Scholieren zetten impressionant en concreet standpunt over klimaatopwarming neer

Vorige donderdag liepen ongeveer 1500 scholieren mee in een klimaatmars door het centrum van Diest. “We hebben een teller geplaatst om dat aantal te bepalen”, zegt korpschef van zone Demerdal Jan Vanhauwere. De betogers slingerden ongeveer twee uur door de stad maar de organisatie was slim uitgetekend en niemand had echt lang last van verkeers- of andere hinder. Winkels bleven bereikbaar, garages werden nooit lang geblokkeerd. Dat had veel te maken met de goede samenwerking tussen de organisatoren, de stadsdiensten en de politie.

Kern van zestien neemt verantwoordelijkheid

Het groepje van een zestiental scholieren die de mars organiseerden, namen hun verantwoordelijkheid. Bij de start werden de deelnemers gevraagd om geen zwerfvuil achter te laten en om de massa, vaak erg creatieve protestborden, na de mars zeker op te ruimen. Ze drongen er ook op aan om goed aan te sluiten zodat de massa sneller kon evolueren en de verkeershinder beperkt zou blijven. Een aantal leden van die kern liepen ook, gespreid doorheen de betoging, mee met mobiele radio’s. Ze namen op die manier hun verantwoordelijkheid om zelf in te grijpen indien dat nodig zou zijn. Het was uiteindelijk niet nodig. Alles verliep bijzonder correct.

Proactieve aanwezigheid van politie

Dat geordende verloop had ook veel te maken met de positieve en proactieve aanwezigheid van de politie. Op alle kruispunten stond minstens een agent geposteerd, op de gevaarlijke punten waren combi’s aanwezig, er liepen politiemensen te voet voor en achter de betoging en er waren agenten op de fiets, die snel mobiel konden ingrijpen. De politie was ook opvallend aanspreekbaar voor de jongeren. Wij zagen korpschef Vanhauwere op een bepaald moment zelf op een vriendelijke manier in discussie gaan met wat jongeren. Die vonden die aanpak keicool.

Technische uitvoeringsdiensten grijpen preventief in

De technische uitvoeringsdiensten van de stad hadden op voorhand op alle delicate punten voorzieningen geplaatst om eventuele ongevallen te voorkomen. De oevers van de Demer op de Kaai bijvoorbeeld, waren afgezet met nadars.

Burgemeester en schepenen gaan in debat

Bij het einde van de betoging kwamen burgemeester Christophe De Graef en de schepenen Rick Brans, Maurits Vander Eyde, Pascale Vanaudenhove en Geert Cluckers de eisen van de organisatoren in ontvangst nemen. Er waren nog een paar korte speeches en daarbij nam ook Rick Brans het woord. Hij beloofde dat het bestuur de eisen van de betogers ernstig zou nemen. De kern van zestien mocht daarna mee naar binnen om die eisen wat te verduidelijken.

Eisen concreet uitgewerkt

Die eisen waren vrij concreet uitgewerkt in een document van vier pagina’s. De inhoud is zeker niet vrijblijvend voor het bestuur.

Een van de eerste eisen is bijvoorbeeld om meer vuilbakken te plaatsen. Dat klinkt simpel maar het bestuur heeft in Diest altijd gepleit om zo weinig mogelijk vuilbakken te zetten op publieke plaatsen omdat die sluikstorters zouden aantrekken. De eis dwingt het nieuwe bestuur minstens om de discussie opnieuw te voeren.

Ook de met voorbeelden onderbouwde eisen om minder papier maar ook minder plastic te gebruiken in de stad zullen een politiek standpunt vragen.

Ander systeem van stadsfietsen, autovrije zones, meer openbaar vervoer

De jongeren willen de stad alleszins vergroenen en fietsvriendelijker maken. Ze pleiten in datzelfde hoofdstuk voor een ander systeem van stadsfietsen, autovrije zones en meer toegankelijkheid voor het openbaar vervoer. Schepen Rick Brans speelde meteen in op de vraag naar stadsfietsen. De huidige blue bikes die aan het station staan zijn georganiseerd in een lussensysteem. Je moet de fietsen weer terugbrengen naar het startpunt. In de meeste centrumsteden in Vlaanderen zijn momenteel huurfietsen beschikbaar die je op verschillende punten in de stad kan achterlaten. Brans zei dat hij dat wil herbekijken.
De inrichting van autovrije zones en het meer toegankelijk maken van het openbaar vervoer zal dan weer een beleidsstandpunt vergen.
Met de vraag naar een meer fietsvriendelijker inrichting spelen de betogers, misschien onbedoeld, handig in op een programmapunt van Open Diest toen die nog in de oppositie zaten. De partij van burgemeester De Graef heeft toen zwaar ingezet op een meer fietsvriendelijker inrichting en de aanleg van fietsparkings. Open Diest zal dat punt dus, na de klimaatmars, alleszins hard moeten maken.

