Mogelijkheden voor collectief warmtenet in Diest

De provincie Vlaams-Brabant laat een tiental verkennende warmtenetscreenings uitvoeren in verschillende regio’s. De screenings moeten kansen voor projecten over collectieve warmte blootleggen. Onder meer in Diest blijkt potentieel te zijn voor zo’n collectief warmtenet.

Een warmtenet verdeelt duurzame warmte via een collectief systeem. Zo kan er bijvoorbeeld groene warmte uit biomassa of restwarmte van datacentra of industriële activiteiten verspreid worden naar naburige gebouwen. Zo moeten deze gebouwen niet meer met gas of stookolie verwarmd worden, waardoor we hun CO2-uitstoot verlagen.

Het belang van collectieve warmtesystemen bij ruimtelijke ontwikkelingen blijft toenemen. Om de klimaatdoelstellingen tegen 2040 te halen, zijn duurzame warmtesystemen een absolute prioriteit. Een verkennende warmtenetscreening is een snelle scan van kansen voor collectieve warmteprojecten. Dit zijn projecten waarin de verwarming van gebouwen niet meer individueel, maar collectief georganiseerd is.

Een warmtenetscreening is de schakel tussen verborgen kansen op terrein en de eventuele opstart van een warmteproject. De resultaten ervan zijn bedoeld als opstap naar een eventuele samenwerking tussen mogelijke partners en een meer diepgaande haalbaarheidsstudie.

Recent werd, in samenwerking met de stad, de studie in Diest afgerond. Uit deze screening bleek dat er potentieel aanwezig is. Het berekende rendement was momenteel echter nog te laag om op korte termijn een warmteproject te realiseren. Ook in Aarschot is de provincie op dit moment actief op zoek naar duurzame warmte.

In Diest zijn de warmtevraag, het warmteaanbod en mogelijke verbindingen tussen beiden onderzocht om kansrijke zones voor de aanleg van collectieve warmtesystemen of warmtenetten op te sporen. Dit biedt een mooi vertrekpunt om een deel van de warmtevoorziening te vergroenen en om in te zetten op hernieuwbare energie. Het centrum van de stad heeft enkele kenmerken die typisch de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem ondersteunen.

Warmtekrachtkoppeling in samenwerking met het ziekenhuis lijkt een goede transitie-warmtebron voor de eerste fase van het warmtenet. Daardoor kan 20% van de primaire energie bespaard worden. Dat geeft een daling van 490 ton CO2 per jaar.  

De studie maakt duidelijk dat er een basis is voor een warmtenet in Diest, en dat zonder meerkost. Daardoor wordt een verdere uitrol van een stadsbreed energiesysteem , op termijn gevoed door een hernieuwbare warmtebron, mogelijk. Bij de integratie van deze bron wordt dan in één klap alle verwarming van de aangesloten gebruikers klimaatneutraal.

Vlaams-Brabant streeft ernaar om klimaatneutraal te zijn tegen 2040. Dat kan onder meer door gebouwen duurzamer en efficiënter te verwarmen. Een recente klimaatstudie voor de provincie wees uit dat er nog veel klimaatwinst te rapen valt op het vlak van gebouwenverwarming.

Geef een reactie