Category Archives: Nieuws uit het Hageland

Unieke kans om ontginning ijzerzandsteen te bekijken op werf Langenberg Diest

Bij de start van de werken aan de Langenberg kwam een stevige verrassing te voorschijn. Dat er ijzerzandsteen in de bodem zou zitten was geen geheim maar dat de voorraad zo groot zou zijn was toch enigszins onverwacht.

Dat heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat de werken al vanaf dag één vertraging opliepen. Onroerend Erfgoed verplichtte de collega’s bij Wegen en Verkeer om de aanwezige Diestiaan-ijzerzandsteen zo te ontginnen dat hij kon gebruikt worden voor de restauratie van historische gebouwen. Wegen en Verkeer nam deze voorwaarde op in zijn bestek. Aannemer Besix moet dus eerst die ontginning doen en pas daarna kan de heraanleg van de infrastructuur beginnen.

Daarmee is meteen ook het voordeel duidelijk. Er is weer hoop voor de tientallen monumenten in onze regio, die dringend een restauratie nodig hebben. Het gebrek aan ijzerzandsteen maakte dat vaak moeilijk. De voorraad die in Diest boven gespit wordt is echter vrij imposant.

Bij het Natuurhulpcentrum Webbekoms Broek zagen ze een knappe opportuniteit. De ziel van de regio wordt momenteel op de werf aan de Langenberg blootgelegd. Dat is voldoende reden om een geleide wandeling naar de plaats van ontginning in te richten. Aannemer Besix was snel akkoord om het terrein open te stellen.

Volgende zondag 26 januari om 14 uur worden geïnteresseerden verwacht aan de ingang van het Ecocentrum aan de Omer Vanaudenhovelaan. De wandeling gaat langs de trage wegen via de Lazarijberg en Fort Leopold. Je steekt dus niet enkel iets op over de ontginning van de zeldzame stenen, er is nog meer fraais te bekijken op het parcours. Deelnemen kan gratis en je krijgt er nog een hoop nuttige weetjes bovenop. De wandeling is ongeveer 5 kilometer lang. Een unieke kans om fraaie foto’s te maken alleszins. Iets wat we bij Hola Hageland niet laten liggen.

Neem je zelf ook foto’s tijdens de wandeling? Stuur ze ons door! Best via We Transfer naar dit emailadres. We zullen ze met veel liefde een plaatsje geven.

Dading met trage wegen-activist in Aarschot leidt naar ethisch-democratische onrechtvaardigheid

Het stadsbestuur van Aarschot heeft op donderdag 22 januari een dading goedgekeurd met ambtenaar en trage wegen-activist Marc Van Damme en Rudolphe Deckers. De stad zal Van Damme en Deckers ongeveer 1,65 miljoen euro betalen. In ruil stopt hij, althans tijdelijk, de gerechtelijke procedures tegen de stad en de invordering van boetes bij de stad.

De dading bevriest de kosten van de procedures en boetes uit het verleden. Maar daarmee is de rekening niet helemaal rond. De stad moet een reeks trage wegen in versneld tempo onderhouden of regulariseren. Daarvoor werft Aarschot een extra personeelslid aan en gaat het bestuur intenser beroep doen op IGO. Ook daar hangt uiteraard een kostenplaatje aan.

Wet van 1841 ondertussen geactualiseerd

Marc Van Damme heeft een stevige reputatie op het vlak van gerechtelijke procedures over trage wegen tegen openbare besturen. Ieder weekend trekt hij zijn wandelschoenen aan om oude wandelwegen te verkennen die hij opspoort op oude stafkaarten. Veel van die wegen bestaan ondertussen niet meer en in een aantal gevallen zijn ze ook niet officieel afgeschaft. Marc Van Damme baseert zich in zulke gevallen op de Wet op Buurtwegen van 10 april 1841 om het herstel van die wegen te eisen. Jawel, een wet die bijna zo oud is als het land zelf, maar nooit werd aangepast aan de realiteit van vandaag. Ondertussen heeft de provincie Vlaams-Brabant wel een reglement op de buurtwegen gepubliceerd. Dat dateert van 2009. Vorig jaar werd ook het nieuwe decreet op de Buurtwegen van kracht. Dat decreet zal eisen zoals die van Van Damme bijna niet meer mogelijk maken.

Ook procedures tegen andere gemeenten

De milieuactivist woont in Nieuwrode, deelgemeente van Holsbeek. Hij spande in het verleden al procedures aan tegen zijn eigen gemeentebestuur maar ook in Lubbeek, Bertem, Huldenberg, Bierbeek en Kortenberg kregen ze te maken met de klachten van Marc Van Damme. Vaak wint hij die zaken maar in Glabbeek kreeg hij vorig jaar ongelijk van de vrederechter. Daar eiste hij de heropening van een oude wandelweg die dwars door een fruitbedrijf in Attenrode-Wever liep. De activist kreeg de steun van Samen Groen maar voor de rechter gingen ze samen de boot in. De eisers kregen een rekening van meer dan 4.600 euro gerechtskosten toegestuurd.

Procedure sleept aan van 2007

In Aarschot dateert de eerste betwisting al van 2007. Van Damme eiste ondertussen het herstel van  bijna 100 trage wegen, hoofdzakelijk in Langdorp en in Rillaar maar ook in Gelrode. In 2011 trok hij naar de rechtbank en in 2014 kreeg hij in bijna alle procedures gelijk. Het stadsbestuur ging in beroep maar de opgelegde dwangsommen zijn ondertussen wel opeisbaar en de boetes blijven oplopen bij niet betaling.

Twee jaar geleden provisioneerde het stadsbestuur een bedrag van 1,3 miljoen euro in de begroting. Dat stopt echter de oplopende boetes en intresten niet. Daarom is nu dus een dading van 1,65 miljoen euro gesloten waarmee die waterval aan oplopende kosten voor de periode 2015-2019 wordt gestopt.

Maar daarmee is de zaak niet geregeld. Aarschot moet het herstel of de regularisatie van een aantal trage wegen ook effectief  aanpakken. Marc Van Damme heeft aangegeven dat hij een pauze inlast tot midden 2020 om dat mogelijk te maken. Het stadsbestuur werft een extra personeelslid aan en gaat intenser samenwerken met IGO. Ondertussen loopt de beroepsprocedure bij het Hof van Beroep in Brussel.

Gwendolyn Rutten was bevoegde schepen

Er is ook een saillant politiek aspect aan de zaak. Huidig burgemeester Gwendolyn Rutten was in de periode van de gerechtelijke procedures schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Aarschot. De huidige burgemeester was dus bevoegd voor de materie. Ze heeft er, samen met het toenmalige bestuur, voor gekozen om de zaak voor de rechtbank uit te vechten. Er waren ook andere mogelijkheden. Een aantal trage wegen konden al eerder hersteld worden. Waar dat niet meer mogelijk was kan het bestuur kiezen voor een afschaffing of een alternatieve route. Die opties moeten dus nu versneld worden opgestart. Maar het kost wel minstens 1,65 miljoen euro extra.

Afschaffen van trage wegen kan overigens veel vlotter sinds 1 september 2019. Toen werd het nieuwe decreet op de Buurtwegen van kracht. Dat laat toe om oude wandelwegen waarvan de functie compleet achterhaald is, snel teniet te doen.

Overigens vallen niet alle disputen onder de dading. Onder meer in Gelrode staan nog een aantal dossiers open. Een daarvan is de zogenaamde Sentier 53, de waardevolle verbinding naar Scherpenheuvel, op de grens van Nieuwrode en Aarschot. Dat pad wordt de laatste jaren omgeploegd en daardoor ontstaat erosie. Het is echter ook een onderdeel van het herstel van de trage bedevaartwegen naar Scherpenheuvel. Op het kaartje zie je eerst de huidige toestand geprojecteerd op de oude kaart, daaronder zie je enkel de vroegere situatie.

Je kan onze ethische bezwaren lezen na het plannetje

foto’s http://www.tragewegen.be

Ethisch aspect

De dading van de trage wegen-activist bezorgen Marc Van Damme en zijn kompaan een bedrag van 1,65 miljoen euro in persoonlijke naam. Strikt juridisch zal dat allicht correct kunnen onderbouwd worden. Er is echter een dubieus ethisch aspect aan de zaak. Van Damme hanteert al jarenlang een goed uitgedachte systematiek om een zaak van publiek belang aan te klagen. Trage wegen worden meer en meer beschouwd als een belangrijke schakel voor een leefbare omgeving op mensenmaat. In een aantal gevallen is dat echter ook pure kafka. Een aantal trage wegen zijn al decennialang in onbruik of hebben een andere bestemming gekregen. In het geval van Aarschot leiden de eisen van een privé persoon ertoe dat 1,65 miljoen euro gemeenschapsgeld moet betaald worden aan de eiser, terwijl zijn aanklacht gaat over een zaak van publiek belang. Er kan toch maar moeilijk beweerd worden dat Marc Van Damme persoonlijk schade lijdt door het feit dat een paar honderd trage wegen niet onderhouden of reglementair correct werden verplaatst of geschrapt. Dat kan echter wel beweerd worden van de gemeenschap, zeker in het huidige maatschappelijke gedachtengoed. Het lijkt dan ook billijk dat dergelijke vergoedingen ook terug keren naar het publiek domein, bijvoorbeeld om de bewezen schade in casu te herstellen.

