Plan inrichting Oosterlindeveld is klaar

Schaffen is een van de snelstgroeiende deelgemeenten van Diest. Vooral jonge gezinnen met kinderen lijken te kiezen voor de groene omgeving. Dat is tegelijkertijd ook een stimulans voor het verenigingsleven maar de infrastructuur voor die verenigingen was ondermaats. Net omwille van haar groene karakter waren er ook niet zoveel mogelijkheden om bijkomende infrastructuur te creëren.

Herbestemming Oosterlindeveld

In 2010 opteerde het toenmalige stadsbestuur ervoor om het Oosterlindeveld te herbestemmen naar een gebied voor zonevreemde recreatie. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zonevreemde recreatie – deelplan 3 recreatie Oosterlindeveld werd datzelfde jaar goedgekeurd.  Dit plan zorgde ervoor dat er in de kern van Schaffen ruimte is voor laagdrempelig recreatie.  Dit was van cruciaal belang voor het overleven van de 3 verenigingen die er eigenlijk al gebruik van maakten: Chiro, Sparta Schaffen en de ruiters.  Maar het biedt ook ruimere recreatie-mogelijkheid voor de Schaffense gemeenschap.

Buurtbewoners en verenigingsleven nauw betrokken

Het college van burgemeester en schepenen gunde op 10 oktober 2016 de opdracht voor de opmaak van een inrichtingsplan voor de recreatiezone Oosterlindenveld te Schaffen’ aan Atelier Romain uit Gent. De opmaak van dit inrichtingsplan gebeurde onder leiding van een stuurgroep en in nauw overleg met de betrokken stakeholders als de buurtbewoners die uitgebreid de kans kregen hun wensen en bezorgdheden te formuleren.

Dat inrichtingsplan werd door de gemeenteraad op 19 juni 2017 goedgekeurd.  Ondertussen werden door de stad alle noodzakelijke gronden aangekocht.

Op 26/02/2018 werd er door het schepencollege een studiebureel aangesteld met als opdracht de opmaak van een bestek voor de inrichting van Oosterlindeveld.  Nadat het studiebureel het terrein had opgemeten en een voorontwerp had opgemaakt werd er op 5 juni 2018 een overleg georganiseerd met alle betrokken partijen (voetbalclub Sparta Schaffen, de ruitersclub en de gemeentelijke basisschool Schaffen) zodat overgegaan kon worden tot de opmaak van de plannen waarbij rekening werd gehouden met de opmerkingen van de verschillende partijen. 

Kostprijs nu al meer dan een miljoen euro

In het bestek dat voorligt zijn volgende werkzaamheden voorzien:

  1. het rooien van bomen en beplantingen op het bestaand terrein
  2. het bouwrijp maken van het terrein (nivelleren, aanleg drainage en wadi’s, aanleg riolering)
  3. aanleg van een voetweg in asfalt (school-parking)
  4. aanleg van 111 parkeerplaatsen in grasbetontegels
  5. aanleg toegangsweg parking in asfalt
  6. aanleg van een fietsenstalling (20 fietsen)
  7. herprofileren van bermen, herstellen van grazige vegetatie en planten van 54 bomen

De aanleg van de voetbalvelden (inzaaien en onderhoud grasvelden) en de oefenpiste voor paarden is niet mee opgenomen in de uit te voeren werken.  De raming bedraagt 860.397,63 euro exclusief btw of 1.041.081,13 inclusief 21% btw. De aanbesteding zal op naitionaal niveau gebeuren.

Amper 20 fietsparkeerplaatsen

Raadslid Frederik Boone (N-VA) vroeg zich wel af of het bestuur bij de opmaak van dat inrichtingsplan rekening gehouden had met de evolutie van de mobiliteit. Boone vond het enigszins vreemd dat er parkeerplaats is voor meer dan 100 wagens is en amper 20 voor fietsen. Schepen Bart Stals antwoordde dat die aantallen indicatief zijn. De parking zal ook gebruikt worden door de ouders die hun kinderen naar school brengen.

Uitbreidingsmogelijkheden

Fractieleieder van DDS Joeri Buttiens, zelf van Schaffen en een van de grote promotors van het project, drukte uitgebreid zijn tevredenheid uit. Hij ziet in de toekomst nog heel wat bijkomende mogelijkheden. Buttiens noemde onder anderen de aanleg van een speelweide, petanquebanen en volkstuintjes.

Geef een reactie