Schepenwissel veroorzaakt ook carrousel van bevoegdheidswissels in Aarschot

De gemeenteraden zijn in de helft van de looptijd van de huidige legislatuur. In veel gemeenten is dat het tijdstip om een aantal mandatarissen te wisselen. Dat gebeurde op donderdag 20 januari ook in Aarschot maar naast de afgesproken schepenwissels werden ook de bevoegdheden stevig herschikt.

Die mandatenwissel in Aarschot was al geregeld bij het aantreden van het nieuwe bestuur in 2019. Omdat de verhoudingen tussen de partijen in het schepencollege wijzigen, werd ook de bevoegdheidsverdeling van alle schepenen opnieuw gedefinieerd en daardoor werd het toch nog een enigszins complexe operatie.

In het nieuw samengestelde schepencollege krijgt N-VA een extra mandaat ten nadele van Open VLD. Daardoor ontstaat een pariteit tussen de drie partijen van de meerderheid. Open VLD, N-VA en Vooruit hebben nu ieder twee schepenmandaten maar Open VLD levert bijkomend de burgemeester en blijft dus de dominante partij in het college.

Om de wisseling van de mandaten correct te kunnen uitvoeren moest burgemeester Gwendolyn Rutten de gemeenteraad al snel schorsen om de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te openen. Dat liet toe om kennis te nemen van het ontslag van de voorzitter van het Bijzonder Comité, Geert Schellens. Door dat ontslag verloor Schellens ook automatisch zijn mandaat als schepen want de beiden zijn reglementair met mekaar verbonden. Vooruit had eerder al Kurt Lemmens voorgedragen als opvolger van Geert Schellens. Hij werd door de gemeenteraad bevestigd als de nieuwe voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Kurt Lemmens wordt door dat mandaat ook automatisch de nieuwe schepen in het bestuur.

Naast zijn zijn voorzitterschap van het bijzonder comité krijgt hij er ook de bevoegdheden van gelijke kansen, diversiteit en integratiearmoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking bij. Kurt Lemmens wordt ook bevoegd voor kermissen en carnaval, wat dan weer een minder evidente taakverdeling is. Opvallend! Kurt Lemmens wordt niet verantwoordelijk voor het OCMW. In de meeste gemeentebesturen krijgt de voorzitter van het bijzonder comité die verantwoordelijk wel. Aarschot brak echter al eerder met die koppeling want in de eerste helft van de coalitie zat die bevoegdheid ook al niet bij zijn voorganger Geert Schellens. Ze zat echter wel in dezelfde partij, namelijk bij Nicole Van Emelen. Het OCMW verschuift nu van Vooruit naar Open VLD. Burgemeester Rutten schrijft dat departement bij op haar lijstje.

Het ontslag van Isabelle Dehond als schepen, was onderdeel van het bestuursakkoord dat drie jaar geleden werd gesloten. Isabelle verdwijnt echter niet helemaal uit de bestuursploeg. Zij wordt de volgende drie jaar de voorzitter van de gemeenteraad, een bevoegdheid die eerder door burgemeester Gwendolyn Rutten werd waargenomen. Burgemeester Rutten leidde de raadszittingen op een zeer strakke manier. Het wordt uitkijken naar de stijl die Isabelle Dehond zal hanteren.

Het mandaat van voormalig schepen Dehond verschuift naar N-VA en wordt opgenomen door Stef Van Calster. Die neemt echter niet haar bevoegdheden over. De portefeuilles van Isabelle Dehond worden hoofdzakelijk verdeeld tussen Bert Van der Auwera en Annick Geyskens.
Stef Van Calster krijgt de portefeuilles van mobiliteit (inclusief verkeersveiligheid en parkeerbeleid), toegankelijkheid en Jeugd. De bevoegdheid voor jeugd zat de vorige drie jaar bij Geert Schellens.

De derde schepen die ontslag nam was Nicole Van Emelen. Maar ook zij verdwijnt niet helemaal van het voorplan want gemeenteraadslid Van Emelen krijgt een soort ceremoniële functie waardoor ze het stadsbestuur kan vertegenwoordigen tijdens plechtigheden. Het ontslag van schepen Van Emelen moest toelaten om Geert Schellens opnieuw op te vissen en die stijgt meteen een paar posities in de rangorde. Geert Schellens is nu tweede schepen en heeft de bevoegdheden voor onderwijs (inclusief kunstonderwijs), werk (reguliere en sociale tewerkstelling), welzijn, gezin en senioren en sport. Hij verliest de bevoegdheid voor Jeugd aan Stef Van Calster

Er zijn ten slotte nog een paar opvallende verschuivingen van bevoegdheden tussen de mandatarissen die in principe de volle zes jaar zullen uit doen. Burgemeester Gwendolyn Rutten krijgt er naast OCMW ook cultuur en AGB bij. Ze verstevigt daarmee opnieuw haar impact op het bestuur van de stad. Bert Van der Auwera is de man die Aarschot ruimtelijk moet laten evolueren naar een stad van de toekomst. Hij krijgt er de bevoegdheid voor klimaat bij wat uitstekend aansluit bij zijn bredere missie. Annick Geyskens tenslotte, neemt ICT en digitalisering over van Isabelle Dehond. Dat is zonder meer een uitdaging. Isabelle Dehond is professioneel actief in de ICT sector en zelfs specifiek in een bedrijf dat zich onder meer toelegt op de informatica van lokale besturen. Annick Geyskens heeft die background niet. Aarschot heeft de vorige drie jaar belangrijke stappen gezet op het vlak van digitalisering maar dat werk is niet af. Schepen Geyskens heeft dus werk op de plank.

Geef een reactie