Vlaams Belang verliest boegbeeld Joris De Vriendt in gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem

Vlaams Belang verliest een van zijn boegbeelden in de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem. Raadslid Joris De Vriendt heeft op 16.01.2020 ontslag genomen als gemeenteraadslid. Dat blijkt uit de voorbereidende notulen voor de gemeenteraad van 30 januari 2020.

De Vriendt wordt opgevolgd door de eerste opvolger op de lijst en dat is Brigitte Gielen. Zij voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid. Als de gemeenteraad haar aanstelling als raadslid goedkeurt kan ze meteen haar mandaat opnemen.

Joris De Vriendt werd voor de eerste keer verkozen als gemeenteraadslid in 2012. Hij trok toen de lijst van Vlaams Belang en haalde 320 stemmen. In 2018 moest hij die koppositie afstaan aan Suzy Wouters. Zij haalde 642 stemmen binnen en ze werd ook verkozen in het Vlaams Parlement. De Vriendt haalde 248 stemmen en bleef maar met een zuchtje de derde verkozene van Vlaams Belang, Rudi Vancauwenbergh, voor.

Saneringswerken in Het Vinne stop gezet omdat de bodem te nat is

Het klink een beetje vreemd maar de waterwerken in Het Vinne in Zoutleeuw zijn voorlopig stopgezet omdat de bodem van het meer te nat is. De werken zullen na het broedseizoen hervat worden. Het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen ondergaat momenteel een grondige bodemsanering om de rijke biodiversiteit in de toekomst alle kansen op ontwikkeling te geven.

Het leven in het meer werd bedreigd omdat de kwaliteit van het water achteruit ging. Er kwamen maatregelen om de rijke biodiversiteit te beschermen. Een grondige sanering moest de unieke biotoop op en rond Het Vinne voor de toekomst veilig stellen. Tegen eind 2021 moet het meer volledig hersteld zijn.

Stopzetting van de werken aan het meer

Het meer werd reeds grotendeels droog gelegd. Deze drooglegging liep in september en oktober vorig jaar vertraging op omdat er toen 20 ton vissen, werden afgevangen en naar andere openbare wateren overgebracht.

Deze week zouden de werken van start gaan maar al snel bleek dat de bodem van het meer nog te nat is. De grote machines raken vast in de modder. De werken verder zetten zou heel duur zijn en bovendien veel schade aan de bodem en de omliggende natuur veroorzaken”.

Daarom besliste de provincie Vlaams-Brabant de bodem tijdens de volgende maanden verder te laten opdrogen. Om de uitdroging te versnellen zullen de afvoergrachten zoveel mogelijk vrij gemaakt worden.

De saneringswerken zullen pas verder gezet worden na het broedseizoen. Na de werken zullen de omstandigheden voor de meeuwen, woudaapjes, futen en andere watervogels optimaal zijn.

Begeleide wandelingen over de waterwerken

Tijdens de werken blijft het provinciedomein toegankelijk voor het publiek.
Bezoekers kunnen begeleide wandelingen volgen die meer informatie geven over de werken en het herstel van de fauna en flora.
Vanaf augustus kunnen bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers tijdelijk hinder ondervinden door de werken.

Tijdelijk opvangcentrum in Bekkevoort bereikt bijna maximumcapaciteit

In Bekkevoort bereikt het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers Zozimus bijna zijn maximumcapaciteit. Er verblijven momenteel 105 mensen. Het gaat over 31 families die 19 verschillende nationaliteiten hebben. 58 bewoners zijn volwassenen, 47 zijn kinderen of minderjarigen waarvan twee baby’s.

De werking van het opvangcentrum verloopt vlot. De staf krijgt hulp van een twintigtal vrijwilligers. Er zijn korte communicatielijnen tussen de politie en het Rode Kruis waardoor snel kan gereageerd worden moest dat al nodig zijn.

Er is een stuurgroep opgestart met een vertegenwoordiger van het Rode Kruis, het gemeentebestuur, de politie en het Agentschap Integratie en Inburgering. De eerste evaluatie gebeurde op 13 januari 2020. Op 27 januari 2020 is een volgende bijeenkomst van de stuurgroep gepland. De sluiting van het centrum blijft behouden op 13 februari 2020.

Nog vragen

Met je vragen en bezorgheden over het tijdelijk noodopvangcentrum kan je altijd terecht bij het Rode Kruis op het nummer 0475/94 15 15 (24/7 bereikbaar). De verantwoordelijke voor het tijdelijk opvangcentrum in Bekkevoort is Veerle Rumen. Ook andere medewerkers met ervaring zorgen voor de nodige begeleiding. ’s Nachts is er toezicht voorzien.

Voorverkoop Garnizoen start vandaag om 14 uur

Het is natuurlijk pokkejammer dat het technofeestje Garnizoen niet langer op de citadel van Diest plaats vindt. Schepen van Cultuur Geert Cluckers en het stadsbestuur van Diest hebben er alles aan gedaan om het team van Chokri Mahassine en Eppo Janssen te overtuigen maar de infrastructuur bleek een te grote struikelsteen. De ploeg van #PKP wil naar 5000 bezoekers en dat kan op de huidige locatie in de omgeving van de loods op de citadel niet op een veilige manier gebeuren. Het paradeplein was een alternatief maar dat is dan weer veel te groot.

Uiteindelijk koos de organisatie ervoor om uit te wijken naar B-mine in Beringen.

Voorlopig maakte de organisatie enkel de drie headliners voor het festival bekend. Dat zijn stuk voor stuk toppers in het house en urban wereldje. Black Mamba is de artiestennaam van de Brusselse Noonah Eze. Je kan haar ook bezig horen op Studio Brussel. Je vindt haar Soundcloudkanaal hieronder

De Ierse DJ Matador is een pure technoperformer die wereldwijd op alle belangrijke festivals heeft gespeeld.

Je kan hem hier beluisteren op zijn Soundcloudkanaal.

Na Amèlie Lens vorig jaar pakt Garnizoen dit jaar opnieuw uit met een vrouwelijke Belgische topper. De carrière van de Gentse technoqueen Charlotte De Witte gaat snoeihard en ze blijft daar erg cool bij. Charlotte De Witte investeert ook stevig in haar eigen studioproducties. Op Soundcloud heeft ze ondertussen 181.000 volgers.

Garnizoen vindt plaats op zaterdag 18 april. De voorverkoop van de eerste 1000 tickets begint vandaag om 14 uur. Die tickets kosten 25 euro. Nadien betaal je 30 euro. Snel wezen dus!

Bestellen kan via de website https://www.garnizoen.be/

Vlaanderen organiseert grote burgerbevraging over toestand in gemeenten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid gaat tussen woensdag 25 maart tot midden juni 2020 een representatief deel van de inwoners van 17 tot 85 jaar uit elke Vlaamse gemeente bevragen. De bedoeling is dat al die mensen hun mening geven over hoe tevreden ze zijn over hun buurt, of je veilig kan fietsen en hoe content ze zijn over de voorzieningen in hun gemeente of stad.

In 2018 verscheen de eerste Gemeente-& Stadsmonitor voor elke Vlaamse gemeente. Die beleidsmonitor bevat meer dan 200 cijferreeksen, die de voorzieningen in de gemeentes beschrijven.

Het is de enige driejaarlijkse betrouwbare survey die in elke Vlaamse gemeente op wetenschappelijke wijze wordt georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen. De bedoeling van de survey is onder meer om de gemeenten cijfers, kennis en informatie bij te brengen zodat ze betere beleidsbeslissingen kunnen nemen.

De medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van de resultaten hangt af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Wie de vragenlijst volledig invult, maakt kans op een geschenkbon van 12 euro. Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. Ze maken alleen analyses op gemeentelijk niveau en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lolands breekt record en daar zijn goede redenen voor

Het is ondertussen bekend. De editie 2019 van Lolands heeft een absolute recordopbrengst opgeleverd. Mede-organisator Tim Van Kerkhoven en André Laevers van het ALS-Laevers fonds hadden een cheque van 50.390 euro klaar, voor het team van professor Van Damme. Lolands bestaat ondertussen 8 jaar en gecumuleerd hebben ze meer dan 291.000 euro in het onderzoek naar de oorzaken van ALS geïnvesteerd.

