Gouverneur vaardigt captatieverbod uit voor ecologisch kwetsbare waterlopen

De gouverneur van Vlaams-Brabant stelt vanaf 21 mei een captatieverbod in voor een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen. Voorlopig is dat nog niet van kracht in onze regio maar ook hier is het niveau van het grondwater nu al kritiek.

De gouverneur roept de Vlaams-Brabanders ook op om spaarzaam te zijn met water. De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Bij afwezigheid van neerslag dalen daardoor peilen en debieten op de waterlopen snel. 

Op basis van terreinwaarnemingen kon worden vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat. Verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

“Op advies van de Droogtecommissie stellen we vanaf 21 mei een captatieverbod in voor de stroomgebieden van een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen”, zegt Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

Het gaat om de volgende waterlopen:
•    de Mark 
•    de Hollebeek, stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek in de Hollebeek
•    de Steenvoordbeek
•    de Molenbeek
•    de Linkebeek
•    de Dijle, stroomopwaarts van de monding van de Demer, in de Dijle, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle
•    de Grote Gete 
•    de Waarbeek
•    de Dormaalbeek, stroomopwaarts van het Roefferdingeplein
•    de Grote Leigracht
•    de Leigracht
•    de Kleine Beek 
•    de Hertseltseloop

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

“We roepen alle inwoners van Vlaams-Brabant op om spaarzaam om te gaan met water, niet meer water te gebruiken dan nodig en het besproeien van gazons te vermijden. Het heeft de voorbije maanden niet zoveel geregend. Als het mooi weer aanhoudt en de regen uitblijft, zullen de waterstanden verder worden aangetast”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Kader bepaalt kwetsbaarheid waterlopen en dus de te nemen maatregelen

Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen. Dit kader is gebaseerd op een kwetsbaarheidskaart waarbij waterlopen worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. Hoe kwetsbaarder de waterloop, des te strenger de beschermingsmaatregelen. 

De kwetsbaarheid wordt bepaald door de aanwezigheid van vissoorten, zoals de beekprik, rivierdonderpad, grote modderkruiper.
Voor de kwetsbare waterlopen geldt de aanwezigheid van de kleine modderkruiper, de serpeling, kopvoorn en kwabaal.

Het kader maakt ook een onderscheid op basis van het type waterloop. Het is logisch dat kleinere waterlopen met een beperkt debiet een grotere impact ondervinden van droogte dan grotere waterlopen.

Op basis van de indeling in ecologische kwetsbaarheid en het type waterloop werden drempels, debiet of waterpeil, bepaald voor het instellen van captatieverboden. 

De Droogtecommissie stelt in haar advies van 19 mei voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte.

Geef een reactie