Collectief ploggen

In het eisenpakket staat ook een opvallend initiatief om gemeenschappelijke opruimingsmomenten te organiseren. In Diest nam Jonathan Claes vorig jaar het initiatief om te gaan ploggen. Dat zijn loop- en wandelsessies waarbij de deelnemers het zwerfvuil op het parcours opruimen. Door zulke individuele initiatieven wat meer structuur te geven kunnen die momenten uitgroeien tot een combinatie van sociaal contact, fysieke activiteit en met een propere binnenstad als resultaat.

Klimaatvriendelijke inrichting overheidsgebouwen

Het eisenprogramma haakt uiteraard ook in op de aanleg van groene zones, het stimuleren van groene daken en gevels maar de betogers stellen ook de vraag hoe het zit met de klimaatvriendelijke inrichting van de gebouwen van de stad. Bij de klimaatactie in Aarschot twee weken geleden, gaf schepen Bert Van der Auwera nog toe dat je eerst moet zorgen dat het dak van een stadsloods niet invalt alvorens je er zonnepanelen op plaatst. Van der Auwera beloofde om op dat vlak met een actieplan te komen. In Diest had schepen Brans op voorhand al een aantal voorbeelden genoemd van klimaatvriendelijk ingerichte gebouwen. Onder meer het stedelijk zwembad en de werkplaatsen tegenover De Amer zijn voorbeelden op dat vlak. Het zou geen fout idee zijn om alle andere overheidsgebouwen in kaart te brengen en, rekening houdend met de financiële mogelijkheden, een actieplan te ontwikkelen om ook die op termijn klimaatvriendelijk te maken.

Inzetten op hernieuwbare energie

De eis om voluit in te zetten op hernieuwbare energie klinkt allicht wat minder concreet maar toch is het belangrijk dat de jonge betogers dit meenemen in hun eisenpakket. De provincie Vlaams-Brabant liet vorig jaar de studie ‘Ruimte voor hernieuwbare energie’ De opmaak van energiekansenkaarten- en atlas uitvoeren. Uit de resultaten blijkt dat er een corridor doorheen de provincie loopt die ideaal is voor de verdere uitbouw van windenergie. Diest ligt pal op die as.

De bouw van bijkomende windturbines heeft echter een draagvlak nodig bij de stakeholders en niet in het minst bij de inwoners. Dat is meteen een stevige uitdaging voor de coalitie van Open Diest en DDS.
Schepen Bert Van der Auwera van Aarschot zei twee weken geleden dat het onhoudbaar is om geen windturbines in Aarschot te bouwen. Waar die moeten komen wilde de schepen niet formeel bevestigen. We knopen er graag een laatste eis van de jonge betogers aan vast. Zij pleiten voor samenwerking met andere steden en gemeenten. Een goed onderbouwd standpunt voor de strategische uitbouw van alternatieve energie, onder meer dus windenergie, lijkt geen slecht startpunt voor een samenwerking tussen Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Aarschot.

Impact van scholengroepen

In de aanloop naar de klimaatmars eisten de twee betrokken scholengroepen KSD en De Prins een opmerkelijke rol op. De directie van De Prins stuurde een bericht uit dat zij hun leerlingen niet verplichten om deel te nemen aan een betoging, die mogelijk een politieke lading zou kunnen krijgen. “In het bericht stond verder dat de school het belangrijk vindt om de leerlingen kritisch te leren denken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. “Wie voldoende geëngageerd is om mee te stappen in de betoging, zullen we niet verhinderen dat te doen, mits er toestemming is van de ouders. Uiteraard blijven deze leerlingen wel zelf verantwoordelijk om de gemiste lessen bij te werken. Tot nu toe behandelden we ook de leerlingen die naar Brussel gingen op deze manier”, aldus de schooldirectie.

Het bericht leidde in geen tijd tot de gebruikelijke welles-nietes discussies op Facebook.

Algemeen directeur van KSD Els Claes bevestigde ons dat ook bij hen de leerlingen vrij konden kiezen of ze al dan niet deelnamen aan deze mars. “Voor de leerlingen die niet naar de betoging gingen, was er een vervangprogramma rond klimaat voorzien”, zei Els Claes. De activiteiten pasten in de vakoverschrijdende eindtermen en varieerden van debat, stellingenspel en film. Er kwamen verschillende onderwerpen naargelang de les aan bod, onder meer de voor- en nadelen van kernenergie, mogelijke kostprijs van verschillende maatregelen …   

KSD neemt ook effectief klimaatvriendelijke maateregelen. “We vervangen ramen met enkel glas, vervangen en isoleren daken, installeren zonnepanelen en vervangen bestaande lampen door led-verlichting”, zegt Els Claes. “Onze kinderen sorteren zo goed mogelijk hun afval. We vragen al jaren om boterhammendozen en drinkbussen mee te brengen en doen hier regelmatig acties rond. In bepaalde lagere scholen mogen geen verpakte koekjes mee naar school worden gebracht. We stimuleren ook actief dat de leerlingen met de fiets naar school komen.

Bekijk hier de klimaatmars in 123 beelden

Geef een reactie