Terug naar de essentie

De reden van deze absolute recordopbrengst heeft alles te maken met de nuchtere aanpak van de organisatoren, de bijstelling van het businessmodel en de investering in kwaliteit. In de beginjaren groeide Lolands erg snel en dat veroorzaakt vaak een gevaarlijke dynamiek. Blijven groeien betekent dat festivals grotere namen moeten boeken en meer onkosten moeten maken. Twee jaar geleden koos het Lolandsteam ervoor om terug te keren naar de essentie, een gezellig familiefestival dat als doel heeft om zoveel mogelijk geld over te houden voor het onderzoek naar ALS. Het festival was niet langer gratis en dat was psychologisch een stevige uitdaging. Het passeerde echter naadloos. Niemand heeft er moeite mee dat twee dagen topanimatie een al bij al bescheiden bijdrage vraagt. Het terrein werd opnieuw wat ingeperkt wat zeker de gezelligheid ten goede kwam. Het is ook bekend dat het team alle onkosten grondig overweegt. Zotte uitgaven zijn niet aan de orde.

Straffe reputatie

Lolands had ondertussen een steengoede reputatie in het artiestenmilieu en dat helpt. De grote namen zijn bereid om niet het onderste uit de kan te halen. Vorig jaar kwamen een aantal kernfiguren uit de muziekscene zelfs incognito kijken naar de aanpak. De combinatie van een hoogkwalitatieve organisatie, de belangeloze inzet van tientallen vrijwilligers, en de bestemming van de winst voor wetenschappelijk onderzoek, blijft een garantie om ook de volgende jaren met hele straffe namen te kunnen uitpakken.

Tienjarig bestaan in 2021

Ondertussen is de eerste artiest van de editie 2020 bekend. Daan komt terug naar Lolands. Op zich is dat straf omdat Daan nog geen enkel ander optreden heeft geboekt voor dit jaar. Wie hem live wil zien moet dus voorlopig naar Scherpenheuvel komen. De organisatoren pakken de volgende weken ongetwijfeld uit met nog ander straf volk. Tim Van Kerkhoven en zijn team werken echter ook al aan de voorbereiding van de affiche voor 2021. Lolands bestaat dan 10 jaar en daar willen ze een heel speciaal feestje van maken.

Burgemeester Manu Claes geeft 2 jeugdverenigingen een stevige financiële ondersteuning

De twee coalitiepartijen van Scherpenheuvel-Zichem organiseerden hun nieuwjaarsreceptie op dezelfde dag. Zondagvoormiddag deed Open VLD gemeenschapscentrum Den Caybergh vol lopen. ’s Avonds was CD&V aan de beurt in zaal De Harmonie in Zichem. Provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen kwam een glas meedrinken met haar collega’s.

Burgemeester Manu Claes grijpt de nieuwjaarsreceptie ieder aan om een paar verenigingen een stevig financieel steuntje te geven. Dit jaar mochten Chiro Testelt en Chiro Okselaar ieder een cheque van 500 euro komen ophalen. Het geld is afkomstig van het eetfeest van de burgemeester en zijn ploeg. Het is al de 25ste keer dat CD&V zo’n schenking doet.

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten totaal onverwacht aanwezig tijdens nieuwjaarsreceptie open VLD Scherpenheuvel-Zichem

Het is niet de gewoonte van Open VLD Scherpenheuvel-Zichem om externe sprekers uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie. Dat was ook dit jaar niet het geval maar de partij kreeg er wel totaal onverwacht eentje met een stevige reputatie aangeboden. Nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten stapte zondagochtend iets na elven in gemeenschapscentrum Den Caybergh binnen. Dat verplichtte kersvers voorzitter van de lokale afdeling Marc Distelmans om het programma enigszins bij te schaven. Hij sprak zijn ambitie uit om in 2024 de grootste partij te worden in Scherpenheuvel-Zichem. Marc Distelmans rekent daarvoor op stemmenkanon Kris Peetermans die hij de Messi van de blauwe ploeg noemde.

Gwendolyn Rutten zei dat ze inspiratie had opgedaan bij de afdeling in Scherpenheuvel-Zichem op het moment dat ze de in de strijd voor het burgemeesterschap van Aarschot stapte. De nationale voorzitter haalde ook snoeihard uit naar de protestactie die Vlaams Belang vorige donderdag organiseerde aan een schoolpoort in Aarschot. Zij protesteerden tegen een daguitstap van de leerlingen van de school waarbij ze onder meer een moskee wilden bezoeken.

Vorige week kreeg Gwendolyn Rutten nogal stevig de wind van voren omdat ze wegbleef van de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners in Aarschot. Ze koos er toen voor om naar de receptie van de franstalige liberalen van MR te gaan. Vandaag organiseert Open VLD nationaal haar nieuwjaarsreceptie in Brussel. Ongetwijfeld duikt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez daar op zijn beurt op.

Niet alleen Gwendolyn Rutten kwam de partijgenoten in Scherpenheuvel-Zichem steunen. Er was ook een opmerkelijke delegatie uit Diest met onder meer partijvoorzitter Bruno Roten en de schepenen Maurits Vande Reyde en Pascale Vanaudenhove.

Spectaculaire Nederlandse streetband in carnavalstoet Scherpenheuvel

De organisatoren van de carnavalstoet in Scherpenheuvel pakken ieder jaar uit met een paar verrassende groepen. Ze kozen vanaf het begin voor een echte praalstoet. Iets waarvoor de mensen van ver afzakken naar de basiliekstad. Dat werkt. De mensen zakken massaal af naar Scherpenheuvel omdat ze weten dat er spektakel te zien is.

Een van die opvallende groepen in de stoet is al een enkele jaren de dansgroep uit Aalst. (foto’s uit 2018)

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

Streetband uit Nijmegen

In 2020 krijgt de stoet in Scherpenheuvel er een absolute topattractie bij. Er loopt een spectaculaire live streetband uit het Nederlandse Nijmegen mee die in volle sterkte uit meer dan veertig muzikanten bestaat. “Die mensen hebben ons zelf gecontacteerd”, zegt carnavalsgoeroe en mede-organisator Marc Coomans. “In principe kunnen we dergelijke groepen niet betalen. Maar dit is zo speciaal dat we een oplossing gezocht hebben. We hebben de financiële middelen gevonden om de Nijmeegse band naar Scherpenheuvel te halen. Het bewijst dat de lokale ondernemers achter ons project staan.”

De stoet in Scherpenheuvel staat op zondag 15 maart op de kalender.

Bezembinders organiseren carnavalsweekend met kermis en confetti

Januari vordert en in een aantal Hagelandse gemeenten beginnen de voorbereidingen van de carnavalsvieringen stevig op gang te komen. Het was uitkijken naar wat er in Schoonderbuken zou gebeuren. Na het overlijden van Steve De Blick moest het organisatiecomité vorig jaar alles uit de kast halen om de stoet te laten doorgaan. Toen dat uiteindelijk leek te lukken hielp een voorjaarsstorm al die inspanningen om zeep. Burgemeester Claes kon niet anders dan de stoet af te lassen. Uiteindelijk ging die weken later toch nog door maar ook toen geselden een paar hevige regenbuien de deelnemers en de toeschouwers.

Carnavalskermis en confetti

De Bezembinders lijken uit al die miserie wel energie te tanken. Ze organiseren dit jaar zelfs een carnavalsweekend met een stevig uitgebouwde kermis erbovenop.

Op zaterdag 29 februari starten de feestelijkheden met een carnavalsbal in het Familieheem aan de kerk in Schoonderbuken. Zondag 1 maart vanaf 14.11 uur trekt de stoet door de deelgemeente. De start gebeurt opnieuw aan café Oud Schunnebroeck maar de ontbinding is aan het Familieheem. Na de stoet is er een afterparty in dezelfde zaal.

Nieuw dit jaar is de carnavalskermis. De jeugd kan zich uitleven op buggies, een pottenspel, een schietkraam, een viskraam en uiteraard een paardenmolen. Er zal ook een hot-dogkraam zijn. De kermis gaat op zaterdag open om 16 uur en op zondag is dat al om 13 uur.

Opvallend nog, in tegenstelling tot andere stoeten in de regio blijven ze in Schoonderbuken confetti toelaten.

Al dat fraais moet uiteraard ook betaald worden. De Bezembinders organiseren op zondag 2 februari een steakdag om wat extra middelen te genereren.

Het programma van carnaval in Schoonderbuken staat volgende maandag nog op de agenda van het schepencollege maar in principe zal daar geen probleem meer opduiken.

Je kan hier een selectie foto’s bekijken van de stoet van 2019

Vrachtwagenbestuurders negeren tonnagebeperking in Testelt en ADR-route in Schaffen

Betrappingen voor rijden onder invloed van alcohol of drugs is jammer genoeg bijna dagelijkse kost voor de teams van politiezone Demerdal. Dat is deze week niet anders maar vorige donderdag waren er wel een paar opmerkelijke andere vaststellingen.

