Aanpassingen Vossekotstraat zijn klaar, rijbaan maandag weer open voor doorgaand verkeer

De Vossekotstraat in Scherpenheuvel-Zichem werd in het voorjaar 2023 heraangelegd en ook heringericht. Die werf werd midden juli afgerond maar op de sociale media kwamen nogal wat reacties op het uiteindelijke resultaat ervan. Alhoewel de aannemer het ontwerp correct had uitgevoerd en getest, toonde schepen van openbare werken Jan Boeckx begrip voor een aantal van die opmerkingen. Onder meer de ongewoon brede plaatsing van de paaltjes voor de wegversmallingen, inspireerden sommige bestuurders om die versmallingen langs de verkeerde kant te nemen waardoor ze over de fietssuggestiestroken reden. Dat zou gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers kunnen opleveren. Om die situatie te remediëren werd de weg opnieuw afgesloten voor doorgaand verkeer. De aanpassingen die nodig waren, vergden niet zoveel werk maar maar door het bouwverlof sleepte de afwikkeling toch enkele weken aan. Ondertussen zijn de werken uitgevoerd maar de Vossekotstraat wordt pas maandag 4 september weer open gesteld voor doorgaand verkeer omdat er tijdens het weekend een buurtfeest plaats vindt.

De Vossekotstraat is op termijn geëvolueerd van een smalle verbindingsweg tussen Keiberg en Zichem naar een bijna volwaardige woonstraat met nieuwbouwwoningen en dus ook veel jonge gezinnen met kinderen. Dat is deels een gevolg van de lintbebouwing die we in Vlaanderen decennialang hebben toegelaten. Tegelijkertijd nam de verkeersdruk sterk toe in deze straat. Dat verkeer is een mix van fietsers, auto’s maar ook zwaar vrachtvervoer.

Om die potentieel gevaarlijke verkeerssituatie enigszins in te perken werden destijds robuuste wegversmallingen met bomen geïnstalleerd. Die moesten de snelheid in de straat naar beneden halen. Dat werkte maar de intensiteit van het verkeer had stevige impact. Er ontstonden ernstige verzakkingen in het wegdek, onder meer ook ter hoogte van de wegversmallingen. Die moesten dringend aangepakt worden.

De onderhoudswerken die in het voorjaar plaats vonden hadden een driedubbel doel. Ze moesten het rijcomfort opnieuw verhogen, de geluidshinder en trillingsoverlast verminderen en de snelheidsremmers in stand houden.

De eerste twee objectieven zijn zeker bereikt. De slechtste betonvakken werden vervangen, de verzakkingen werden er uit gehaald, de weg werd fijn gefreesd en de voegvullingen werden vernieuwd. Daardoor is het rijcomfort fel verbeterd en de geluidshinder en trillingsoverlast voor de bewoners in de straat is sterk afgenomen.

Eigenlijk was ook het derde objectief bereikt. De snelheidsremmers werden gerealiseerd door paaltjes te plaatsen maar die stonden wel opvallend veel naar het midden van de weg. Op Facebook twijfelden veel mensen er aan of er voldoende plaats zou zijn om vrachtwagens te laten passeren. Dat was voor de openstelling van de straat uitgetest en het was mogelijk. Door die brede opstelling was het echter ook mogelijk om de paaltjes langs de rechterkant te passeren. Dat was ook wat een aantal bestuurders probeerden en dat leverde gevaarlijke situaties op voor voetgangers en fietsers. Daarom werd beslist om de snelheidsremmers op een andere manier in te richten.

Schepen Jan Boeckx verduidelijk hoe de aanpassing gebeurd is.

We zijn vertrokken van de huidige opstelling maar in elke verkeersremmer werd één paaltje weg gehaald. Dat heeft het grote voordeel dat de opstelling veel beter leesbaar wordt en dus per definitie ook veiliger is. Het voertuig dat het uitwijkmanoeuvre moet maken, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die van de andere kant komen, ook aan fietsers. Zelfs als een voertuig de voorrangsborden zou negeren, dan blijft er nog een zone van ong. 3,40 meter over waar fietser en auto elkaar zouden kunnen kruisen. Dit is echter onvoldoende om twee voertuigen naast elkaar te laten passeren.

Het snelheidsremmend effect zal niet helemaal hetzelfde zijn als bij de vorige opstelling maar het wordt heel wat duidelijker, beter leesbaar en overzichtelijker.

Om de snelheidsremming beter te accentueren werd aan elke verkeersremmer aan de zijde van de greppel nog een randmarkering aangebracht die het wegbeeld visueel versmalt. Aan de zijkant van de rijbaan werden paaltjes geplaatst om te verhinderen dat bestuurders de verkeersremmer toch langs de rechterzijde voorbij rijden.

De fietssuggestiestroken moeten autobestuurders attent maken op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan. De optische versmalling werkt bovendien eveneens snelheidsremmend voor gemotoriseerd verkeer.

Bij de inplanting van de verkeersremmers werd rekening gehouden met de helling van de rijbaan, de nabijheid van kruispunten, de zichtbaarheid in bochten en nabijheid van inritten. Daardoor moet je in één richting tweemaal voorrang verlenen, terwijl je en in de andere rijrichting viermaal voorrang moet verlenen.

Op relatief korte termijn komt er ook een tonnagebeperking in de Vossekotstraat. Niet alleen in deze straat overigens. Ook een aantal dorpskernen, onder meer die van Zichem en Scherpenheuvel, zitten mee in dat plan om het zwaar verkeer, dat hoofdzakelijk van en naar de Kempen bolt, te bannen. De invoering ervan gebeurt allicht nog dit jaar, ten laatste begin volgend jaar.

Volgens schepen Boeckx zullen op langere termijn nog bijkomende maatregelen genomen worden in de Vossekotstraat. Fietspaden zijn er zeker zinvol maar die kunnen op dit moment niet worden aangelegd omdat er simpelweg te weinig ruimte binnen het openbaar domein is. De aanleg van fietspaden vraagt heel wat innemingen en onteigeningen en dat duurt jaren vooraleer er iets op terrein verandert. De staat van het wegdek liet volgens Jan Boeckx niet toe om nog langer te wachten.

2 comments

  • ” Dat is deels een gevolg van de lintbebouwing die WE in Vlaanderen decennialang hebben toegelaten. Tegelijkertijd nam de verkeersdruk sterk toe in deze straat. “…. WE WIE??? DE lokale politiekers , ik niet!… Geen visie, geen beleid… alleen zakkenvullerij

  • 2024 verkiezingsjaar!!! Met in het achterhoofd niet in de verkiezingsafgrond te verzeilen moet de burger gepaaid worden. Zo ook wordt er naar de noodkreten van de bewoners van de Vossekotstraat (deels) geluisterd. En politici happen meteen. Want wie niet hapt, verliest terrein. Gebrek aan een “constructief” overleg met de “feitelijke” bewoners ontbreekt en dat leidt tot een teleurstelling. Daarom is het zo’n goed voorbeeld van hoe bestuur faalt in de ogen van heel wat burgers.

    Eerlijkheidshalve moeten we vaststellen dat schepen van openbare werken Jan Boeckx een luisterend oor en begrip toont in de problematiek van de Vossekotstraat en (deels) rekening houdt met de verzuchtingen van de bewoners in de mate van zijn mogelijkheden en zich niet laat beperken door de geplogenheden waarin het systeem of collega’s hem hebben geduwd.
    Mag ook eens gezegd worden!

Geef een reactie