Heraanleg Duracell-rotonde start begin augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 3 augustus 2020 met de voorbereidende werkzaamheden langs de rotonde en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot. Begin dit jaar communiceerde Wegen en Verkeer dat de werkzaamheden werden uitgesteld tot de zomer van 2020, omdat er overleg nodig was met de lokale besturen over de fasering van de werken en de minderhinder-maatregelen.

Volgens de aangepaste planning starten de werken begin augustus met de voorbereidingen van de nutsbedrijven, die tot begin oktober hun leidingen zullen verplaatsen. In oktober start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegenwerken, die ongeveer één jaar zullen duren. Samen met de gemeentebesturen heeft Wegen en Verkeer er alles aan gedaan om tot een planning en een uitvoeringsmethode te komen die de hinder zoveel mogelijk beperkt.

Voorbereidende rooiwerken vanaf augustus

Vooraleer de effectieve nuts- en wegenwerken kunnen starten, worden er op bepaalde plaatsen langs de Ter Heidelaan en de rotonde bomen en struiken gerooid.  Deze werken mogen enkel plaatsvinden buiten de schoontijd, de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vogels broeden. De aannemer had in het voorjaar van 2020 onvoldoende tijd om de voorbereidende rooiwerken voor de start van het broedseizoen af te ronden. Daarom worden de werken nu op 3 augustus aangevat. 

 Nutswerken tot begin oktober

Alvorens Wegen en Verkeer haar werkzaamheden aan de riolering en het wegdek kan aanvatten, moeten de nutsbedrijven de bestaande nutsleidingen voor elektriciteit, telecom, gas … verplaatsen en eventueel vernieuwen. Dit is nodig om voldoende ruimte vrij te maken voor de nieuwe weginfrastructuur. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten van zodra de rooiwerken zijn uitgevoerd en duren tot begin oktober 2020. 

Wegen en Verkeer werkt tot najaar 2021

In oktober start Wegen en Verkeer met riolerings- en wegeniswerken die ongeveer één jaar zullen duren. Met dit project wil Wegen en Verkeer de rotonde beter bestand maken tegen het zwaar verkeer en de Ter Heidelaan veiliger maken voor auto’s en fietsers. Zowel de rotonde als de drie armen ervan, krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Dit moet de rotonde sterker maken. Daarnaast vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Ter Heidelaan en maakt het de gewestweg veiliger voor autoverkeer, door een aanpassing van de bocht tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg. Fietsers krijgen over de volledige lengte van de projectzone gescheiden fietspaden. 

Werken in 5 fasen vermindert de hinder

Samen met de nutsbedrijven zal Wegen en Verkeer de werkzaamheden uitvoeren in 5 grote fasen. De voorbije maanden werd de fasering met de stad Aarschot en de gemeente Begijnendijk afgestemd om de hinder voor alle handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Wegen en Verkeer communiceert de komende dagen en weken naar de andere omliggende bedrijven en omwonenden in de ruimere omgeving. 

Volgens de huidige planning starten de werken in de zomer van 2020. De werken worden in vier fases opgesplitst, de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen, fase 0, niet inbegrepen. Tijdens elke fase zorgt Wegen en Verkeer telkens voor een maximale bereikbaarheid van de ondernemingen en woningen in de werfzone. 

R25 Ter Heidelaan: faseringskaart waarop voorbereidende werken en bijbehorende vier fases staan aangeduid

Werken door de nutsmaatschappijen

In fase 0 voeren de nutsmaatschappijen de volgende werken uit:

 • De nutsmaatschappijen vernieuwen en verplaatsen nutsleidingen onder de fietspaden en bermen aan de noordzijde van de rotonde en aan de noordzijde van de Ter Heidelaan, tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan.
 • De nutsmaatschappijen leggen ook een wachtbuis aan onder de Aarschotsesteenweg.

Deze werken duren 2 maanden en worden uitgevoerd vanaf 3 augustus tot en met 1 oktober.

Fase 1: Kruispunt Betekomsesteenweg tot kruispunt Nijverheidslaan

Tijdens fase 1 worden er ook nutswerken uitgevoerd aan het fietspad, aan de noordkant tussen de Nijverheidslaan en de Kleine Mechelsebaan.

In fase 1 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • De huidige weginfrastructuur wordt opgebroken
 • Er wordt nieuwe riolering aangelegd die wordt aangesloten op de Nijverheidslaan
 • Bovengrondse weginfrastructuur wordt vernieuwd
 • Voor fietsers wordt er een tijdelijke asfaltstrook aangelegd vanuit Begijnendijk na de nutswerken

Deze werken duren ongeveer 5 maanden en worden uitgevoerd van oktober 2020 tot eind februari 2021.

Voordelen van fase 1

 • Werken minder weersgevoelig dan betonwerken aan de rotonde
 • Duracell-rotonde blijft open, ook voor fietsverkeer
 • Handelaars in de werfzone blijven maximaal bereikbaar
 • De oversteek voor fietsers aan de Betekomsesteenweg blijft altijd open
Fase 2: Kruispunt Nijverheidslaan tot kruispunt Kleine Mechelsebaan

In fase 2 voeren de nutsmaatschappijen de volgende werken uit:

 • De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen de nutsleidingen onder de fietspaden en bermen tussen de Nijverheidslaan en de Liersesteenweg (N10)

In fase 2 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • De toplaag en onderlaag asfalt wordt opgebroken tussen de Nijverheidslaan en de Kleine Mechelsebaan
 • De onderlaag en toplaag asfalt worden vernieuwd en er worden wegmarkeringen aangebracht

Deze werken duren ongeveer 4 maanden en worden uitgevoerd van eind februari 2021 tot en met begin mei 2021.

Voordelen van fase 2

 • Doorgaand verkeer van Liersesteenweg in de richting van de rotonde blijft mogelijk
Fase 3: Kruispunt Betekomsesteenweg tot kruispunt Liersesteenweg

In fase 3 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • Er worden asfalterings- en markeringswerken uitgevoerd
 • Er worden veiligheidsstootbanden naast de fietspaden geplaatst

Deze werken duren 4 nachten en worden uitgevoerd in de week van 7 tot en met 13 mei 2021.

Fase 4: Rotonde Ter Heidelaan tot kruispunt Betekomsesteenweg

In fase 4 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

 • De infrastructuur aan de rotonde wordt opgebroken
 • De rotonde wordt heraangelegd in doorlopend gewapend beton
 • De bovengrondse weginfrastructuur wordt vernieuwd

Deze werken duren vier maanden en worden uitgevoerd van augustus 2021 tot november 2021.

Voordelen fase 4

 • De rotonde wordt 4 maanden afgesloten (in plaats van 8 maanden)
 • De werken worden uitgevoerd bij de start van de zomermaanden, bij minder verkeer
 • De uitharding van de beton verloopt vlotter tijdens de zomermaanden
 • De dorpsvernieuwingswerken in Begijnendijk zijn dan afgerond

Geef een reactie