Op de Voort in Testelt werden vier vrachtwagens geverbaliseerd die de tonnagebeperking van 7,5 ton niet respecteerden. Eén vrachtwagenbestuurder stond ook geseind met verschillende rijverboden.

Wie de situatie in Testelt een beetje kent, weet dat er dagelijks meerdere zware vrachtwagens over de demerbrug denderen maar dat is nu nog extremer door de werken aan de Langenberg. Een aantal chauffeurs zoeken naar een alternatief voor de omleiding en kiezen voor dit traject.

Ook in de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen werden twee bestuurders van vrachtwagens betrapt omdat ze zich niet hielden aan de opgelegde ADR-route. Eén vrachtwagenbestuurder werd betrapt op het gebruik van zijn GSM.

Duets | Guy Swinnen vindt zichzelf opnieuw uit in het gezelschap van absolute topmuzikanten (fotorepo)

Zijne ruigheid Guy Swinnen, verrassend in maatpak en omringd door vier van de beste zangeressen die in Vlaanderen op het podium staan. Dat is het raamwerk waaraan het muzikaal project Duets is opgehangen. Nathalie Delcroix, Chantal Kashala, Eline De Munck en Naomi Sijmens gidsen de Scabsfrontman doorheen een muziekverzameling die zijn leven getekend heeft. Vaak zijn dat klassiekers uit het betere genre van de popmuziek waar Guy Swinnen een nieuw arrangement heeft over geborduurd. Af en toe sluipt er ook een nauwelijks bekende parel in de playlist.

Kruim van de Belgische muziekscene

De vijf vocalisten steunen op een gelegenheidsband die een garantie is voor knowhow en stielkennis . Ron Reuman, Bjorn Eriksson, Gianni Marzo en Axl Peleman behoren tot het kruim van de Belgische muziekscene. Zoveel talent samen op een podium kan een erg breed repertoire aan. En dat is exact wat de toeschouwers krijgen bij Duets.

Naomi Sijmens zorgt voor kippenvel

Na een schitterende instrumentale intro volgt Don’t Cry Sister Cry van Eric Clapton. Swinnen gaat meteen met zijn vier zangeressen aan de bak. Daarna volgt een stevige verrassing. You and Your Sister, een oude plakker uit de jaren zeventig, krijgt opnieuw zuurstof van het duo Guy Swinnen en Nathalie Delcroix. Na Down by the River en The Days of Pearly Spencer volgt een stevig kippenvelmoment. Naomi Sijmens kruipt met Hurt van Johnny Cash onder het vel van de toeschouwers. Naomi is de dochter van Fons Sijmens, de Scabsgitarist die overleed aan de gevolgen van drugs. “What have I become, My sweetest friend, Everyone I know, Goes away in the end”, het zijn woorden die zich vastankeren tussen je oren.

Het hitje “I was made for loving you” maakt de overgang naar het relatief onbekende Fall van Chip Taylor. En dan zorgt opnieuw Naomi Sijmens voor een tweede emotiemomentje. Burned Out Car van Junkhouse, een song die veel te weinig respect kreeg, wordt zo mogelijk nog pakkender gebracht dan het origineel.

Chantal Kashala in de spotlight

Via Shine a Light en Love Sick komen we bij One of Us Can’t Be Wrong van Tom Waits. Chantal Kashala toont gedurende de ganse avond wat een fantastische backing vocalist ze is. In dit nummer breekt ze helemaal uit die rol. Ze staat met beide voeten in de spotlights en dat zal ze nog een paar keer met veel bravoure herhalen.

Na Long Way Home komt de tweede overleden Scabsgitarist even mee op de planken. Drunken Angel is een nieuw nummer van Guy Swinnen maar er werd een gitaarsolo van Willy Willy in gemixt. Reden genoeg om Bjorn Eriksson als gitarist mee te vragen. Je hebt mensen van zijn niveau nodig om dat kabinetstukje live over te doen. Niet toevallig staat Naomi Sijmens aan de zijde van Guy Swinnen tijdens dit nummer. The Scabs komen nauwelijks aan de bak in het repertoire maar hun legende is wel manifest aanwezig.

Guy wordt daarna nog vriendjes met Eline de Munck. You got a friend in me haalt de spanning van het vorige nummer weg. Chantal Kashala schittert opnieuw in Wild Horses en Nathalie Delcroix toont haar talent voor country in Jackson.

Hallelujah zeg

De slotnoot is heel bijzonder Het onwaarschijnlijk schone Hallelujah in close-harmony maar met een solerende Chantal Kashala die er zich als slinger doorheen vlecht. Jeff Buckley heeft zijn nummer allicht nog nooit zo emotioneel weten brengen.

Voor de bis gaan alle instrumenten aan de kant. De vocalisten en de bandleden improviseren Hit the Road Jack. Het publiek kan meteen mee op weg. Meezingen is het enige alternatief.

Duets is een verrassende maar bijzonder meeslepende avond muziek. Lichtvoetige hitjes, onbekende toppertjes en klassiekers in een verfrissend jasje. Maar het is toch vooral 4 absolute topmuzikanten, 4 zangeressen waarvan de mogelijkheden veel verder liggen dan wat hun bekendheid laat vermoeden en een rockzanger die dit jaar zestig wordt en zichzelf stevig opnieuw uitvindt, gedreven door het kruim van de muziekscene in Vlaanderen.

Met uitsterven bedreigde grote modderkruiper overleeft in demerdelta

Kopafbeelding Vilda Rollin Verlinde | Natuurpunt

De grote modderkruiper is een mysterieuze vis die moeilijk waarneembaar en erg zeldzaam is. Op de Vlaamse Rode Lijst voor vissoorten staat hij aangeduid als “met uitsterven bedreigd” en de soort wordt Europees beschermd. Uit onderzoek blijkt nu dat de grote modderkruiper nog aanwezig is in zowel het Schulensbroek als het Webbekomsbroek.

In het kader van het Life Delta project in het Schulensbroek en in het Webbekomsbroek-Borchbeemden is in de zomer van 2018 en 2019 naar sporen gezocht van grote modderkruiper. Dat gebeurde via eDNA-onderzoek. In 13 van de 41 onderzochte waterpartijen kon er een positief signaal worden opgepikt. Dat gebeurde meer bepaald in de twee deelgebieden van het projectgebied van LIFE DELTA namelijk het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. De grote modderkruiper is dé koestersoort van gemeente Herk-de-Stad, maar is nu gevonden op grondgebied van zowel Herk-de-Stad, als Diest, Halen en Lummen.

Moeilijk te inventariseren

De grote modderkruiper leidt een zeer verborgen bestaan en is moeilijk te inventariseren met traditionele bevissingstechnieken. Via e-DNA onderzoek op waterstalen kan de aanwezigheid van een soort worden aangetoond zonder de soort zelf te moeten vangen en dus te verstoren.

Het zwakke signaal dat er op verschillende locaties werd opgepikt, lijkt er wel op te wijzen dat het allicht om lage aantallen grote modderkruipers gaat. 

Gezien de sterke veerkracht die de grote modderkruiper kan vertonen om bij gunstige condities zijn populaties op relatief korte termijn te doen toenemen, zijn deze resultaten hoopvol en bemoedigend voor de acties die er de komende jaren verder genomen zullen worden in het kader van het Life-project, met het oog op het behoud en verder uitbouw van grote modderkruiperpopulaties. We trachten het leefgebied van de grote modderkruiper in de Demerdelta te herstellen en het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen veilig te stellen.” zegt Chris Dictus, beheerder Schulensbroek voor Natuurpunt.

Door menselijk ingrijpen in het watersysteem ging de populatie van de grote modderkruiper vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw sterk achteruit in Vlaanderen. Waterlopen werden ingedijkt, grachten intensief geruimd en natte valleigebieden werden drooggelegd.

“Het optimale leefgebied is stilstaand of zeer traag stromend, ondiep water met weinig andere vissoorten, een dikke modderlaag en veel waterkruid. Hij leeft in de winter ingegraven in de modderlaag in sloten, plassen en plant zich in de lente voort in overstroomde delen van valleigraslanden.(Iets) oudere inwoners kennen de modderkruiper of ‘weeraal’ vaak nog van in het plaatselijke café waar hij hen, als een levende barometer in een bokaal op de toog, waarschuwde voor nakend onweer. Of ze vingen deze rare vis toevallig wanneer ze gingen scheppen naar muggenlarven of ‘verse-de-vase’ die ze gebruikten als lokaas tijdens het vissen.” zegt Jan Ruymen, projectmedewerker voor het Agentschap Natuur en Bos

Technofestival Garnizoen verkast van Diest naar be-Mine in Beringen

De liefhebbers van een stevig technofeestje in Diest zijn vanochtend wakker geworden met een cold turkey. Garnizoen, het technofestival van Pukkelpop wijkt uit naar be-Mine in Beringen.

