde van de werken

Na de werken in zone 1 en 2 wordt er een nieuwe toplaag asfalt aangelegd, van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot en met de gemeentegrens met Glabbeek. Zo wordt het rijcomfort over 4 kilometer aanzienlijk verbeterd en vermindert de geluidshinder voor omwonenden tussen Bekkevoort en Glabbeek. Deze werken worden uitgevoerd tegen de zomer van 2021.

One comment

 • Ghislain Briers

  In dezelfde periode zijn er werken op het traject Halense baan , Rijnrode , Struikstraat , Dorpsstraat Assent , dus van uit waanrode de meest voor de hand liggende route om de N 29 te vermijden .
  Coördinatie op zijn Belgisch ( of op zijn Vlaams ) . Om in Diest te geraken zullen we praktisch over Halen of over Glabbeek moeten rijden . En hoe het zwaar verkeer uit richting Tienen naar de E314 zal moeten , heb ik niet direct een goede oplossing in gedachten .

  Briers Ghislain , gepensioneerd vrachtwagenchauffeur

  Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Geef een reactie