Garnizoen startte twee jaar geleden ietwat verrassend op de citadel maar het werd wel meteen een ferm succes. Vorig jaar bevestigde het festival zijn prille reputatie. De 3500 tickets waren in geen tijd de deur uit. Topper Amélie Lens sloot het festival toen af en de grote Pukkelpopgoeroe Chokri Mahassine was persoonlijk manifest aanwezig op het terrein.

De organisatie maakte gisteren bekend dat de editie 2020 niet in Diest maar op 18 april in Beringen plaats vindt. Schepen van Cultuur Geert Cluckers is niet officieel op de hoogte gebracht van die locatiewijziging. Hij geeft wel aan dat de capaciteit allicht de oorzaak is om naar Beringen uit te wijken. In Diest was de limiet maximaal 3500 toeschouwers, in Beringen gaat de organisatie nu naar 5000 toeschouwers. Het alternatief was om uit te wijken naar het paradeplein maar dat is dan weer te groot. Ook de afbakening van het terrein was nogal complex op de citadel.

Programmator Eppo Janssen pakt wel opnieuw uit met stevige namen. Niet alles is al bekend maar Charlotte De Witte, Matador en Black Mamba garanderen nu al een full house.

Het festival moet wel een moeilijk merkprobleem oplossen. Er is twee jaar geïnvesteerd in de festivalnaam Garnizoen, een naam die duidelijk verwijst naar een militaire link. Het festival verkast nu van een vroegere kazerne naar een vroegere steenkoolmijn. De naam blijft voorlopig behouden. Het logo werd wel aangepast en krijgt een paar elementen mee die verwijzen naar typische elementen uit een steenkoolmijn.

Nieuwbouw voor de Badmeester op provinciedomein Halve Maan

De infrastructuur van provinciedomein De Halve Maan is de laatste jaren stevig geëvolueerd. De baden werden modern en meer conflictvrij ingericht, er kwam een nieuwe avonturenzone en een nieuw ecovriendelijk speelterrein.

Daarmee zijn de investeringen niet afgerond. De Badmeester, de horecazaak in provinciedomein Halve Maan in Diest, krijgt een volledig nieuw uitzicht. Het bestaande gebouw maakt plaats voor een nieuwbouw van 240m² in cross-laminated timber (CLT).

We gingen eens piepen in de aanbesteding en daaruit blijkt dat het om een geschatte investering van 717.000 euro gaat. De constructietijd wordt ingeschat op 222 dagen. In de commentaar gebruikt de provincie de term circulair. Allicht geven ze daarmee aan dat er maximaal met recuperatiemateriaal moet gewerkt worden maar in de officiële aanbesteding staat daar niks over.

Geïnteresseerde aannemers kunnen een offerte indienen tot 28 januari 2020 om 10.30 uur.

Update 15.01.20202 – 13.00 uur

De nieuwbouw die de provincie Vlaams-Brabant wil laten optrekken voor horecavestiging De Badmeester op provinciedomein De Halve Maan zal aansluiten bij de huidige vestiging. Het huidige pand wordt gedeeltelijk afgebroken. Bij die gedeeltelijke afbraak van het bestaande gebouw wordt een hoogwaardige recyclagetechniek gebruikt. De afvalstromen worden zo zuiver mogelijk gehouden en daardoor zijn de materialen ook beter recycleerbaar.

Het project voor de vernieuwing van de Badmeester geldt voor de dienst gebouwen als pilootproject binnen de GreenDeal Circulair Bouwen. Er wordt maximaal voor een circulaire aanpak gekozen. Een voorbeeld: de dragende structuur van het gebouw wordt uitgevoerd in massieve houten panelen die bestaan uit verschillende lagen hout die gekruist op elkaar gelijmd worden (=  Cross Laminated Timber – kortweg CLT). Aan het einde van de levensduur van het gebouw kunnen deze panelen een nieuwe nuttige bestemming krijgen in bijvoorbeeld interieurtoepassingen.

Negen gemeenten waaronder Scherpenheuvel-Zichem gaan gele papiercontainers gebruiken

De groene en grijze afvalcontainers van Ecowerf zijn al langer een vertrouwd beeld in de meeste dorpskernen van het Hageland maar in negen gemeenten waaronder Scherpenheuvel-Zichem komt er binnenkort een minder vertrouwd en fleurig exemplaar bij.

Inwoners van Boortmeerbeek, Tremelo, Haacht, Boutersem, Hoegaarden, Lubbeek, Keerbergen, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem gaan ook de gele papiercontainer van Ecowerf kunnen gebruiken. Dat heeft vooral voordelen bij harde wind en regen. Het papier zit netjes opgeborgen en wordt dus niet meer door de ganse straat geblazen. Voor het personeel van de intercommunale scheelt het een zere rug en voor de kost moet je het niet laten. Een container kost amper 10 euro per jaar en je bent verlost van het gepuzzel om je papier in een zelden passende doos te wurmen.

Het gebruik van de gele container is niet verplicht maar er worden wel geen dozen of andere recipiënten meer opgehaald. Je hebt dus de keuze, ofwel zeul je al je oud papier naar een van de recyclageparken, ofwel gebruik je de containers.

Ecowerf wijzigt het ritme van de papierophaling van driewekelijks naar maandelijks. Je kan uiteraard nog steeds je papier ook zelf naar de recyclageparken zeulen.

In 2022 wordt de gele container ook in Begijnendijk, Tienen en Bekkevoort in gebruik genomen.

Open doekje voor sabine Meyssen tijdens nieuwjaarsreceptie Open Diest

De nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen in Vlaanderen rijgen zich als een feestelijk kalenderlint aan mekaar. Vorige zondag was Open Diest aan de beurt. De kleine zaal van Den Amer liep ferm vol voor de blauwe nieuwjaarskussen.

Zo’n recepties verlopen vaak via een vastgeankerd patroon. Drankjes en culinaire verwennerij maar uiteraard ook speeches van de voorzitter en, in casu, de burgemeester.

Voorzitter haalt uit naar SP.a

Kersvers voorzitter Bruno Roten haalde in zijn speech snoeihard uit naar de lokale afdeling van SP.a. Hij liet verstaan dat in het meerjarenplan rekening is gehouden met de accenten die de oppositiepartijen willen leggen maar dat geldt enkel voor die partijen die constructief aan oppositie doen. Volgens Bruno Roten is SP.a niet meteen in dat geval. Het valt al een tijdje op dat het water tussen Open Diest en SP.a erg diep is. In de raadszittingen gaat burgemeester De Graef regelmatig opvallend geïrriteerd in de clinch met raadslid Jankowski. Er was overigens ook niemand van SP.a in de zaal.

Voorzitter Roten deed regelmatig een uitstapje naar de nationale en Vlaamse politiek. Hij sneerde onder meer dat Open VLD op federaal vlak er niet aan denkt om met een partij te regeren waar extremisme en homohaat gepredikt wordt. Allicht wilde de voorzitter op die manier de N-VA een veeg uit de pan geven. Bart De Wever had zaterdagavond Gwendolyn Rutten zwaar geviseerd toen hij zei dat bepaalde partijen in een regering willen stappen omdat ze het premierschap zouden ambiëren. Die boodschap werd lokaal echter niet opgepikt want, behoudens onze vergissing, stuurde ook N-VA niemand naar de receptie van Open Diest.

Burgemeester herhaalt speech

Na de vrij uitgebreide speech van de voorzitter moest burgemeester Christophe De Graef nog aan de bak. Hij herhaalde in extenso de speech die hij ook vorige zondag al bracht op de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. Alle schepenen van zijn eigen partij maar ook van DDS kregen een expliciete en uitgebreide vermelding. Burgemeester De Graef ging ook uitvoerig in op de verdiensten brandweer en politie. Uiteraard verdienen de 1400 interventies van de brandweer in 2019 een pluim maar na de inrichting van de brandweerzones is dit geen stedelijke bevoegdheid meer. Het stadsbestuur heeft ook geen rechtstreekse impact meer op de organisatie van de brandweer.

Sabine Meyssen krijgt open doekje

De opeenvolging van twee lange speeches en de bijna letterlijke herhaling van een uitvoerige gedachtengang die de meeste mensen een week eerder al eens gehoord hadden, maakten dat het publiek zijn aandacht verloor. Dat leidde tot geroezemoes. Burgemeester De Graef moest de aanwezigen vragen om nog even geduld te hebben. Dat hadden ze en het loonde want aan het einde kwam nog een mooi moment. Voorzitter Bruno Roten nam nog maar enkele maanden geleden de leiding van de partij over van Sabine Meyssen. Het sierde de man dat hij zijn voorgangster opvallend in de bloemen zette. Zij heeft een belangrijk aandeel gehad bij de verkiezingsoverwinning van Open Diest maar in plaats van daarna de eer volop te plukken, zette ze een stap opzij. Op die manier geeft ze anderen een kas om mee hun stempel te drukken. Ze verdiende het dan ook om de slotnoot mee te dirigeren op het podium.

Industriële cannabisplantage opgerold in Deurne-Diest

De kopafbeelding is geen foto van de cannabisplantage waarvan hier sprake is

De lokale recherche van PZ Demerdal-DSZ ontdekte afgelopen dinsdag 17 december een industriële cannabisplantage in een loods bij een woning in de Veken Blokstraat in Diest. De plantage omvatte 1864 bijna volgroeide planten en er waren aanwijzingen dat er al zeker tweemaal eerder was geoogst. De ontmanteling van de plantage kaderde in een actie met vijf huiszoekingen in een lopend gerechtelijk onderzoek. De andere huiszoekingen vonden dinsdag- en woensdagochtend plaats in Diest, Maasmechelen en Lanaken. De lokale recherche van PZ Demerdal kreeg daarbij steun van FGP Leuven,  PZ Lama, de speciale eenheden en de hondensteundienst.

Bij de huiszoekingen werden vijf mannen gearresteerd. Ze werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De 39-jarige bewoner van het pand in de Veken Blokstraat in Diest werd aangehouden, net als een 49-jarige uit Maasmechelen en een 45-jarige uit Lanaken. Zij zouden de plantage uitbaten. De onderzoeksrechter hield ook een 47-jarige uit Diest aan die als geldschieter wordt aanzien. Een 40-jarige man uit Maasmechelen werd vrijgelaten onder voorwaarden. Drie van de vier aangehouden personen verschenen vandaag voor de raadkamer. Hun voorlopige hechtenis werd gehandhaafd. De vierde aangehoudene verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

PZ Demerdal rolt belangrijk netwerk inbrekers op – zeven personen aangehouden

De recherche van PZ Demerdal-DSZ heeft op donderdag 9 januari tijdens huiszoekingen zeven personen gearresteerd die worden verdacht van inbraken en pogingen tot inbraak in scholen, winkels en clublokalen in de omgeving van Diest sinds november 2019. Twee meerderjarige verdachten worden op vrijdag 10 januari voor de onderzoeksrechter geleid, drie minderjarige verdachten moeten voor de jeugdrechter verschijnen in de loop van volgende week. De verdachten zijn jongens tussen de 19 jaar en 16 jaar uit Diest, Bekkevoort en Lummen. De groep wordt ervan verdacht de inbraken te hebben gepleegd in wisselende samenstelling.

De recherche sloot het net rond de verdachten nadat ze in de nacht van 31 december een achtergelaten auto aantrof op de Diestsebaan in Diest. Daarin lagen voorwerpen die leidden tot identificatie van de verdachten en die wezen op hun betrokkenheid bij de (pogingen tot) inbraken. Bij de verschillende huiszoekingen in de woningen van de verdachten in Diest, Bekkevoort en Lummen vond de politie gestolen goederen, aanzienlijke sommen cash geld en kledij die de vermeende inbrekers zouden gedragen hebben tijdens de feiten.

De verdachten gaven hun betrokkenheid bij zeven feiten toe. Het gaat om een inbraak in een school in Diest op 30 september 2019, inbraken in een café in het centrum van Diest op 4 november, inbraken in twee scholen in Diest op 5 november, inbraken in een café en een kantine in Schaffen op 6 november, een inbraak in een winkel in de Hasseltsestraat op 23 december, een poging tot inbraak in een winkel in de Koning Albertstraat op 26 december 2019 en een inbraak in een café in de Vervoortstraat op 5 januari 2020. Het gerechtelijk onderzoek is gevorderd voor de feiten in de Hasseltsestraat, de Koning Albertstraat en de Vervoortstraat en de verdachte handelingen in de nacht van 31 december. De verdachten werden op vrijdag 10 januari voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De 19-jarige verdachte uit Diest werd aangehouden, de 18-jarige uit Lummen werd vrijgelaten onder voorwaarden.

De recherche van PZ Demerdal-DSZ onderzoekt of de verdachten ook in aanmerking komen voor soortgelijke inbraken sinds november 2019 in Diest.

Provincie stimuleert herbestemming landelijke kerken

De provincie Vlaams-Brabant maakt 250.000 euro vrij om de herbestemming van kerken te financieren. Een herbestemming betekent dat de kerk niet langer gebruikt wordt voor de eredienst maar een andere invulling krijgt. Die invulling moet altijd door het bisdom op haar waardigheid worden afgetoetst. Op het moment van de herbestemming wordt ook beslist wat er met het vaatwerk en de inboedel van de kerk dient te gebeuren.

Een kerk kan ook een nevenbestemmming krijgen. Dat betekent dat de kerk nog wel gebruikt wordt voor de eredienst maar er kunnen daarnaast ook andere, specifiek omschreven activiteiten plaats vinden. De pot van 10 maal 25.000 euro is enkel bedoeld voor de eerste optie en dus niet voor projecten met een nevenbestemming.

Leegloop

Het proces voor her- en nevenbestemming is volop aan de gang. Er zijn ongeveer 360 parochiekerken in Vlaams-Brabant. 160 daarvan zijn nu reeds aangeduid voor her- of nevenbestemming. 55 worden effectief herbestemd. Dat aantal loopt ongetwijfeld nog op omdat niet overal kerkenplannen zijn opgemaakt. Het proces voor herbestemming is niet altijd evident. Het gaat vaak over erg pompeuze gebouwen die niet altijd in de beste staat van onderhoud verkeren en vaak ook erg energie-inefficiënt zijn.

Als we ook de 770 kloosters meetellen wordt het probleem nog veel groter. Er zijn momenteel nog ongeveer 6000 religieuzen in die gemeenschappen maar hun aantal daalt met meer dan vijfhonderd per jaar. Tachtig procent van de religieuzen in Vlaanderen is ouder dan 75 en minder dan 5 procent jonger dan 60 jaar. 15 procent is zelfs ouder dan 90. In principe staan de meeste kloosters dus leeg in 2030.

Ideeën en geld nodig

Om een kerk te herbestemmen zijn er twee grote uitdagingen. Er moeten ideeën zijn en die moeten ook een concrete invulling krijgen en er moet geld zijn. Het plan van de provincie biedt een oplossing voor beiden.

In 2020 kunnen 5 landelijk gelegen kerken in het arrondissement Leuven een startbudget van 25.000 euro voor herbestemming krijgen. In 2021 gebeurt hetzelfde in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De aanvraag moet gebeuren door een kerkfabriek, een gemeentebestuur maar het kan ook een vzw of een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers zijn. Er moet een goedgekeurd kerkenbeleidsplan zijn en op pastoraal vlak moet er overeenstemming zijn over de invulling van de herbestemming. Er kan maximaal één kerk per gemeente voorgesteld worden. De kerken moeten ten slotte een voldoende landelijke ligging hebben.

Jonas Danckers en Birgit Scheys-Thys van Parcum

De aanvragen worden beoordeeld door Parcum, dat is het vroegere Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in Vlaanderen. Zij begeleiden ook het herbestemmingsproces. Dat gebeurt in Vlaams-Brabant concreet door Birgit Scheys-Thys. Zij ondersteunt de projectgroepen bij de finetuning en de realisatie van de herbestemming.

Het project werd voorgesteld in de vroegere parochiekerk OLV van 7 smarten in Ourodenberg. Die kapel werd al eerder herbestemd. De kapel, annex schooltje,  werd pas gebouwd in 1935. Het was een erg populaire site waar heel wat mensen naar de mis kwamen maar toch werd in 2012 besloten om te stoppen met de eredienst. In 2013 werd de kapel ontwijd. Een gedreven ploeg vrijwilligers maakte er een multifunctionele gemeenschapszaal van waar optredens, feesten, tentoonstellingen en vergaderingen plaats vinden.

Wie geïnteresseerd is in een herbestemmingsproject kan contact opnemen met:

Jonas.danckers@crkc.be

Birgit.scheys-thys@parcum.be

De documenten om een projectsubsidie aan te vragen vind je op www.vlaamsbrabant.be/kerkenoproepen

Provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen stelde het project voor in de kapel van Ourodenberg.

Politiezone Demerdal blijft alcohol en drugs in het verkeer zwaar aanpakken

Politiezone Demerdal pakte in de nacht van zaterdag 11 januari op zondag 12 januari stevig uit in de strijd tegen alcohol en drugs. Er werden liefst 15 extra medewerkers ingezet die 699 bestuurders controleerden.

Controle tussen 19.30 uur- 21.00 uur op Weg Messelbroek / Steenweg in Scherpenheuvel

 • 155 bestuurders werden gecontroleerd
 • een 36-jarige man uit Zichem legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken.
 • één voertuig was niet onderworpen aan een geldige keuring
 • één man reed zonder ooit een rijbewijs behaald te hebben

Controle tussen  19.30 uur – 21.00 uur op de Voort in Testelt

 • 153 bestuurders werden gecontroleerd
 • een 57-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd 6 uur ingehouden.
 • een 68-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden.
 • een 37-jarige man uit Diest legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken en hij kreeg een onmiddellijke inning voor een vervallen keuring.
 • één bestuurster mag zich aan een onmiddellijke inning verwachten wegens het niet dragen van de gordel
 • een bromfiets klasse B van een bestuurder uit Testelt was niet verzekerd en werd getakeld.

Controle tussen 21.00 uur – 23.00 uur op de Nieuwe Dijkstraat te Diest

 • 82 bestuurders werden gecontroleerd
 • een 49-jarige man uit Averbode reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden.

Controle tussen  21.00 uur – 23.00 uur op de Wezelbaan te Diest

 • 68 bestuurders werden onderworpen aan een controle
 • een 34-jarige man uit Diest  reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd gedurende 6 uur ingehouden. Hij negeerde het bevel om te stoppen en werd vervolgens door een anonieme ploeg uit het verkeer gehaald. 
 • een 42-jarige man uit Houthalen-Helchteren legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.
 • een 36-jarige man uit Herselt legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Hij was in het bezit van hasj, marihuana en cocaïne. Na een een huiszoeking op zijn adres in Herselt werd hij gearresteerd voor de duur van het onderzoek. Dit leidde bovendien tot een bijkomende huiszoeking op een tweede adres. 

Controle tussen 24.00 uur – 01.15 uur op de Leuvensesteenweg te Diest

 • 180 bestuurders werden onderworpen aan een controle
 • een 54-jarige man uit Kortenaken reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.
 • een 38-jarige man uit Ham reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd gedurende 6 uur ingehouden.
 • een jongedame uit Lubbeek, met een voorlopig rijbewijs, wou de controle ontwijken door met gierende banden halt te houden op een nabijgelegen parking en snel van bestuurster te verwisselen. Zij mag zich aan een proces-verbaal verwachten voor het besturen van een voertuig met een voorlopig rijbewijs met twee passagiers, buiten de toegestane uren en er hing geen “l” teken op de achterruit van haar wagen.
 • een jongeman uit Leuven, met een voorlopig rijbewijs, reed buiten de uren die toegestaan zijn, ook hij mag zich aan een PV verwachten.

Controle tussen 01.15 uur – 02.00 uur op de Omer Vanaudenhovenlaan te Diest 

 •  61 bestuurders werden gecontroleerd
 • een  23-jarige bromfietsbestuurder uit Bekkevoort werd gecontroleerd. Hij legde een positieve speekseltest af en had nog 20 gram cannabis op zak. Hij werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek.

Inclusief en artistiek project Cinema Paradiso enkel mogelijk dankzij inzet van tientallen vrijwilligers

Diest heeft opnieuw een volwaardige filmzaal. Over het concept en het programma publiceerden wij eerder al dit uitgebreid artikel.

Cinema Paradiso startte vorige vrijdagavond dus effectief op. Daar horen uiteraard speeches bij en daar raapt een mens in deze periode van het jaar al wel eens iets nieuws op.

Vrije tijd is het kapitaal van de samenleving

Schepen van Cultuur Geert Cluckers is erg in zijn nopjes met het project. Hij gebruikte een mooie metafoor om de inzet van de vele vrijwilligers te onderstrepen. “Het kapitaal van onze samenleving is tijd en dan vooral vrije tijd”, zei de schepen. Hij noemde expliciet het team van cc Den Amer en directeur Dave van den Broeck, nogal wat stadsdiensten, D’Oranje Giraffen, Ak’cent en Home Martine Van Camp.

Schepen Cluckers maakte er ook geen geheim van dat hij aanvankelijk erg gecharmeerd was door de houten bankjes in de zaal maar uiteindelijk is hij blij met de vervanging ervan. “Het was een marteling om daar twee uur lang op te zitten”, zei de schepen. Die vervanging is overigens een verhaal apart. De stad Alphen-aan-de Rijn in Nederland maakte budget vrij voor de bouw van liefst drie volledig nieuwe filmzalen. Het materiaal van de oude filmzalen mocht gratis opgehaald worden. “We waren al lang op zoek naar betaalbare zeteltjes en kregen dit plots in de schoot geworpen”, zegt Dave Van den Broeck. “De aanschaf van nieuwe zetels zou ons minstens 300 euro per stuk gekost hebben (er staan 170 zetels in de zaal). Nu hebben we enkel het transport moeten betalen.”

Inclusief en artistiek

De zetels waren nog in zeer goede staat maar ze moesten wel grondig gereinigd worden. Dat gebeurde door de mensen van Home Martine Van Camp. Cinema Paradiso is dus ook een inclusief project. Verder is ook artistiek Diest op een specifieke manier betrokken. Aan de zijwanden hangen twee grote canvassen met werk dat subtiel de cinema met het militaire verleden van de site combineert. Die werken zijn gemaakt door Jacques en Lise, twee grafische kunstenaar uit Schaffen.

Carte Blanche

In zijn speech benadrukte Dave Van den Broeck op zijn beurt de rol die schepen Cluckers en het bestuur gespeeld hebben voor het project. “Ze hebben ons carte blanche gegeven en dat is geen evidente houding”, verduidelijkte hij.

De directeur van het cultuurcentrum gebruikte een opvallend citaat uit het boek van Dirk De Wachter om impliciet even uit te halen naar de besparingen op de begroting voor cultuur in Vlaanderen.

“Kunst raakt diepere en onbekende lagen in ons en daarom is het zo belangrijk. Ik denk ook dat het ergens raakt aan duisternis, aan iets van verborgen verdrie. Voor mij zijn kunst en cultuur geen kers op de taart, zij zijn de bodem, de basis, de worteling waarop de maatschappij haar samenhang, haar identiteit en haar welzijn fundeert.”

Beperkt budget

Aan het einde van zijn speech vertaalde Dave Van den Broeck het engagement van alle vrijwilligers in een financiële context. “De verbouwing van Cinema Paradiso heeft minder gekost dan 170 nieuwe cinemazetels”, zei hij.

De verbouwing gebeurde bijna integraal met recuperatiemateriaal. De eigenlijke kostprijs ligt in de buurt van 30.000 euro maar omdat er ook nog heel wat veiligheidsmaatregelen nodig waren steeg de factuur naar bijna 50.000 euro. Diest krijgt daarvoor een uniek, nostalgisch en artistiek bijzonder knap uitgewerkte filmzaal.

Die zaal kan binnenkort overigens ook door andere verenigingen gebruikt worden. Schepen Cluckers maakte bekend dat hij de zaal opneemt in de accomodatie die de stad te huur aanbiedt.

Afbraak

Blijft natuurlijk de vraag hoe lang Cinema Paradiso kan blijven bestaan. Geert Cluckers begon zijn toespraak met de opmerking dat er “talrijke boeiende voorstellen” zijn voor de verdere invulling van de citadel. In het vroegere masterplan werd voorzien dat de vijfhoekige vorm van de historische gebouwen opnieuw moet gesloten worden. Als dat gebeurt impliceert dat ook de afbraak van het gebouw waar de cinemazaal maar ook De Lift inzitten. Eer het zover komt zal er allicht nog behoorlijk wat water door de Demer stromen. Wie weet stroomt zelfs de Demer zelf op dat moment opnieuw door de stad.


Op de website van CC Diest kan je alle films die momenteel geprogrammeerd staan bekijken en boeken.

Tablets in gemeentehuizen en toeristische diensten moeten gebruik app Happy Hageland mee stimuleren

Apps zijn bijzonder krachtige stukjes software die een efficiënte interactie tussen bedrijven, verenigingen en personen mogelijk maken. De ontwikkeling en het onderhoud van zo’n app is echter niet evident. De vzw LEADER-Hageland+ ontwikkelde twee jaar geleden Happy Hageland. Die app werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Iedere gemeente in het Hageland kan de app personaliseren voor eigen gebruik. De inhoud ervan is hoofdzakelijk toeristisch gericht maar er zijn bijvoorbeeld ook tabs met de bedrijven en de verenigingen in de gemeente. Op het luik van iedere gemeente kan je ook doorlinken naar de gemeentelijke website.

De provincie Vlaams-Brabant wil het gebruik van de app nog sterker benadrukken. Er komen 37 tablets in de administratieve centra en de toeristische infopunten van 20 gemeenten. Op die tablets kunnen bezoekers de app Happy Hageland consulteren.

Voor de ontwikkeling van de app werd tot nu toe 75.000 euro subsidies vrijgemaakt. Voor de tablets werd 6.000 euro extra steun voorzien binnen het kader van Slimme Regio. 

Tabletlocaties:

De administratieve centra van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. 

Toeristische infopunten: infokantoor Aarschot, infokantoor Diest, De Tuinen in Hoegaarden, Kasteel van Horst in Holsbeek, infokantoor Landen, Wijnbelevingscentrum Rotselaar, Belevingscentrum Averbode, infokantoor Scherpenheuvel-Zichem, infokantoor Tielt-Winge, Sven Nijs Cyclingcenter Tremelo, Pater Damiaanmuseum Tremelo, Het Vinne Zoutleeuw.

Politiezone Demerdal identificeert sluikstorters en verbaliseert zelfs man die peuk weg gooit

Sluikstorten is een groot probleem waar gelukkig steeds meer mensen zich aan ergeren en allicht meer zelfdiscipline zullen tonen. Ook bij de politiezone Demerdal nemen ze de strijd tegen sluikstorten serieus. Uit een paar cases blijkt dat het niet onmogelijk is om daders van achtergelaten rommel te identificeren en hen een stevige GAS-boete op te leggen.

Op 18 augustus 2019 constateerden agenten een sluikstort op Meilrijk in Diest. Op de grensscheiding met Tessenderlo lagen ondermeer een stofzuiger, een personenweegschaal, vier kartonnen dozen en een plastic zak met huisraad. Het stort werd opgeruimd door de technische uitvoeringsdienst van de stad Diest. Op basis van enkele elementen uit het stort werd een verdachte geïdentificeerd . Het ging over een persoon uit Olmen die ondertussen van adres was veranderd maar niet op de uitnodigingen om gehoord te worden. De politie van zijn huidige woonplaats moest uiteindelijk actie ondernemen. Op basis van de elementen uit het dossier, kon hij de feiten niet ontkennen. Hij kreeg een GAS-boete en moet de kosten voor het opruimen betalen.  

Op 2 december 2019 werd een sluikstort in de Neerveldstraat in Diest gevonden. Er werden 25 (u leest het goed, vijfentwintig) volle vuilniszakken, een tweepersoonsbed en een matras in de berm achtergelaten. Een doorgedreven analyse van het huisvuil leidde tot de identificatie van een verdachte. Ook deze persoon reageerde tot op heden nog niet op de uitnodigingen om gehoord te worden. Het dossier wordt overgemaakt aan de politie van de woonplaats van de verdachte.

De agenten hebben ook aandacht voor de ogenschijnlijk achteloos weggesmeten sigarettenpeuken. Een 50-jarige man uit Beringen betwistte alvast de GAS boete niet nadat hij op 10 oktober 2019 een sigarettenpeuk vanuit zijn voertuig op het wegdek wierp.

Eerste A400M is geschilderd en komt in juni naar België

We hebben het al een paar keer geschreven maar de lucht boven Schaffen en omstreken krijgt binnen enkele maanden een nieuwe bezoeker. De Airbus A400M Atlas komt de bekende C130 vervangen. Dat toestel is veel imposanter dan zijn voorganger.

De A400M heeft een vluchtbereik van 8.800 kilometer en kan 116 volledig uitgeruste paracommando’s vervoeren. Het kan drops uitvoeren op 40.000 voet (12.192 meter) of (humanitaire) cargodrops op amper 15 voet (4,57 meter). Het Special Operations Regiment is actief op beide uitersten. Drops vanop zeer grote hoogten worden met zuurstofmaskers onder meer uitgevoerd door de Pathfinders. Humanitaire voedsel- en materiaaldrops moeten dan weer zo laag mogelijk gebeuren.

Op 18 december 2019 is de allereerste A400M in de schilderloods van Airbus in de Spaanse stad Sevilla aangekomen. Dat toestel is aangekocht door de Luxemburgse strijdmachten maar zal opereren vanop de basis van de 15de Wing Luchttransport.

Net voor nieuwjaar, op 30 december was het schilderwerk klaar. Het toestel begon ondertussen aan een reeks testvluchten en een finale inspectiefase. Daarna wordt de definitieve afleveringsprocedure opgestart.

De A400M komt naar België in de tweede helft van juni 2020. Voor de fans van Flightradar, het toestel zal vliegen met registratienummer CT-01 en fabricatienummer MSN104.

Inschrijvingen para-junior stage open vanaf maandag 13 januari

Ben je van het geboortejaar 2002, 2003 of 2004 en wil je een paar parachutesprongen uit de ballon maken in Schaffen? Dan is jouw moment nu aangebroken. Ten minste, als je voldoet aan de fysieke eisen die Defensie stelt om de opleiding te mogen volgen. Je vindt die voorwaarden hier: https://mil.be/sites/mil.be/files/files_library/selectieproeven_jongerenstages_0.pdf

Vanaf maandag 13 januari kan je op de website www.mil.be/jongerenstages inschrijven voor de volgende para-junioropleiding. Pas op: het inschrijvingsformulier wordt pas op die dag zelf online gezet.

De stage zelf vindt plaats van 6 tot en met 17 april. Wie geselecteerd wordt krijgt een grondopleiding van gespecialiseerde dispatchers uit de kazerne in Schaffen. Als je daar doorheen komt mag je maximaal vier sprongen uit de ballon maken vanop 300 meter hoogte. Het kan uiteraard zijn dat weersomstandigheden tegen zitten.

Naast de sprongopleiding organiseert het team van majoor Erwin Van der Heyden ook een reeks randactiviteiten. Gevechtszwemmen en een oriëntatieloop staan vast op het programma.

Defensie hoopt met deze stages om een paar mensen te recruteren voor het regiment paracommando. Wie daarvoor belangstelling heeft kan ook eens een langs lopen op de jobdag van het derde bataljon para in Tielen. Die vindt plaats op woensdag 22 januari

Reserveren kan op 013 31 36 40

Op de afbeeldingen zie je een aantal sfeerbeelden van de vorige para-junior stage. Onderaan zie je nog een reeks opnames van een sprong, uitgevoerd door een van de para-juniors.

Gezelligheid troef tijdens nieuwjaarsrecepties in de regio

Vorige zondag werd in Diest en in Scherpenheuvel op hetzelfde moment geklonken op het nieuwe jaar.

In Diest is de nieuwjaarsreceptie een traditie die al enkele jaren meegaat. De formule werd dit jaar wat aangepast. Geen livemuziek meer om de zaak in te leiden maar The Scabs klonken door de boxen. De receptie verkaste ook van de Grote Markt naar de Kaai. Dat is alleszins veiliger omdat er geen auto’s in de buurt zijn maar door de massale opkomst van de inwoners was het plein misschien wat te krap. Burgemeester Christophe De Graef gunde in zijn toespraak iedere schepen een stukje van de aandacht. Hij pleitte ook voor overleg en dialoog. Met mekaar praten is voor de burgemeester een prioriteit. “Dat moet ook bij de diensten in het stadhuis gebeuren”, zei hij. Allicht was het goed bedoeld maar het zal algemeen directeur Myriam Parys toch wat vreemd in de oren hebben geklonken. Kinderburgemeester Dea Berisha kwam ook nog even het aan woord en ze deed dat op een bijzonder geanimeerde manier. Het feestje evolueerde daarna verder naar de gezelligheid van de vorige jaren met de ondersteuning van versgemaakte soep, frisdranken, jenever, Gildenbier en wafelbakker Tom.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

In Scherpenheuvel-Zichem was de receptie een primeur maar het werd meteen ook een stevig succes. De zaak was prima georganiseerd door de stadsdiensten. Er was opmerkelijk veel volk, ook van de deelgemeenten. Ook hier een toespraak door burgemeester Manu Claes en daarna zorgen drankjes en verse soep voor een spontane gezelligheid.

In Aarschot nodigt het stadsbestuur de inwoners op zondag 12 januari van 11.00 uur tot 12.30 uur uit op de Grote Markt. Vorig jaar was daar een toffe liveband en ook dit jaar zal een dansje op livemuziek mogelijk zijn.

Zichemseweg 2 weken volledig onderbroken

Eind oktober startte Aquafin met rioleringswerken in de Zichemseweg in Diest. Tot nu toe bleef er telkens een weghelft van de Zichemseweg open en werd er gewerkt met verkeerslichten. In samenspraak met de stad Diest werd nu beslist om de Zichemseweg vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari volledig af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Deze maatregel is nodig om de aannemer meer ruimte te geven voor de werken en zo de veiligheid te vergroten. Fietsers zullen de werken wel nog kunnen passeren. Ook de toegang tot de woningen blijft mogelijk. Het doorgaand verkeer tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest moet vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari de aangegeven omleidingsweg via de Diestersteenweg volgen.

De komende twee weken werkt de aannemer de riolering verder af en start hij met de wegopbouw. Op voorwaarde dat de weersomstandigheden mee zitten (geen regen- of vriesweer), is de Zichemseweg tot en met de onderlaag asfalt eind januari klaar. De toplaag wordt op een later moment (vermoedelijk paasvakantie) ingepland om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.